Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Енергетика arrow Автоматизований електромеханічний комплекс по визначенню параметрів машин постійного струму після ремонту
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Автоматизований електромеханічний комплекс по визначенню параметрів машин постійного струму після ремонту

Анотації 

Суф'ян Махмуд Нажиб Аль-Батайнех. Автоматизований електромеханічний комплекс по визначенню параметрів машин постійного струму після ремонту. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 - Електротехнічні комплекси і системи. - Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 1999.

   Дисертацію присвячено питанням визначення параметрів машин постійного струму після ремонту з метою прогнозування їх робочого ресурсу та режиму роботи. Аналізуються причини виходу МПС з ладу, процес їх ремонту та зміни, які він вносить до параметрів сталі і міді якоря. Запропоновано методику розділення втрат в якорі на складові в режимі холостого ходу на основі вирішення системи рівнянь балансу потужності на холостому ході з наступним моделюванням теплових процесів в МПС в номінальному режимі за допомогою розробленої теплової моделі МПС . Визначено залежності теплого режиму роботи ізоляції обмотки якоря від окремих теплопровідностей, від зміни окремих складових втрат. Досліджено вплив вищих гармонік напруги якоря на величину втрат у сталі. Запропоновано схему автоматизованого комплексу по визначенню параметрів МПС на базі персональної ЕОМ. Розглянуто основні функціональні блоки комплексу. Наведено алгоритм програмного забезпечення, що реалізує програму визначення параметрів. Проведено техніко-економічний аналіз впровадження розробки у виробництво. Запропоновано рекомендації щодо подальшої модернізації комплексу.
   Ключові слова: випробування, машини постійного струму, холостий хід, втрати в сталі, теплова модель, автоматизований комплекс.

Суфьян Махмуд Нажиб Аль-Батайнех. Автоматизированный электромеханический комплекс по определению параметров машин постоянного тока после ремонта. - Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы. - Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 1999.

   Диссертация посвящена вопросам определения параметров машин постоянного тока после ремонта с целью прогнозирования их рабочего ресурса и режима роботы. Анализируются причины выхода МПТ из строя, процесс их ремонта и изменения, которые этот процесс вносит в параметры стали пакета якоря и меди якорной обмотки. Показано, что из ремонта выходит практически новая машина, которая имеет новые параметры и характеристики. Обусловлена необходимость проведения послеремонтных испытаний и определены ключевые недостатки существующих испытательных приборов и комплексов.
   Предложена методика разделения потерь в якоре на составляющие в режиме холостого хода на основе решения системы уравнений баланса мощности на холостом ходу с последующим моделированием тепловых процессов в МПТ в номинальном режиме с помощью разработанной тепловой модели.
   Определены зависимости теплового режима работы изоляции обмотки якоря от тепловых проводимостей между отдельными частями машины, а также от изменения отдельных видов потерь. Исследовано влияние высших гармонических составляющих в напряжении якоря на величину потерь в стали. Приведены зависимости и алгоритм для расчета номинального сопротивления обмотки якоря по результатам измерений, выполненных на холостом ходу.
   Предложена схема автоматизированного комплекса по определению параметров МПТ на базе персональной ЭВМ, включающего в себя автоматизированный электропривод, блок сопряжения и программное обеспечение. Рассмотрены основные функциональные блоки комплекса, их параметры, характеристики, условия работы и настройки. Приведен алгоритм программного обеспечения, который реализует программу определения параметров.
   Проведен технико-экономический анализ внедрения разработки в производство. Рассчитан экономический эффект и срок окупаемости внедрения. Предложены рекомендации относительно дальнейшей модернизации комплекса.
   Ключевые слова: испытания, машины постоянного тока, холостой ход, потери в стали, тепловая модель, автоматизированный комплекс.

Sufian Mahmmoud Najib Al-Bataineh. An automated electromechanical constant current machines parameters after repair determination complex. - Manuscript.

Dissertation on reception of a scientific degree of the candidate of technical sciences on the speciality 05.09.03 - Electrotechnical complexes and systems. - National mining university of Ukraine, Dniepropetrovsk, 1999.

   The questions of direct current machines after repair parameters determination with the purpose of forecasting their working resource and mode robots are described in the dissertation. The reasons of exit CCM out of operation, process of their repair and changes which this process brings into parameters of anchor steel and copper are analyzed. A technique of single course division of losses in an anchor with the subsequent thermal processes in CCM nominal mode modeling is offered. Dependencies of isolation operations thermal mode of an anchor winding from separate thermal conductivities as well as from the change of particular kinds of losses are determined. The influence of maximum harmonics in an anchor voltage on losses in steel size is investigated. The PC-based automated determination complex of circuit parameters is offered. The basic functional blocks of a complex, their parameters, characteristics, condition of implementations and set-up are considered. The software algorithm which realizes the parameters determination program is brought. The technological analysis of development introduction in manufacture is spent. The recommendations for further modernization of a complex are offered.
   Keywords: tests, direct current machines, run idle, losses in steel, heat model, automated complex.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Автоматизований електромеханічний комплекс по визначенню параметрів машин постійного струму після ремонту

 
Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net