Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Енергетика arrow Наукові основи оцінювання енергетичних і структурних станів діючих систем електропостачання промислових підприємств
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Наукові основи оцінювання енергетичних і структурних станів діючих систем електропостачання промислових підприємств

Анотації 

Скоробогатова В.І. Наукові основи оцінювання енергетичних і структурних станів діючих систем електропостачання промислових підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – “Електротехнічні комплекси і системи” – Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 1999.

   У дисертації подано теоретичне обгрунтування концепції оцінювання тривалих енергетичних станів (ЕС) діючих систем електропостачання промислових підприємств (ДСЕПП). Вона базується на врахуванні конструктивно-експлуатаційних особливостей елементів ДСЕПП, стійких функціональних зв’язків між параметрами фактичних ЕС ДСЕПП і структурної надмірності ДСЕПП. Показано, що оцінювання втрат електроенергії (ВЕ) в ДСЕПП із структурною надмірністю вимагає оцінювання працездатності структурних станів ДСЕПП й запропоновано ефективний метод його здійснення. Встановлено, що неприпустимо оцінювати ефективність топології мережі та структури ДСЕПП за ВЕ та надійністю методами функціонального аналізу і доцільно це робити методами імітаційного моделювання раціональної мережі.
   Ключові слова: діюча система електропостачання, оцінювання, енергетичний стан, структурний стан, втрати електроенергії.

Скоробогатова В.И. Научные основы оценивания энергетических и структурных состояний действующих систем электроснабжения промышленных предприятий. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы. - Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 1999.

   В диссертации представлено теоретическое обоснование концепции оценивания продолжительных энергетических состояний (ЭС) действующих систем электроснабжения промышленных предприятий (ДСЭПП) по длительному нагреву элементов и потерям электроэнергии (ПЭ) в их сетях. Она основана на учете конструктивно-эксплуатационных особенностей элементов, устойчивых функциональных связей между исходными параметрами оцениваемых ЭС и структурной избыточности системы. Обоснована недопустимость применения для оценивания ЭС ДСЭПП принципов, используемых при синтезе систем электроснабжения.
   Разработаны принципы, методология и алгоритмы оценивания фактических и прогнозируемых ЭС ДСЭПП, позволяющие осуществить практическое применение сформированной концепции. В их основу положены следующие теоретически обоснованные утверждения:
   - параметрами ЭС ДСЭПП по наибольшему длительному нагреву ее элементов на интервале времени (0,Т) являются интегрированные показатели электрических нагрузок, вычисленные для каждого элемента ДСЭПП по принципу максимума среднеквадратического значения тока на интервалах времени продолжительностью от трех до шести постоянных времени нагрева элемента, при скольжении интервалов по всей оси времени (0,Т) исходных параметров ЭС;
   - параметрами энергетического состояния ДСЭПП по ПЭ в ее сети на интервале времени (0,T) являются интегрированные на этом интервале показатели электрических нагрузок, вычисленные для каждого узла ДСЭПП по принципу среднеквадратического значения тока, и вероятности работоспособности структурных состояний ДСЭПП, обусловливающих эти нагрузки;
   - формированию целевого регулирующего воздействия на ЭС ДСЭПП (в том числе и с целью энергосбережения в ее сети) способствует выявление и использование функционально-статистических связей между исходными и (или) зависимыми параметрами этого ЭС.
   Разработан и теоретически обоснован универсальный метод оценивания структурных состояний систем электроснабжения со структурной избыточностью, основанный на принципе разложения системы на логически эквивалентную совокупность структур без резервных связей и позволяющий корректно оценить продолжительность пребывания систем в энергетических состояниях с повышенными, нормальными и сниженными в них ПЭ, а также с полными и частичными ущербами производственным процессам потребителей. Предложены принципы формирования базы данных для корректного оценивания структурных состояний ДСЭПП, основанные на применении методов математической статистики малых выборок и учете конструктивных особенностей оборудования ДСЭПП, его износа и ремонтных циклов.
   Разработан и обоснован новый подход к решению топологической задачи электрической сети при синтезе системы электроснабжения, основанный на применении имитационного моделирования рациональной электрической сети (при обусловленности структуры сети, ее конструктивных параметров и критериальной функции), что позволяет: значимо повысить качество решения топологической задачи (за счет учета изменения технических параметров сети при варьировании ее топологии и большего числа влияющих факторов), обосновать недопустимость применения для ее решения методов функционального анализа и совместно с моделями дискретного программирования оценить эффективность существующих структуры и топологии сети ДСЭПП по ПЭ и надежности.
   Полученные результаты не имеют значимых ограничений на применение в промышленности и проектировании по отраслевому признаку. Они нашли применение при реконструкции ДСЭПП и разработке систем энергоменеджмента на промышленных предприятиях с целью энергосбережения в системах электроснабжения, подтвердив свою достоверность и действенность.
   Ключевые слова: действующая система электроснабжения, оценивание, энергетическое состояние, структурное состояние, потери электроэнергии.

Skorobogatova V.I. Scientific fundamentals for evaluation of energetic and structural conditions of functioning systems up power supply of industrial enterprises . – Manuscript.

Dissertation for the degree up doctor of technical sciences on speciality 05.09.03 Electrotechnical complexes and systems. National mining academy of Ukraine, Dnepropetrovsk, 1999.

   In this dissertation scientific substation of the concept for evaluation of prolonged energetic conditions [EC] in functioning systems of power supply of industrial enterprises [FSPSIE] is presented. The concept is based on considering design-operational peculiarities of FSPSIE, stable statistical relationships among EC, FSPSIE and structural excess up FSPSIE. It is proved that evaluation of power losses [PL] in FSPSIE with structural excess requires to estimate operational reliability of structural conditions of FSPSIE. Effective technique of its realization is proposed. It was found that it is impossible to evaluate the efficiency of net-works topology and the structure of FSPSIE according to PL and reliability with the methods of functional analyses but it is reasonable to realize it with the methods of imitative simulation of a net-work.
   Key words: functioning power supply system, evaluation, energetic condition, structural condition, power losses.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Наукові основи оцінювання енергетичних і структурних станів діючих систем електропостачання промислових підприємств

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net