Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом

Анотації 

Деркач Е.М. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2007.

   Дисертація присвячена дослідженню актуальних проблем теоретичного та правозастосовчого характеру, пов'язаних із правовим регулюванням перевезення вантажів залізничним транспортом. У роботі уточнено поняття залізничного перевезення вантажів як виду господарської діяльності, класифіковано суб'єктів залізничного перевезення вантажів. Конкретизовано порядок та виділено основні етапи отримання ліцензії на перевезення вантажів залізничним транспортом. Аргументована пропозиція щодо доцільності включення до Закону України “Про залізничний транспорт” окремого розділу, що встановлює правові засади діяльності суб'єктів залізничного транспорту незагального користування (до яких належать власники під'їзних колій) та порядок їх взаємодії із залізницями в єдиному технологічному процесі. Охарактеризовано правові засоби державного регулювання залізничного перевезення вантажів, зокрема регулювання цін і тарифів, ліцензування, сертифікація і стандартизація тощо. Доводиться доцільність збереження на сучасному етапі економічного розвитку провідної ролі держави при визначенні вартості послуг всіх суб'єктів залізничного транспорту до формування повноцінного конкурентного середовища у цій сфері. Пропонується спосіб розмежування компетенції, що належить Державній адміністрації залізничного транспорту (“Укрзалізниця”), щодо державного регулювання та здійснення господарської діяльності з перевезення вантажів.
   Ключові слова: перевезення вантажів, залізничний транспорт, засоби державного регулювання, залізниці, власники під'їзних колій.

Деркач Э.М. Правовое регулирование перевозки грузов железнодорожным транспортом. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию правового регулирования перевозки грузов железнодорожным транспортом и разработке предложений по совершенствованию законодательства Украины, регулирующего этот вид хозяйственной деятельности. Проведенный анализ научных положений, законодательства и практики его применения, а также опыта других стран позволил сформулировать положения и рекомендации теоретического и практического характера относительно совершенствования правового регулирования железнодорожной перевозки грузов.
   Исследованы теоретические вопросы понятия и видов перевозки грузов железнодорожным транспортом. Проанализированы определения понятия перевозки грузов, содержащиеся в законодательстве и научной литературе, выявлены ее общие и отличительные черты, на основе которых формулируется определение перевозки грузов железнодорожным транспортом как вида хозяйственной деятельности, которая связана с перемещением товаров по железнодорожным путям грузовым железнодорожным транспортом. Конкретизированы критерии разделения железнодорожной перевозки грузов на виды и на основе этого проведена ее классификация. Аргументирована целесообразность отражения в законодательстве Украины фактического состава субъектов железнодорожной перевозки грузов путем включения в их состав владельцев железнодорожных подъездных путей. С учетом этого предложены соответствующие изменения в Хозяйственный кодекс Украины.
   Проведен анализ общих и специальных нормативно-правовых актов Украины и других стран, выявлены особенности национального законодательства относительно перевозки грузов железнодорожным транспортом.
   В работе рассмотрены вопросы правовой характеристики организации железнодорожной перевозки грузов. Уточнен правовой статус субъектов хозяйствования, осуществляющих железнодорожную перевозку грузов. Обоснована целесообразность деления указанных субъектов на две группы: субъекты, осуществляющие перевозку грузов железнодорожным транспортом общего пользования (железные дороги) и железнодорожным транспортом необщего пользования (промышленный железнодорожный, ведомственный, технологический транспорт) – так называемые владельцы подъездных путей. Сформулировано понятие субъектов железнодорожного транспорта необщего пользования. Аргументируется необходимость расширения сферы действия Закона Украины “О железнодорожном транспорте” на указанный вид субъектов, в связи с чем предлагается дополнить этот закон отдельным разделом с соответствующим названием.
   Систематизированы требования к осуществлению перевозки грузов железнодорожным транспортом. Исследован порядок получения лицензии для осуществления этого вида хозяйственной деятельности, подготовлены предложения по совершенствованию такого порядка. Аргументируется необходимость уточнения в Законе Украины “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности” видов услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, подлежащих лицензированию, а также круга субъектов, на которых распространяется требование о необходимости получения лицензии на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Обоснована целесообразность распространения указанного требования в равной степени на всех субъектов железнодорожного транспорта (как общего, так и необщего пользования), осуществляющих перевозку грузов, а также подачу и уборку вагонов, экспедирование, маневровую работу, на основе чего предложены соответствующие дополнения в указанный закон.
   Дана характеристика правовых средств государственного регулирования железнодорожной перевозки грузов, в том числе регулирование цен и тарифов, лицензирование, сертификация и стандартизация. Уточнены понятия “тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом”, “сборы”, а также их соотношение с понятиями “плата за перевозку” и “провозная плата”. Обоснована целесообразность применения средств государственного регулирования стоимости услуг всех субъектов железнодорожной перевозки грузов. Проведен анализ системы органов государственного регулирования в рассматриваемой сфере и их полномочий. Обосновывается необходимость разделения функций государственного регулирования и функций хозяйствующего субъекта, осуществляемых Государственной администрацией железнодорожного транспорта (“Укрзалізниця”), оставив в ее ведении полномочия хозяйствующего субъекта и передав функции государственного управления независимому органу при Министерстве транспорта и связи Украины.
   Получили дальнейшее развитие вопросы договорных отношений при осуществлении железнодорожной перевозки грузов, а также ответственность ее субъектов. На основе комплексного анализа отечественного и зарубежного законодательства, практики его применения разработаны пути совершенствования законодательства, регулирующего порядок заключения и исполнения договора перевозки и связанных с ним договоров.
   В работе определены направления совершенствования правового регулирования перевозки грузов железнодорожным транспортом, а также предложены пути сближения законодательства Украины в этой сфере с законодательством Европейского Союза.
   Ключевые слова: перевозка грузов, железнодорожный транспорт, средства государственного регулирования, железные дороги, владельцы подъездных путей.

Derkach Ella M. The Legal Regulation of Cargo Transit by а Rail Freightage. – Manuscript.

The dissertation on receipt of a scientific degree of the candidate of jurisprudrnce on a speciality 12.00.04. - commercial law; commercial-procedural law. - Institute of economic and legal researches NAS of Ukraine, Donetsk, 2007.

   The thesis is devoted to research on some topical issues related to the legal regulation of cargo transit by а rail freightage. The concept of cargo transit by а rail freightage is defined more precisely, as a type of the economic activity. The subjects of cargo transit by а rail freightage are classified in the thesis. It is determined a procedure and essential stages in getting a license in order to transit the goods by a railway transport. It is argued the suggestion to include a separate section into the Law of Ukraine concerning the railway transport. This section has to set the principles of legal status for those haulers which transit the goods by their own railway spur-tracks. The means of state regulation of cargo transit by a rail are described, in particular prices and tariffs’ regulation, licensing, certification and standardization and others. It is reasoned that in current economic conditions there is a necessity to regulate the prices of all the rail hauler’s services by the state. This mean of state regulation should be applied till the competition environment in this sphere will be formed. In the thesis there are some propositions devoted to the ways of making more effective the regulation of cargo transit by a rail freightage. It is proposed to divide the State administration of railway transport’s authorities into the state regulation’s authority and fulfillment of economic activities.
   Key words: goods conveyance, railway transport, means of state regulation, railways, owners of railway spur-track.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net