Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Парламентаризм як основа розвитку держави: теорія і практика Республіки Таджикистан
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Парламентаризм як основа розвитку держави: теорія і практика Республіки Таджикистан

Анотації 

Дадажонов М. Парламентаризм як основа розвитку держави: теорія і практика Республіки Таджикистан. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління. - Національна академія державного управління при Президентові України. - Київ, 2007.

   У дисертації досліджено явище парламентаризму і конституційно-правові основи діяльності парламенту в системі демократичного устрою сучасної держави. Розкрито сутність парламентаризму, що полягає в збереженні пріоритету демократичного представництва при фактичному дистанціюванні представників від виборців, які на певний термін делегували їм свою волю і владу.
   Досліджено місце й роль національного парламенту в системі державних органів Республіки Таджикистан, а також проблеми виборів і формування парламенту в умовах побудови правової світської держави, її зовнішньополітичної діяльності. Доведено, що система державної влади в Таджикистані відповідає моделі президентської республіки, що поєднує досвід розвинених демократичних країн з власною інноваційною політичною практикою, яка обумовлена конкретними обставинами розвитку держави в кінці XX – на початку XXI ст.
   Визначено інституційні ознаки парламенту. Розкрито особливості функціонування двопалатного парламенту Республіки Таджикистан, які відповідають сучасним стандартам, відображають вплив розвитку парламентаризму у всьому світі, а також пошуку оптимальних моделей сучасного парламенту, які б враховували позитивний і негативний досвід історичної практики в цій сфері.
   Ключеві слова: парламентаризм, механізми державного управління, національний парламент (Маджлісі Олі Республіки Таджикистан) – інститут конституційного державного устрою, конституційно-правові основи виконавчої влади, суверенна держава.

Дадажонов М. Парламентаризм как основа развития государства: теория и практика Республики Таджикистан. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.01 - теория и история государственного управления. - Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. - Киев, 2007.

   В диссертации исследуется сущность парламентаризма и конституционно-правовые основы деятельности парламента в системе демократического устройства современного государства. Исследование базируется на широком круге источников. Впервые значительная их часть введена в научное обращение, а также обоснованы актуальность и перспективы изучения этого института в процессе формирования целесообразных механизмов государственного управления.
   На основе логического осмысления творческого наследия различных исследователей парламентаризма раскрыта его сущность, которая состоит в сохранении приоритета демократического представительства при фактическом дистанцировании представителей власти от делегировавших им на ограниченный временными рамками срок свою волю и власть избирателей. Это фактическое дистанцирование напрямую связано с функциональным назначением законодательно-представительского органа. Парламентаризм в системе институтов, основанной на принципе разделения властей, выступает как реализация правомочий на власть наряду с правомочиями других институтов власти, что закрепляется конституционно. Ветви власти не являются абсолютно изолированными. Разделение властей образует сложную систему распределения компетенций и полномочий.
   Исследованы роль и место национального парламента Таджикистана в системе государственных органов Республики Таджикистан, а также проблемы выборов и формирования парламента в условиях построения правового светского государства, его внешнеполитической деятельности.
   Доказано, что система государственной власти в Таджикистане соответствует модели президентской республики, соединившей в себе опыт развитых демократических стран с поиском новых форм взаимодействия ветвей власти, характерным для новых независимых государств, образовавшихся или получивших независимость в XX в., а также собственной инновационной политической практикой, обусловленной конкретными обстоятельствами развития государства в конце XX – начале XXI в.
   Определено, что парламент является основным институтом конституционного государственного устройства. В системе государственных институтов власти он существует самостоятельно, независимо от других и имеет собственные задачи, которые при любых вариантах взаимодействия и делегирования полномочий другим государственным органам не может выполнить никто кроме него. Институциональными признаками парламента являются: необходимость постоянного функционирования в постоянном конкретном месте; временная продолжительность функционирования в течение определенного достаточно продолжительного срока; функциональные обязанности, основным исполнителем которых является парламент, а также обязанности, выполнение которых какими-либо органами помимо парламента не явилось бы легитимным и действительным (это задачи налогообложения, утверждения бюджета, законодательство и определенные чрезвычайные полномочия).
   Раскрыты особенности функционирования двухпалатного парламента Республики Таджикистан, которые соответствуют современным стандартам, отражают влияние развития парламентаризма во всем мире и поиск оптимальных моделей современного парламента, учитывающего положительный и отрицательный опыт исторической практики в этой сфере.
   Ключевые слова: парламентаризм, механизмы государственного управления, национальный парламент (Маджлиси Оли Республики Таджикистан) – институт конституционного государственного устройства, конституционно-правовые основы исполнительной власти, суверенное государство.

Dadazgonov M. Parliamentarism as the Base of the State Development: Theory and Practice of the Republic Tadjikistan. – Manuscript.

Thesis to seek a candidate degree in Public Administration on specialty 25.00.01 – the theory and history of public administration. – National Academy of Public Administration, office of President of Ukraine. – Kyiv, 2007.

   The phenomenon of parliamentarism and constitutional and legal base of the parliament activity in the system of the democratic functioning of the modern government have been scientifically investigated. The essence of the parliamentarism has been scientifically highlighted and it has been stated that it results in the preservation of the democratic constituency priority and factual distancing of the representatives from the voters that have delegated them for a limited time period their will and power.
   The issues of the place and role of the national parliament of Tadjikistan. In the system of the state organs of republic Tadjikistan and the elections issues and parliament formation in the conditions of the legal-oriented state, their external political activity have been scientifically investigated. It has been scientifically proved that the system of the state power in Tadjikistan corresponds the model of the presidential republic, that combines the experience of democratic countries with their own innovational political practices that is determined by certain conditions of the state development at the end of the XX and at the beginning of the XXI century.
   The institutional traits of the parliament have been highlighted. The peculiarities of the two-chamber parliament functioning in the republic Tadjikistan that correspond the modern standards have been analyzed as they reflect the development of modern parliamentary development in the world. It has also been mentioned that peculiarities of the two chamber parliament functioning in the republic Tadjikistan reflects the search of optimal models of the modern parliament that will take into account both positive and negative experience of the historical practices in this sphere.
   Key words: parliamentarism, public administration mechanisms, national parliament (Madzglicy Oly of republic Tadjikistan), – institute of the constitutional state organization, constitutional and legal base, executive power, sovereign state.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Парламентаризм як основа розвитку держави: теорія і практика Республіки Таджикистан

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net