Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства

Анотації 

Дьоміна О.С. Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2007.

   Дисертація присвячена дослідженню правової культури студентської молоді як складової частини правової культури українського суспільства.
   Спираючись на теоретико-методологічні засади теорії права і філософії права досліджується сутність, зміст, поняття, структура, функції правової культури. Висвітлено співвідношення права і культури. На основі аналізу тенденцій розвитку типів розуміння права в дисертації доводиться, що для інтегративного праворозуміння характерне сприйняття норми права як соціальної цінності, інтегрованої в правову культуру суспільства. Дослідження співвідношення права і культури свідчить, що право це явище культури, яке відображає в собі існуючі моральні й культурні цінності.
   Правова культура студентства розглядається в різних аспектах: як елемент правового життя, як відображення його якості; як спосіб, (засіб) і критерій правової соціалізації; як ступінь правової орієнтованості тих або інших суб’єктів права, правила їх правової поведінки і діяльності та ін., надання виміру дійсності діалогу між владою та суспільством.
   Викладено бачення змісту правовиховного процесу студентства в єдності правової соціалізації, правового навчання, правового виховання, правового розвитку. Особлива увага приділяється комплексному аналізу сутності, принципів, завдань, системи правовиховного процесу, напрямів розвитку правової духовності, підвищення його ефективності.
   Доведено, що правовий прогрес в Україні можливий за умови одночасного формування правової культури громадян, в тому числі й студентства, і розбудови громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової держави в процесі здійснення політичної та правової реформи.
   Ключові слова: правова культура, структура і функції правової культури, студентство, правосвідомість студентів, правова соціалізація, правова освіта, правове виховання, правова поведінка, ефективність правового виховання.

Демина О.С. Формирование правовой культуры студенческой молодежи в условиях современного украинского общества. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – Теория и история государства и права; история политических и правовых учений. Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. – К., 2007.

   Диссертация посвящена исследованию правовой культуры студенческой молодежи как составляющей правовой культуры украинского общества.
   Современные условия развития украинского общества обуславливают потребность в углубленном исследовании сущности правовой культуры как компонента духовной культуры общества, группы, личности, раскрытие влияния теоретико-методологического потенциала общества, социальной практики в правовоспитательном процессе.
   Опираясь на теоретико-методологические основы теории и философии права, исследуется сущность, содержание, понятие, структура, функции правовой культуры. Показано соотношение права и культуры. На основе анализа тенденций развития типов понимания права в диссертации рассматривается переход от узконормативного его понимания к более широкому (интегративному), объединяющему на базе современной философской методологии жизненные идеи основных правовых школ и направлений. Для интегративного правопонимания характерно восприятие нормы права как социальной ценности интегрированной в правовую культуру общества. Исследование соотношения права и культуры свидетельствует о том, что право есть явление культуры и отражает в себе существующие моральные и культурные ценности.
   Определяется значение уровня правовой культуры как показателя правового прогресса, цивилизованности общества вообще, государства и отдельной личности в частности.
   Правовая культура студентов рассматривается в разных аспектах: как элемент правовой жизни, как выражение ее качества; как способ, (средство) и критерий правовой социализации; как степень правовой ориентированности тех или иных субъектов права, правил их правового поведения и деятельности, как средство определения меры реальности диалога власти и общества.
   Исследуется содержание правовоспитательного процесса в единстве правовой социализации, правового обучения, правового воспитания, правового развития студенчества. Особое значение уделяется комплексному анализу сущности, принципов, задач, системы правовоспитательного процесса, направлений развития правовой духовности, повышение ее эффективности.
   Использованный в исследовании междисциплинарный подход позволил уяснить содержание и связь категорий “правовое сознание”, “правовая культура”, “правовая социализация студенчества”. Определены особенности реализации этих феноменов в правовоспитательной деятельности высших учебных заведений, содержание, формы и направления правовоспитательной работы со студенческой молодежью.
   Подчеркнуто, что решение проблемы формирования правовой культуры студенчества в значительной степени зависит от эффективности функционирования институтов гражданского общества, правового обеспечения их деятельности, утверждения человеческого измерения государства и права в формировании институтов народовластия, воплощения в жизнь конституционных положений. Доказано, что правовой прогресс в Украине возможен при условии одновременного формирования правовой культуры граждан, в том числе и студенчества, и становления гражданского общества, демократического социального, правового государства в процессе осуществления политической и правовой реформы.
   Ключевые слова: правовая культура, структура и функции правовой культуры, студенчество, правосознание студентов, правовая социализация, правовое образование, правовое воспитание, правовое поведение, эффективность правового воспитания.

Dyomina O.S. Formation of legal culture of student youth in conditions of a modern Ukrainian society. – Manuscript.

Thesis for a Candidate of Sciences of Law on speciality 12.00.01 Theory and history of state and law; history of political and legal doctrines. State and Law Institute by V.M.Koretsky of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2007.

   The dissertation is devoted to research of legal culture of student youth as to a component of legal culture of Ukrainian society.
   The essence, the matter, the concept, the structure, the functions of legal culture is researched basing on methodology-theoretical fundamentals of a theory and legal philosophy. The ratio of a law and culture is shown. The transition from narrow-normative law understanding to wider (integrative), uniting on the basis of modern philosophical methodology vital ideas of the basic legal schools and directions, is examined in the dissertation on the basis of development tendencies analysis of the types of law understanding. It is typical of integrative law understanding perception of norm of a law as social value integrated in legal culture of a society. Research of a ratio of a law and a culture testifies that a law is the phenomenon of culture and reflects in itself existing moral and cultural values.
   The legal culture is considered in different aspects: as an element of legal life, as expression of its quality; as a way, (means) and criterion of legal socialization; as a rate of legal directivity those or other subjects of a law, rules of their legal behaviour and activity, etc., defines a measure of a dialogue reality of authority and a society.
   The matter of a law-educative process in unity of legal socialization, legal training, legal education, legal development of students is researched. Special value is given to the complex analysis of essence, principles, problems, system of a law-educative process, directions of legal spirituality development, increase of its efficiency.
   It is proved, that legal progress in Ukraine is possible under condition of simultaneous formation of legal culture of citizens, including students, and becoming of a civil society, democratic social, a constitutional state during realization of political and legal reform.
   Keywords: legal culture, structure and functions of legal culture, students, sense of justice of students, legal socialization, legal education, legal behaviour, efficiency of legal education.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net