Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Система і механізми державного управління в умовах значимої соціально-економічної диференціації країни
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Система і механізми державного управління в умовах значимої соціально-економічної диференціації країни

Анотації 

Дейч В.Б. Система і механізми державного управління в умовах значимої соціально-економічної диференціації країни. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2007.

   Дисертацію присвячено удосконаленню системи і формуванню механізмів державного управління в умовах значимої соціально-економічної диференціації країни. Проаналізовано теоретичні основи соціально-економічної інтеграції суспільства. Сформульовано проблему соціально-економічної диференціації української держави в термінах теорії систем, сформовано підхід до визначення рівня складності системи державного управління та проаналізовано існуючі державні механізми соціально-економічної інтеграції суспільства. Сформовано напрямки удосконалення системи державного управління в Україні. Проведено аналіз стану зовнішнього і внутрішнього середовища і вибір моделі державного управління для України, розроблено варіанти формування адекватного рівня складності системи державного управління в Україні та наведено рекомендації щодо збільшення зазначеного рівня. Розроблено методологічний аспект механізму збільшення зв’язності суспільства, розглянуто взаємозалежні стратегії соціально-економічного розвитку регіонів як механізм збільшення зв’язності між частинами суспільства.
   Ключові слова: система державного управління, механізм державного управління, соціально-економічна диференціація, інтеграція, рівень складності системи державного управління, рівень зв’язності суспільства, стратегія соціально-економічного розвитку регіону.

Дейч В.Б. Система и механизмы государственного управления в условиях значимой социально-экономической дифференциации страны. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – Механизмы государственного управления. – Донецкий государственный университет управления Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2007.

   Диссертация посвящена усовершенствованию системы и формированию механизмов государственного управления в условиях значимой социально-экономической дифференциации страны. Проанализированы теоретические основы социально-экономической интеграции общества. Сформулирована проблема социально-экономической дифференциации украинского государства в терминах теории систем, сформирован подход к определению уровня сложности системы государственного управления и проанализированы существующие государственные механизмы социально-экономической интеграции общества.
   В процессе анализа теоретических основ социально-экономической интеграции общества, определено, что социально-экономическая дезинтеграция – это процесс, который характеризует изменение внутренней целостности общества. Основной причиной процесса дезинтеграции является объективная дифференциация страны, в данном случае – Украины, в экономическом и социальном измерениях. Состояние украинского государства как целого классифицировано как “целостность в процессе становления”, что требует от государства как управляющей подсистемы формирования адекватных механизмов интеграции общества.
   В общем виде, разработан алгоритм интеграции частей потенциальной системы, включающий 4 основных уровня: 1) информационный, на котором система управления производит сбор информации о состоянии потенциальных частей системы; 2) формирование связности частей системы в результате их взаимодействия; 3) интеграция частей в целое, система управления задает единую цель развития системы, приемлемую для всех частей, и формирует иерархию системы на основе вертикали власти; 4) оптимизация взаимодействия частей целого, основанная на действии принципа обратной связи.
   Сформулированы принципы интеграции частей системы с высоким уровнем социально-экономической дифференциации: принцип взаимодействия, принцип сочетания общего и частного, принцип добровольного единства. Сформированы направления усовершенствования системы государственного управления в Украине.
   Проведен анализ состояния внешней и внутренней среды и выбор модели государственного управления для Украины. Анализ состояния внешней и внутренней среды Украины позволил определить, что внешняя среда для Украины является сложной, а внутренняя – разнородной. В то же время, динамика развития внутренней и внешней сред находятся на среднем уровне. Таким образом, адекватные характеристики системы государственного управления в Украине состоят в необходимости формирования децентрализованной структуры, тип которой не будет представлять собой крайние случаи бюрократической и органической структур. Иными словами, органы государственного управления должны обладать высокой структурной сложностью и средней динамической сложностью. С учетом проведенного анализа текущего состояния внутренней и внешней среды Украины, предложен вариант формирования гибридной структуры государственного управления, сочетающей характеристики имеющейся в настоящий момент механистической бюрократии с административной адхократией, которая может обеспечить необходимый потенциал инновационного развития. В качестве подобного варианта предлагается формирование двухпалатного парламента при унитарном государственном устройстве, что обеспечивает функцию интеграции дифференцированных регионов Украины, не нарушая их социокультурные и экономические особенности.
   Разработаны варианты формирования адекватного уровня сложности системы государственного управления в Украине и приведены рекомендации по увеличению указанного уровня. Анализ связности регионов Украины, проведенный по сформированной методике, показал: в Украине количественно преобладают регионы с функцией поглощения; в экономике Украины наиболее результативно функционируют креативные и консервативные регионы; недостаточно представлена в региональном измерении функция коммуникации, что является основным фактором, нарушающим становление общества как целого.
   Разработан методологический аспект механизма увеличения связности общества, рассмотрены взаимозависимые стратегии социально-экономического развития регионов как механизм увеличения связности между частями общества. Анализ процесса стратегического целеполагания характера регионального развития в Украине свидетельствует, что данный процесс останавливается на втором уровне обеспечения интеграции частей в целое (динамическое взаимодействие). Исходя из этого, предложен организационный аспект механизма увеличения связности общества, состоящий в применении дедуктивного подхода для реализации функции стратегического целеполагания в региональном разрезе.
   Ключевые слова: система государственного управления, механизм государственного управления, социально-экономическая дифференциация, интеграция, уровень сложности системы государственного управления, уровень связности общества, стратегия социально-экономического развития региона.

Deych V.B. System and mechanisms of state management in conditions of significant socio-economic differentiation of the country. - Manuscript.

The thesis for the Candidate’s Degree in State management on speciality 25.00.02. – Mechanisms of state management. - Donetsk State University of Management of the Ministry of education and science of Ukraine, Donetsk, 2007.

   The thesis is devoted to the improving of system and formation of state management mechanisms in conditions of significant socio-economic differentiation of the country. The theoretical base of socio-economic integration of a society is analyzed. The problem of socio-economic differentiation of the Ukrainian state in the terms of the theory of systems is formulated, the approach to definition of the complexity level of state management system is generated and the existing state mechanisms of socio-economic integration of a society are analyzed. The directions of improvement of the state management system in Ukraine are generated. The analysis of a condition of external and internal environment and the choice of state management model for Ukraine is carried out, the variants of formation of an adequate level of state management system complexity in Ukraine are developed and the recommendations concerning increase of the specified level are presented. The methodological aspect of the mechanism of increasing connectedness of a society is developed, the interdependent strategies of socio-economic development of regions as the mechanism of increasing the connectedness between the parts of a society are considered.
   Key words: state management system, mechanism of state management, socio-economic differentiation, integration, level of state management system complexity, connectedness level of a society, strategy of socio-economic development of region.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Система і механізми державного управління в умовах значимої соціально-економічної диференціації країни

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!