Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Реалізація державної влади на територіальному рівні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Реалізація державної влади на територіальному рівні

Анотації 

Фоміцька Н.В. Реалізація державної влади на територіальному рівні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2007.

   Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню та розробці науково-методичного забезпечення організаційних і правових засад реалізації державної влади на територіальному рівні. Запропоновано модель територіального управління з чітким розподілом повноважень суб’єктів державного управління. Подано трактування поняття “територіальний рівень” через введення його ознак. Уточнено періодизацію процесу розвитку форм реалізації влади на етапі формування незалежності України. Установлено взаємозв’язок між моделлю управління територією та рівнем життєдіяльності її населення. Виокремлено додаткові характеристики управлінських послуг та їх класифікацію.
   Ключові слова: теорія державного управління, територіальна організація влади, управлінські послуги, реалізація владних повноважень, розмежування повноважень, модель територіального управління, децентралізація.

Фомицкая Н.В. Реализация государственной власти на территориальном уровне. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.01 – теория и история государственного управления. – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Харьков, 2007.

   Диссертационное исследование посвящено теоретическому обоснованию и разработке научно-методического обеспечения организационных и правовых положений реализации государственной власти на территориальном уровне. В исследовании предложена модель территориального управления с четким распределением полномочий субъектов государственного управления. Орган государственной власти территориального уровня выполняет функции, которые условно подразделяются на четыре группы: координация работы государственных органов управления на территории; контроль и обеспечение выполнения законодательства; выполнение заданий государства, которые входят в его компетенцию; экспертная работа в хозяйственной деятельности. Наряду с органом государственной исполнительной власти должен функционировать исполнительный орган местного самоуправления с четко определенной компетенцией, созданный с учетом комплекса принципов территориального управления.
   В диссертации дано определение понятия “территориальный уровень управления”, к основным признакам которого следует отнести единство законов, идентичность модели управления и государственных институтов с соответствующими полномочиями (функциями), которые реализуются в едином механизме управления.
   Исходя из необходимости переориентации деятельности властных органов с собственно управленческой на предоставление управленческих услуг, выделяются следующие их признаки: услуга предоставляется органом государственной власти или органом местного самоуправления (предприятием, учреждением, которое находится в его ведении); она предоставляется в рамках компетенции, определенной законодательством; ее предоставление осуществляется на основании письменного или устного обращения физического или юридического лица; предоставление услуги обуславливает административно-процессуальную деятельность. Критериями классификации услуг могут быть: для вида – органом какой власти (субъектом) услуга предоставляется; для разновидности услуги –предоставляется непосредственно органом или предприятием (учреждением), подведомственным ему; масштаб услуги (индивидуальный или общий); источник финансирования.
   Доказано, что развитие административно-территориальных единиц и уровень жизнедеятельности населения территории зависит от модели управления. Жизнедеятельность населения территории целесообразно анализировать по показателям развития тех сфер, где органы государственной власти выполняют регуляторные функции, и тех, где власть осуществляет непосредственное управление.
   Ключевые слова: теория государственного управления, территориальная организация власти, управленческие услуги, реализация властных полномочий, разграничение полномочий, модель территориального управления, децентрализация.

Phomits’ka N.V. Realization of the state power at the territorial level. – Manuscript.

Dissertation for getting a scientific degree of Candidate of Science in Public Administration following the specialty 25.00.01 – theory and history of public administration. – Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine. – Kharkiv, 2007.

   Dissertation is aimed at giving theoretical grounds and developing scientific and methodical provision for organizational and legal basis of state power realization at the territorial level. The model of territorial administration with the division of powers of the subjects of public administration is proposed. The explanation of the notion “territorial level” by means of presenting its features is done. The periods of the process of developing forms of power realization at the time of independence of Ukraine are specified. The interaction between the model of administering the territory and level of its population’s vital activity is defined. New additional features of managerial services and their classification are proposed.
   Key words: theory of public administration, territorial organization of power, managerial services, realization of state power, division of powers, model of territorial administration , decentralization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Реалізація державної влади на територіальному рівні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net