Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правове забезпечення статусу біженців в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правове забезпечення статусу біженців в Україні

Анотації 

Грабар Н.М. Адміністративно-правове забезпечення статусу біженців в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право. – Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, 2007.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правового забезпечення статусу біженців в Україні. Аналізується генеза дефініції „біженець” у міжнародному та вітчизняному законодавстві, чинна нормативно-правова база щодо регулювання правового статусу біженця та компетенція суб’єктів управління у цій сфері. Визначається місце процедури надання статусу біженця в системі адміністративних процедур. На основі проведеного дослідження сформульовано пропозиції до чинного законодавства України щодо удосконалення процедури надання статусу біженця.
   Запропоновано конкретні зміни та доповнення до законів та підзаконних актів, які регулюють адміністративно-правовий статус біженців в Україні.
   Ключові слова: біженець, іноземець, особа без громадянства, адміністративно-правове забезпечення статусу біженця, адміністративна процедура, адміністративне провадження.

Грабар Н.М. Административно-правовое обеспечение статуса беженцев в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Львовский государствен- ный университет внутренних дел, Львов, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию административно-правового статуса беженцев в Украине. Анализируется генезис развития дефиниции „беженец” в международном и отечественном законодательстве. Сформулировано авторское понимание и определения лица, ходатайствующего о получении статуса беженца, процедура рассмотрения конкретного административного дела, процедура получения статуса беженца, административное процессуальное право, производство по конкретному административному делу, административно-процессуальное действие, стадия процессуального производства, этапы административного процесса.
   Проведен анализ полномочий органов государственного управления по регулированию правового статуса беженца. Обосновываются рекомендации по разрешению вопросов, касающихся беженцев; закрепление за правительственным комитетом социального, научно-технического и гуманитарного развития функций по разрешению вопросов касающихся беженцев. Определяется место процедуры получения статуса беженца в системе административных процедур. Анализируются этапы процедуры получения статуса беженца: возбуждение дела; предварительное его рассмотрение; рассмотрение и принятие решения; обжалование решения об отказе в получении статуса беженца.
   Подготовлены предложения и дополнения относительно совершенствования норм отечественного законодательства в части регулирования правового статуса беженца. Предложены практические рекомендации по устранению правовых коллизий и пробелов, имевших место в законах Украины, которыми регулируется правовой статус беженцев. Предложено внести поправки и дополнения, частично изменяющие Закон Украины “О беженцах”, а также другие нормативно-правовые акты, разработать ведомственные инструкции, при помощи которых можно упорядочить процесс принятия ходатайства и упростить процедуру получения гражданами из других стран статуса беженца.
   Ключевые слова: беженец, иностранец, лицо без гражданства, административно-правовое обеспечения статуса беженца, административная процедура, административное производство.

Hrabar N.M. Administrative and legal enforcement of refugee status in Ukraine.– Manuscript.

The thesis for the scientific degree of the candidate of law sciences on the speciality 12.00.07. – Administrative Law and Procedure; Financial law; Information law. – Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, 2007.

   The dissertation is devoted to administrative and legal enforcement of refugee status in Ukraine. The genesis of the definition „refugee” in International and Ukrainian legislation is analyzed. The valid statutary – legal basis of legal refugee status regulation is investigated, the competence of administrative subjects in this sphere is defined. The procedure position to grant the refugee status in the system of administrative procedures is determined.
   The suggestions to raise the efficiency of the procedure of granting the refugee status are formulated. Some alterations and amendments to the laws and subordinate legislation which regulate administrative and legal refugee status are proposed.
   Key words: refugee, foreigner, person without citizenship, administrative and legal refugee status, administrative procedure, administrative proceedings.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правове забезпечення статусу біженців в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net