Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Міжнародне правонаступництво держав у практиці Співдружності Незалежних Держав
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Міжнародне правонаступництво держав у практиці Співдружності Незалежних Держав

Анотації 

Галан В.О. Міжнародне правонаступництво держав у практиці Співдружності Незалежних Держав. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2006.

   В дисертації досліджується практика правонаступництва держав в рамках СНД в аспекті участі Співдружності у зазначеному процесі, визначення спрямування та меж її впливу на хід правонаступництва країнами-учасницями щодо міжнародно-правових зобов’язань, активів та пасивів колишнього СРСР, радянського громадянства.
   У роботі розкриваються доктринальні погляди на правонаступництво держав, сучасні засоби (інструменти) правонаступництва, тенденцій розвитку участі міжнародних організацій у врегулюванні наслідків правонаступництва, правова природа СНД, як міжнародної організації, однією з функцій якої є вирішення питань правонаступництва держав. Особливу увагу приділено вітчизняній практиці у сфері правонаступництва та факторам, що вплинули на реалізацію Україною своєї політичної правової позиції стосовно таких сфер правонаступництва як міжнародні договори, державна власність та борги, громадянство тощо.
   Ключові слова: міжнародне правонаступництво держав, теорії правонаступництва, континуїтет, засоби (інструменти) правонаступництва, міжнародна організація, Співдружність Незалежних Держав.

Галан В.А. Международное правопреемство государств в практике Содружества Независимых Государств. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11. – международное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2006.

   В диссертации исследуется практика правопреемства государств в рамках СНГ в аспекте участия Содружества, как международной организации в указанном процессе. Определены направления и пределы влияния СНГ на ход правопреемства странами-участницами в отношении международно-правовых обязательств Союза, активов и пассивов бывшего СССР, советского гражданства.
   В работе обобщены классические и современные доктринальные подходы к правопреемству государств, обстоятельства их появления, развития и модификации. В связи с этим определено, что существование разнообразных концепций международного правопреемства обусловлено динамикой международного сообщества, новыми международными интересами.
   Охарактеризованы современные средства международного правопреемства – международно-правовые инструменты, с помощью которых государствами-участниками разрешаются вопросы правопреемства. В работе исследуется практика применения международного договора в качестве средства урегулирования проблем международного правопреемства.
   Особое внимание уделено участию международных организаций в урегулировании последствий правопреемства государств, определены основные направления деятельности международных органов и организаций в исследуемых правоотношениях.
   Исследована правовая природа СНГ, как международной организации, одной из функций которой является разрешение вопросов правопреемства государств, в частности, процесс создания СНГ, его цели, структура и компетенция в сфере правопреемства. Аргументируется специфика Содружества Независимых Государств, как организации, в компетенцию которой включено урегулирование вопросов правопреемства, возникших в связи с распадом Советского Союза.
   Охарактеризованы пределы участия и основные результаты деятельности СНГ в процессе международного правопреемства в связи с распадом Советского Союза относительно советских международных договоров, государственной собственности (зарубежной и собственности, находящейся на территории бывших советских республик) и государственных долгов СССР (как внешних долгов, так и внутренних), советского гражданства. Анализ процесса, который проходил в рамках данной организации, дал возможность констатировать, что влияние Содружества на ход процесса стало определяющим фактором в урегулировании большинства вопросов правопреемства государствами-участниками.
   Исследована отечественная практика в сфере правопреемства в отношении международных договоров бывшего СССР, государственной собственности и долгов, советского гражданства в разрезе реализации Украиной своей политической правовой позиции – как государства-правопреемника Советского Союза. Выявлены основные факторы, которые повлияли на степень реализации Украиной такой позиции в исследуемой сфере. На основании анализа практики правопреемства Украины в связи с распадом Союза ССР автором выделены новые сферы деятельности международных организаций в сфере международного правопреемства.
   Ключевые слова: международное правопреемство, теории правопреемства, континуитет, средства (инструменты) правопреемства, международная организация, Содружество Независимых Государств.

Galan V.O. International Succession of States on Example of Community of Independent States. – Manuscript.

This dissertation is aimed to acquire the degree of candidate of science in law (speciality is international law 12.00.11). – National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudriy. – Kharkiv 2006.

   In this dissertation the practice of succession of states of CIS in the aspect of participation in this process of CIS as an international organization, trends and limits of its influence on the course of succession of the former USSR international obligations, assets, liabilities and citizenship between member states determination is examined.
   In this work doctrinal view on succession of states, modern means of succession, development tendencies of international organizations participation in settling succession consequences, also CIS as an international organization legal character, one of the main functions of which is settling questions rising around succession of states is disclosed. Much attention is paid to national succession practice and to factors determined the realization of Ukraine’s own political and legal position about such spheres of succession as international treaties, state property and debts, citizenship etc.
   Key words: international succession of states, theories of succession, continuity, means of succession, international organization, Community of Independent States.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Міжнародне правонаступництво держав у практиці Співдружності Незалежних Держав

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net