Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-юрисдикційна діяльність митних органів України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-юрисдикційна діяльність митних органів України

Анотації 

Калюта А.Б. Адміністративно-юрисдикційна діяльність митних органів України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2007.

   У дисертації досліджено науково-теоретичні та практичні питання адміністративно-юрисдикційної діяльності в умовах проведення адміністративної реформи в Україні. Авторка з нових позицій досліджує соціальну роль та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності митних органів у сучасних умовах. Цьому сприяє новий погляд на адміністративну діяльність митних органів. Розроблено пропозиції та рекомендації щодо удосконалення діючого законодавства, у т.ч. відомчих нормативних актів, що регулюють діяльність митних органів України в межах адміністративно-юрисдикційних проваджень.
   Ключові слова: адміністративний процес, адміністративна юрисдикція, адміністративно-юрисдикційна діяльність, адміністративно-юрисдикційні провадження, принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності.

Калюта А.Б. Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Харьковский национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2007.

   В диссертации исследовано научно-теоретические и практические вопросы административно-юрисдикционной деятельности в условиях проведения административной реформы в Украине. Автор с новых позиций исследует социальную роль и содержание административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов в современных условиях. Этому способствует новый взгляд на административную деятельность таможенных органов.
   Проанализировано понятие и особенности административной юрисдикции таможенных органов, ее принципы, а также исследованы вопросы субъектного состава административно-юрисдикционной деятельности органов таможенной службы Украины.
   Автором определены теоретико-методологические основы формирования и реализации таможенными органами своего права на осуществление административно-юрисдикционной деятельности на современном этапе развития государства. Проанализирован правовой статус таможенных органов как непосредственных субъектов административно-юрисдикционной деятельности.
   Проведено комплексное исследование отдельных юрисдикционных производств, осуществляемых должностными лицами таможенных органов Украины. Разработаны предложения и рекомендации относительно усовершенствования действующего законодательства, а также ведомственных нормативных актов, которые регулируют деятельность таможенных органов Украины в пределах административно-юрисдикционных производств.
   В результате диссертационного исследования, выполненного на основе анализа норм действующего законодательства Украины, теоретического осмысления научных работ в разных отраслях юриспруденции, практики деятельности таможенных и других органов государственной исполнительной власти, опыта зарубежных стран, диссертантом сформулировано ряд выводов и предложений, направленных на дальнейшее усовершенствование административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов Украины.
   Ключевые слова: административный процесс, административная юрисдикция, административно-юрисдикционная деятельность, административно-юрисдикционные производства, принципы административно-юрисдикционной деятельности.

Kalyuta A.B. Administratively jurisdiction activity of customs organs of Ukraine. – Manuscript.

The Law Candidate Degree Dissertation on specialty 12.00.07 – administrative law and process; financial low; information law. – Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2007.

   In dissertation probed scientific, theoretical and practical questions of administratively jurisdiction activity in the period of administrative reform in Ukraine. An author from new positions probes a social role and maintenance of administratively jurisdiction activity of customs organs in modern terms. A new approach is instrumental in it. Suggestions and recommendations are developed in relation to the improvement of current legislation, in thereby department normative acts which regulate activity of customs organs of Ukraine within the limits of administratively jurisdiction proseding.
   Key words: administrative process, administrative jurisdiction, administratively jurisdiction activity, administratively jurisdiction realizations, principles of administratively jurisdiction activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-юрисдикційна діяльність митних органів України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net