Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Бібліотечна справа arrow Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві

Анотації

Давидова І.О. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Харківська державна академія культури. – Харків, 2008.

   Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічних засад формування інноваційної політики бібліотек України в умовах їх функціонування на документно-інформаційному й інформаційно-когнітивному рівнях соціальних комунікацій. Розвинуто теорію парадигмальних змін у бібліотечній сфері в умовах розгортання виробничої функції бібліотек. Обґрунтовано, що бібліотека як контрагент інформаційного ринку позиціонує себе виробником інформаційних продуктів і послуг, споживачем і посередником, який, на відміну від діяльності інших установ, що є нейтральною до моралі і соціальних цінностей, виступає гарантом гуманістичних традицій суспільного розвитку та засобом підтримки суспільного гомеостазу.
   Подано науково обґрунтовані рекомендації щодо управління інноваційним розвитком бібліотек. Розроблена системна й багаторівнева модель інноваційної політики. Сформовані стратегії розвитку бібліотек, які полягають у її визначенні як виробничої системи і складової інформаційної інфраструктури суспільства; розгортанні діяльності бібліотеки як елементу інформаційного ринку й інтелектуальної економіки, визначенні бібліотеки як культурної та освітньої установи, що виконує функції ресурсної бази гуманізації суспільного життя.
   Ключові слова: Україна, соціальні комунікації, виробництво інформації, інформаційний ринок, бібліотека, інноваційна політика, стратегії розвитку бібліотек.

Давыдова И.А. Инновационная политика библиотек Украины: содержание и стратегии развития в информационном обществе. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора наук по социальным коммуникациям, специальность 27.00.03 – книговедение, библиотековедение, библиографоведение. – Харьковская государственная академия культуры. – Харьков, 2008.

   Диссертация посвящена разработке теоретико-методологических основ формирования инновационной политики библиотек Украины на этапе их функционирования на документно-информационном и информационно-когнитивном уровнях социальных коммуникаций. В диссертации получила дальнейшее развитие теория парадигмальных изменений библиотечной сферы в условиях функционирования библиотеки как производственной системы, субъекта рынка информационных продуктов и услуг, элемента информационной инфраструктуры общества.
   Обобщено содержание процессов, происходящих в функционировании библиотек Украины на этапе развития информационного общества, исследованы научные подходы к рассмотрению инновационных и трансформационных изменений, что позволило определить эволюционный характер трансформационных процессов, развивающихся объективно и создающих основу научно-информационной и аналитической базы принятия решений в управлении библиотечно-информационной деятельностью. Инновационные процессы определены как социально-управленческие, что позволило сформулировать стратегические направления развития библиотек Украины как ведущего элемента социально-коммуникативной структуры общества.
   Определен механизм инновационной политики библиотек, который реализуется в разворачивании ее производственной сущности. Получило дальнейшее развитие понятие “библиотечное производство”, введен в научный оборот термин “индустриальное библиотечно-информационное производство”. Обоснованно, что процесс информатизации изменяет характер библиотечного производства, которое развивается от ручного неавтоматизированного труда через компьютеризацию и автоматизацию библиотечных процессов к созданию корпоративных индустриальных комплексов, электронных библиотек, медиатек, обеспечивающих функционирование библиотечного социального института в системе социальных коммуникаций. Показано, что индустриальное библиотечное производство приобретает новые качества в связи с развитием виртуального информационно-коммуникационного пространства, которое трансформирует социальные связи и отношения и требует изменений общественных представлений о месте и роли библиотеки в компьютеризированной информационной среде.
   Предложена рыночная модель инновационного развития библиотек, которая основана на представлении о единстве механизмов государственного регулирования макро- и микроэкономических процессов с рыночными механизмами саморегулирования при превалировании первых. Показано, что библиотека в качестве контрагента информационного рынка позиционирует себя как производитель информационных продуктов и услуг, потребитель и посредник, который в отличие от деятельности других учреждений, нейтральных по отношению к морали и социальным ценностям, выступает гарантом гуманистических традиций общественного развития и средством поддержки общественного гомеостаза.
   Предложены научно обоснованные рекомендации по управлению инновационным развитием библиотек, разработана системная и многоуровневая модель инновационной политики. Основными элементами модели являются: цель, принципы, объекты, субъекты, задания, системная организация инновационной политики библиотек Украины. Целью инновационной политики является создание условий для достижения устойчивого развития библиотечного социального института с использованием социальных технологий управления инновационными изменениями, развитие производственной деятельности библиотек. Объектами инновационной политики библиотек выступают информационные технологии; программное обеспечение автоматизации деятельности библиотек; информационные ресурсы и технологии их обработки; информационные продукты и услуги; библиотечные программы и проекты; инфраструктура библиотечно-информационного производства и предпринимательства. Субъектами инновационной политики выступают: государство, отраслевые и региональные органы управления, библиотечные общественные организации и ассоциации, библиотеки различных типов и видов.
   На уровне государственного регулирования библиотечной сферы инновационная политика рассматривается как совокупность форм и методов деятельности государства, направленных на создание механизмов институционального, правового, ресурсного обеспечения поддержки системного инновационного развития библиотек. На уровне региона инновационная политика определяет правовые и организационные отношения органов государственного управления к библиотекам как субъектам инновационной деятельности в интересах социально-экономического развития региона. На уровне отдельной библиотеки инновационная политика направлена на планирование, организацию и внедрение системных инноваций в библиотеке.
   Обоснованы основные стратегические направления развития библиотек в контексте реализации инновационной политики, предполагающие интеграцию библиотек в информационную инфраструктуру общества; развертывание деятельности библиотеки как элемента информационного рынка и интеллектуальной экономики; определение библиотеки как культурного и образовательного учреждения, выполняющего функции ресурсной базы гуманизации общественной жизни. Сформировано представление о многоуровневости этих стратегий для библиотек Украины, находящихся на различных уровнях функционирования социальных коммуникаций.
   Ключевые слова: Украина, социальные коммуникации, производство информации, информационный рынок, библиотека, инновационная политика, стратегии развития библиотек.

Davydova I.A. Innovative policy of the library Ukraine: content and strategies of development in informational society. – Manuscript.

Dissertation for the degree of Doctor of Social Communication, speciality 27.00.03 – bibliology, library science, bibliography. – The Kharkiv State Academy of Culture. – Kharkiv, 2008.

   Dissertation is devoted to the development of theoretical-methodological bases of forming of innovative policy of libraries in Ukraine under the condition of their functioning at the documentary-informative and informative-cognitive level of social communications.
   The theory of paradigm changes in the sphere of library under the condition of productive function of the library as a subject of informational market and an element of informational infrastructure of the society has been developed.
   Basic methodological approaches to the processes of transformation and informational development of the library social institute have been determined.
   Scientifically proved recommendations as to the management of innovative development of the library have been given. The model of innovative policy with systematic and multilevel character has been developed. Points of vision of the library as a system object of innovation policy have been formed. They represent the library as an element of information, market and intellectual economy as well as a cultural and educational establishment that functions as a resource basis of social life humanization.
Key words: Ukraine, social communications, information production, informational market, library, innovative policy, strategies of development of libraries.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net