Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні

Анотації 

Канзафарова І.С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2007.

   У дисертації досліджено поняття та принципи цивільно-правової відповідальності, визначені функції та режими цивільно-правової відповідальності; здійснено аналіз динаміки та змісту правовідносин цивільно-правової відповідальності; розглянуто низку питань щодо умов та ефективності цивільно-правової відповідальності.
   Цивільно-правова відповідальність розглядається як система взаємопов’язаних елементів, в якості яких виступають певні правові засоби.
   В результаті дослідження цивільно-правової відповідальності як цілісного системного юридичного утворення, що втілює в собі якості предмета і метода цивільно-правового регулювання в їх єдності та взаємозв’язку, створено системну теоретичну модель цивільно-правової відповідальності; встановлено, як повинні бути взаємопов’язані елементи зазначеної системи, щоб забезпечити належну реалізацію передбачених чинним законодавством правомочностей та виконання закріплених у ньому юридичних обов’язків.
   Ключові слова: цивільно-правова відповідальність, теорія, система, цивільно-правові засоби, принципи цивільно-правової відповідальності, функції цивільно-правової відповідальності, режими цивільно-правової відповідальності; цивільні охоронні правовідносини.

Канзафарова И.С. Теоретические основы гражданско-правовой ответственности в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины. – Киев, 2007.

   В диссертации дана общая характеристика теории гражданско-правовой ответственности как научного знания; определена ее структура; проанализированы ее методологические основы; произведено разграничение понятий “гражданско-правовая ответственность” и “ответственность по гражданскому законодательству”; исследованы принципы, условия, функции и режимы гражданско-правовой ответственности; определены и охарактеризованы элементы и момент возникновения материального правоотношения гражданско-правовой ответственности; рассмотрен вопрос о процессуальной форме реализации субъективного права потерпевшего как уполномоченной стороны материального правоотношения гражданско-правовой ответственности; исследована проблема эффективности гражданско-правовой ответственности.
   Особое внимание уделено исследованию понятия гражданско-правовой ответственности. Впервые разработана системная концепция гражданско-правовой ответственности, доказано, что гражданско-правовая ответственность является подсистемой в системе гражданско-правового воздействия.
   В качестве элементов гражданско-правовой ответственности как системы рассматриваются: нормы гражданского права, в которых ответственность находит выражение; принципы гражданско-правовой ответственности, индивидуально-правовые акты автономного характера, являющиеся персонифицированными регламентаторами общественных отношений (договоры, уставы юридических лиц и др.); нарушение гражданских прав как основание возникновения гражданских охранительных правоотношений; гражданские охранительные правоотношения.
   Поскольку все элементы гражданско-правовой ответственности являются гражданско-правовыми средствами, предложено определять гражданско-правовую ответственность как обусловленную предметом и методом гражданско-правового регулирования систему гражданско-правовых средств, с помощью которых, с одной стороны, обеспечивается и гарантируется защита гражданских прав и интересов субъектов гражданского права, с другой – осуществляется штрафное и воспитательное воздействие на правонарушителей.
   Обосновывается, что гражданско-правовая ответственность как система правовых средств выполняет гарантийно-обеспечительную, компенсационную, штрафную, воспитательную, информационную и контрольную функции. При этом основной функцией является гарантийно-обеспечительная. Однако выполнять ее гражданско-правовая ответственность может только в том случае, если она действует именно как система определенных гражданско-правовых средств.
   Указанная система может работать в законном и договорном режиме. Законный режим может быть общим и специальным. В свою очередь, общий режим, в зависимости от нарушаемых прав, может быть подразделен на: 1) режим ответственности за нарушение договорных обязательств; 2) режим ответственности за причиненный имущественный вред; 3) режим ответственности за причиненный неимущественный (моральный) вред.
   Разработана концепция эффективности гражданско-правовой ответственности как системы определенных гражданско-правовых средств. Установлено, что эффективность данной системы зависит как от внутренних, так и от внешних факторов. Внутренним фактором является оптимальность системы, которая может быть теоретической (абстрактной) и практической (реальной). Внешние факторы можно подразделить на две группы: 1) факторы максимизации эффективности и 2) факторы минимизации эффективности. Установлено, что с теоретической точки зрения, по субстрату и структуре данная система является оптимальной. На практике степень оптимальности системы будет зависеть от ее адекватности тем общественным отношениям, относительно которых осуществляется гражданско-правовое охранительное воздействие, а также от согласованности ее внутренней структуры.
   Установлено, что исключение на законодательном уровне из сферы действия принципов гражданско-правовой ответственности определенных отношений снижает уровень оптимальности гражданско-правовой ответственности как системы гражданско-правовых средств, поскольку именно принципы являются той базовой конструкцией, от которой зависит стабильность ее функционирования. Устранить данный недостаток можно путем согласования всех норм института гражданско-правовой ответственности с указанными принципами.
   На основании теоретических выводов внесены предложения по совершенствованию действующего гражданского законодательства.
   Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, теория, система, гражданско-правовые средства, принципы гражданско-правовой ответственности, функции гражданско-правовой ответственности, режимы гражданско-правовой ответственности, гражданские охранительные правоотношения.

I.S. Kanzafarova. Theoretical fundamentals of civil responsibility in Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for the degree of Doctor of Sciences (Law) on the speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – V.M. Koretsky Institute of State and Law of National Academy of Science of Ukraine. – Kyiv, 2007.

   The given dissertation is dedicated to the research of the conception and principles of civil responsibility and to the analysis of the dynamics and legal relationship's matter of civil responsibility, it is determined the functions and regulations of civil responsibility and it is considered several questions about conditions and effectiveness of civil responsibility in the dissertation.
   Civil responsibility is considered to be a system of interconnected elements: certain law measures.
   It was made the system theoretical model of civil responsibility and it was defined the connection between the elements in order to provide for realization the legal competence and discharge of legal obligations as a result of the research of civil responsibility as a complete, system legal formation, which is the incarnation of subject and method of civil regulation in their unity and correlation.
   Key words: civil responsibility; theory; system; civil law measures; principles of civil responsibility; functions of civil responsibility; regulations of civil responsibility; civil protective legal relationship.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net