Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правові режими підприємницької діяльності в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правові режими підприємницької діяльності в Україні

Анотації 

Ковальова М.В. Адміністративно-правові режими підприємницької діяльності в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2007.

   Дисертацію присвячено з’ясуванню сутності, ознак та напрямків підприємницької діяльності як об’єкта адміністративно-правового регулювання, функцій та засобів адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності. Проведено аналіз чинного законодавства України, що регулює суспільні відносини, які виникають з приводу здійснення уповноваженими органами публічно-владних повноважень у сфері підприємницької діяльності. Визначено обсяг регулювання підприємницькою діяльністю як однієї з функцій державних регуляторних органів у межах їх повноважень. Досліджено поняття, зміст та структуру адміністративно-правового режиму, встановлено сутність адміністративно-правових режимів підприємницької діяльності, їх місце у системі адміністративно-правових режимів в Україні, проведено класифікацію адміністративно-правових режимів підприємницької діяльності. Проаналізовано особливості окремих видів адміністративно-правових режимів підприємницької діяльності в Україні та сформульовані рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання режимів підприємницької діяльності.
   Ключові слова: адміністративно-правовий режим, підприємницька діяльність, правове регулювання, державна реєстрація, ліцензування, обмеження монополізму, забезпечення безпеки.

Ковалёва М.В. Административно-правовые режимы предпринимательской деятельности в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Харьковский национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2007.

   Диссертация посвящена анализу предпринимательской деятельности как объекта административно-правового регулирования, с помощью чего определены сущность, признаки и выделены направления административно-правового регулирования, выбор которых обуславливается особенностями объекта регулирования. Определены содержание основных функций и средства административно-правового регулирования предпринимательской деятельностью в современных экономических условиях. Проанализирована система нормативно-правовых актов, которые регулируют основы административно-правового регулирования общественных отношений, возникающих по поводу осуществления органами исполнительной власти и местного самоуправления публично-властных полномочий в сфере предпринимательской деятельности. Рассматривая проблему организации системы государственного регулирования предпринимательской деятельности, определён объём регулирования как одной из функций государственных органов в пределах их полномочий.
   Проанализировано содержание, структура и особенности, уточнено понятие административно-правового режима. Определено место административно-правовых режимов предпринимательской деятельности в системе административно-правовых режимов в Украине. Сформулировано понятие административно-правового режима предпринимательской деятельности, под которым понимается форма правового регулирования, основывающаяся на комплексе юридических и организационных процедур, административно-правовых средств, определяющая меру возможного и надлежащего поведения субъектов предпринимательской деятельности и субъектов, осуществляющих административно-правовое регулирование общественных отношений в данной сфере. Проведена классификация административно-правовых режимов предпринимательской деятельности, в зависимости от следующих критериев: 1) использования различных средств административно-правового регулирования (простые и комплексные); 2) видов правоотношений в сфере предпринимательской деятельности, на которые направлено административно-правовое регулирование. Отмечается, что последний критерий может использоваться для определения направлений реализации административно-правовых режимов предпринимательской деятельности. В зависимости от вида правоотношений в сфере предпринимательской деятельности, на которые направлено административно-правовое регулирование, выделены режимы: государственной регистрации; обеспечения безопасности предпринимательской деятельности для граждан, общества и государства; регулирование налоговых, таможенных отношений и т.д.
   Проанализированы особенности административно-правовых режимов обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, к которым относятся: административно-правовой режим лицензирования и выдачи разрешений на осуществление определённых видов хозяйственной деятельности; административно-правовой режим обеспечения экономической конкуренции и ограничения монополизма в хозяйственной деятельности; административно-правовой режим обеспечения безопасности объектов повышенной опасности и другие.
   На основе исследования особенностей отдельных видов административно-правовых режимов предпринимательской деятельности (административно-правовых режимов государственной регистрации и обеспечения безопасности предпринимательской деятельности) сформулированы и предложены конкретные рекомендации по усовершенствованию правового регулирования данных режимов.
   Ключевые слова: административно-правовой режим, предпринимательская деятельность, правовое регулирование, государственная регистрация, лицензирование, ограничение монополизма, обеспечение безопасности.

Kovalyova M.V. Administrative and legal regimes of entrepreneurial activities in Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of candidate of science in Law on speciality 12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2007.

   The dissertation is dedicated to clarifying the essence, signs and trends of entrepreneurial activities as an object of administrative and legal regulation, functions and means of regulating entrepreneurial activities, as well as analyzing the current legislation of Ukraine, which regulates social relations resulting from exercising by authoritative organs of both the public and authoritative powers in the sphere of entrepreneurial activities, and the state regulatory powers in the sphere of entrepreneurial activities. The notion, substance and structure of the administrative and legal regime are examined, the essence of administrative and legal regimes of entrepreneurial activities as well as their place within the system of administrative and legal regimes in Ukraine are ascertained, classification of administrative and legal regimes of entrepreneurial activities and analysis of peculiarities of individual types of administrative and legal regimes of entrepreneurial activities in Ukraine are carried out. Recommendations relating to the improvement of legal regulation of the regimes of entrepreneurial activities are formulated.
   Key words: administrative and legal regime, entrepreneurial activities, legal regulation, state registration, licensing, monopolize restriction, security ensuring.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правові режими підприємницької діяльності в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net