Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання перевезень вантажів в прямому змішаному сполученні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання перевезень вантажів в прямому змішаному сполученні

Анотації 

Колянковська Т.О. Правове регулювання перевезень вантажів в прямому змішаному сполученні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007.

   Дисертація є спеціальним комплексним дослідженням правового регулювання перевезень вантажів в прямому змішаному сполученні, яке виконане на матеріалах оновленого цивільного законодавства України та транспортного законодавства, з обґрунтуванням пропозицій щодо вдосконалення цивільного та транспортного законодавства України.
   Вперше у вітчизняній літературі зроблено спробу систематизації договорів, що опосередковують перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні.
   Аналізові піддано історичний розвиток законодавства, що регулює перевезення вантажів взагалі і зокрема перевезення, в прямому змішаному сполученні. Характеризуються підстави виникнення перевізних правовідносин та коло їх учасників.
   Розглянуто характерні властивості договору перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні, та наслідки неналежного виконання зазначеного договору. Досліджується правова природа вузлових угод, як засобу регулювання відносин співперевізників в пунктах перевалки вантажів.
   Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення цивільного та транспортного законодавства України.
   Ключові слова: цивільне законодавство, транспортне законодавство, договори перевезення, пряме змішане сполучення, вантаж, співперевізники, вантажовідправник, вантажоодержувач, вузлові угоди.

Колянковская Т.А. Правовое регулирование перевозок грузов в прямом смешанном сообщении. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2007.

   Диссертация является специальным комплексным исследованием правового регулирования перевозок грузов в прямом смешанном сообщении, основанном на материалах обновленного гражданского законодательства Украины, а также транспортного законодательства Украины.
   В работе осуществлен краткий анализ формирования основ современного законодательства, о перевозках грузов вообще и, в частности, законодательства, регулирующего перевозки грузов в прямом смешанном сообщении, результатом которого стал вывод о том, что процесс становления современного законодательства, регулирующего перевозки, происходил под влиянием идей российской цивилистики дореволюционного периода.
   Значительное внимание уделено общей характеристике участников правоотношений по перевозке грузов в прямом смешанном сообщении. В частности, указывается, что ими являются грузоотправитель, первоначальный перевозчик, принимающий груз к перевозке, другие транспортные организации, участвующие в транспортировке груза в прямом смешанном сообщении, а также грузополучатель.
   Впервые осуществлено комплексное исследование и попытка систематизации договоров перевозки, опосредующих транспортировку грузов в прямом смешанном сообщении.
   Рассмотрены действия грузоотправителя и первоначального перевозчика, предшествующие заключению договора перевозки груза в прямом смешанном сообщении. Отмечено, что такие действия носят организационный характер, а их правовым основанием могут быть долгосрочный договор либо согласованная перевозчиком заявка грузоотправителя на перевозку конкретной партии груза.
   Представлена правовая характеристика договора перевозки груза в прямом смешанном сообщении. Определены видовые признаки рассматриваемого договора: во-первых, таким признаком является участие в перевозке груза нескольких перевозчиков, принадлежащих к разным видам транспорта; во-вторых перевозка осуществляется по единому для всех перевозчиков транспортному документу.
   Круг вопросов, рассматриваемых в работе включает и вопрос о правовом регулировании взаимоотношений перевозчиков по перевалке грузов. Отмечено, что действия перевозчиков по перевалке грузов регламентируется узловыми соглашениями, а порядок выполнения обязательств, которые вытекают из узловых соглашений, обстоятельно и детально урегулирован транспортными уставами и кодексами, а также Правилами перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении.
   Исследованы основания материальной ответственности перевозчиков за утрату, недостачу, порчу или повреждение груза, перевозимого в прямом смешанном сообщении. Указано на ограниченный характер ответственности за нарушение обязательств по перевозке груза.
   Сформулировано ряд конкретных предложений и рекомендаций, направленных на усовершенствование регулирования перевозок грузов в прямом смешанном сообщении.
   Ключевые слова: гражданское законодательство, транспортное законодательство, договоры перевозки, прямое смешанное сообщение, груз, соперевозчики, грузоотправитель, грузополучатель, узловые соглашения.

Kolyankovskaya T.A. Legal adjusting of transportations of loads in the direct mixed report. – Manuscript.

Dissertation for the Candidate of Juridical Scince Degree, specialty 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – Odessa National Academy of Law, Odessa, 2007.

   Dissertation is the special complex research of the legal adjusting of transportations of loads in the direct mixed report, executed on materials of the renewed civil legislation of Ukraine and transporting legislation, with the ground of suggestions on perfection of civil and transporting legislation of Ukraine.
   By a research author the attempt of systematization of agreements regulative transportation of loads in the direct mixed report is done.
   The short analysis of development of legislation is conducted, about transportations of loads in the direct mixed report. The grounds of origin of legal relationships on transportation of load in the direct mixed report are explored, and also circle of participants of the examined legal relationships.
   The characteristic features of agreement of transportation of load in the direct mixed report are adopted, and consequences of his unproper execution. Legal nature of key agreements which are the mean of adjusting of relations of ferrymen on the cross-purpose of loads is explored in work.
   Suggestions on perfection of civil and transporting legislation of Ukraine are formulated.
   Key words: civil legislation, transporting legislation, agreements of transportation, direct mixed report, load, ferryman, shipper, consignee, key agreements.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання перевезень вантажів в прямому змішаному сполученні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net