Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові основи громадянського суспільства сучасної України (інституційний аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові основи громадянського суспільства сучасної України (інституційний аспект)

Анотації 

Корнієнко В.О. Правові основи громадянського суспільства сучасної України (інституційний аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007.

   В дисертації здійснено системний аналіз змістовних, структурних і функціональних характеристик інститутів громадянського суспільства як правового явища, а також можливостей його методологічного застосування в юридичній теорії, науковому пізнані, гносеології, дослідженні процесів структурування, функціонування і розвитку громадянського суспільства і правової держави; уточнено висхідне і фундаментальне явище феномена "інститути громадянського суспільства", зроблено спробу наблизитися до його концептуальної сутності; визначено основні особливості реалізації цієї концепції у правовому і політичному розвитку українського суспільства.
   На підставі аналізу інститутів громадянського суспільства визначено ключові риси, правові основи та механізми побудови суспільства, де суспільно-державне життя є продуктом вільної громадянсько-правової спілки людей і перебуває під їх свідомим контролем.
   Обґрунтовано висновок, що на шляху розбудови громадянського суспільства в Україні постає потрійне стратегічне завдання: по-перше, сформувати чітке розуміння характеру та функцій інститутів громадянського суспільства з точки зору національної специфіки; по-друге, розкрити потенційну роль інститутів громадянського суспільства у посиленні продуктивності влади і, по-третє, розробити комплекс практичних заходів щодо підтримки розвитку такого громадянського суспільства як засобу соціалізації держави та захисту прав і свобод громадян.
   Ключові слова: громадянське суспільство, правова держава, інститути громадянського суспільства, інституалізація громадянського суспільства, правовий розвиток інститутів громадянського суспільства.

Корниенко В.А. Правовые основы гражданского общества современной Украины (институционный аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2007.

   В диссертации осуществлен системный анализ содержательных, структурных и функциональных характеристик институтов гражданского общества как правового явления, а также возможностей его методологического применения в сфере юрисдикции, исследовании процессов структурирования, функционирования и развития гражданского общества и правового государства; уточнено исходное и фундаментальное понятие "институт гражданского общества", предпринята попытка приблизиться к его концептуальной сущности; определены основные особенности реализации этой концепции в правовом и политическом развитии украинского общества.
   Обоснован вывод, что на пути построения гражданского общества в Украине стоит стратегическое задание: во-первых, сформировать четкое понимание характера и функций институтов гражданского общества с точки зрения национальной специфики; во-вторых, раскрыть потенциальную роль институтов гражданского общества в усилении эффективности власти и,
в-третьих, разработать комплекс практических мер по поддержанию развития таких институтов гражданского общества, которые стали бы средством социализации государства, эффективной защитой прав и свобод граждан.
   Акцентировано внимание на том, что гражданское общество охватывает весь спектр общественных отношений, не связанных с функционированием государственных институтов. Оно характеризуется как система субъектов (граждан и гражданских сообществ), которые самоорганизуются, сосредоточиваясь в сфере негосударственных отношений. Гражданское общество рассматривается как объединение, в котором граждане имеют права и свободы, исходя из общих интересов и потребностей, объединяться в правовой, экономической, социально-политической и других сферах.
   Обоснован вывод, что при построении гражданского общества необходимо учитывать влияние не только западной или восточной моделей развития указанного общества, но и собственного опыта, обусловленного отечественным менталитетом, традициями, уровнем правовой культуры и правосознания граждан. Только в демократической стране с развитым гражданским обществом может быть достигнута гармония во взаимоотношениях государства и общества, власти и граждан. Только рядом с правовым государством формируется гражданское общество, а это общество способно поддержать утверждение правового государства.
   Обращено внимание на то, что одной из важных предпосылок переходного периода становления правового государства в Украине, обеспечения принципа верховенства права является приоритетность действий относительно дальнейшего развития в обществе демократических методов управления. Разработка концепции сотрудничества между такими основными секторами, как государственный (центральные и местные органы государственной власти) и самоуправленческий (органы местного самоуправления), предпринимательский и неприбыльный (негосударственный), является важным элементом в построении правовой модели гражданского общества.
   Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, институты гражданского общества, институализация гражданского общества, правовое развитие институтов гражданского общества.

Kornienko V.A. Lawful bases of civil society of modern Ukraine (institutional aspect). – Manuscript.

Dissertation of competition for scientific degree of candidate of law science according to the specialty 12.00.01 – theory and history of state and law; the history of political and legal studies. – Odessa National Law Academy, Odessa, 2007.

   It has been done the system analysis of essential, structural and functional characteristics of the institutions of civil society as a law phenomenon in dissertation. It has also been done the analysis of the opportunities of its methodological application in the law theory, scientific knowledge, gnoseology, investigation of the processes of structuring, functioning and development of civil society and jural state; it has been detailed the outgoing and fundamental phenomenon of "the institutions of civil society", it has been made an attempt to approach to its conceptual essence; it has been defined the main peculiarities of realization this idea in the law and political development of the Ukrainian society.
   It has been defined analyzing the institutions of civil society the key features, law foundations and mechanisms of building the society, where the social-state life is a product of a free civil society and is under its control.
   It was proved, that there is a threefold strategic task before the Ukraine:
   1) to form the exact conception of character and functions of the institutions of civil society;
   2) to uncover the potential role of the institutions of civil society;
   3) to cultivate the complex of practical actions, which will be the means of socialization of the state and effective defense of the rights of people.
   Key words: civil society, lawful state, institutes of civil society, institualisation of civil society, legal development of institutes of civil society.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові основи громадянського суспільства сучасної України (інституційний аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net