Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Електроніка. Обчислювальна техніка arrow Багатокрокові алгоритми прогнозування та оцінювання нестаціонарних параметрів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Багатокрокові алгоритми прогнозування та оцінювання нестаціонарних параметрів

Анотації 

Теренковський І.Д. Багатокрокові алгоритми прогнозування та оцінювання нестаціонарних параметрів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування. – Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, Харків, 1999.

   Дисертаційна робота присвячена розробці та дослідженню багатокрокових рекурентних алгоритмів прогнозування та оцінювання нестаціонарних параметрів за умов апріорної невизначеності про дрейф параметрів та завади. Розроблено адаптивні алгоритми, що використовують для корекції оцінок обмежену кількість вимірювань. Досліджені питання збіжності алгоритмів та запропоновані рекомендації щодо вибору їх параметрів: кількості використуємих вимірювань та коефіцієнта зважування інформації. Проаналізовано обчислювальну стійкість розроблених алгоритмів та запропоновано методи її підвищення. Програмна реалізація розроблених алгоритмів, імітаційне моделювання та їх використання для побудови математичних моделей та прогнозування ходу технологічних процесів виробництва кальцинованої соди підтвердили їх працездатність та ефективність.
   Ключові слова: прогнозування, ідентифікація, нестаціонарність, невизначеність, рекурентний алгоритм, обчислювальна стійкість.

Теренковский И.Д. Многошаговые алгоритмы прогнозирования и оценивания нестационарных параметров. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.03 – системы и процессы управления, Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники, Харьков, 1999.

   Диссертационная работа посвящена разработке и исследованию многошаговых рекуррентных алгоритмов прогнозирования и оценивания нестационарных параметров в условиях априорной неопределенности о дрейфе параметров и присутствующих помехах.
   Разработаны алгоритмы оценивания и прогнозирования, использующие для потактовой коррекции оценки ограниченное число наблюдений и экспоненциальное взвешивание информации и сочетающее тем самым свойства метода текущего регрессионного анализа (ТРА) и РМНК с экспоненциальным взвешиванием. Получен ряд рекуррентных форм оценивания, отличающихся порядком использования имеющейся информации и реализующих правила “накопление новой информации” – “сброс устаревшей” и наоборот. Исследованы вопросы сходимости алгоритмов и определены условия неотрицательности и ограниченности введенных функций Ляпунова. Доказано, что при выполнении этих условий ошибка оценивания с течением времени уменьшается. Анализ установившегося режима при оценивании стационарных параметров показал, что получаемые оценки являются несмещенными. Разработаны соответствующие модификации алгоритмов для d-шагового прогнозирования.
   Изучен вопрос выбора параметров алгоритмов: количества используемых наблюдений и коэффициента взвешивания информации. Показано, что оптимальные значения этих параметров зависят от степени нестационарности оцениваемых параметров и статистических свойств полезных сигналов и помех. Предложены рекомендации по выбору этих параметров при практическом использовании разработанных алгоритмов.
   Проведен анализ вычислительной устойчивости разработанных алгоритмов и рассмотрены методы ее повышения. Показано, что одним из наиболее эффективных методов является предварительная фильтрация входных сигналов, которая, однако, не удобна при оценивании в реальном времени. Использование идеи регуляризации позволило получить устойчивые модификации оценок ТРА-регуляризованные оценки ТРА. Исследовано влияние параметра регуляризации на свойства алгоритма, описывающего многомерный фильтр. Показано, что данный фильтр является абсолютно асимптотически устойчивым. Исследованы вопросы сходимости регуляризованных алгоритмов и наиболее эффективного выбора параметра регуляризации.
   Рассмотрены возможности упрощения алгоритмов оценивания и прогнозирования. Показано, что при наличии лишь информации об ограниченности помех, целесообразно использовать в алгоритмах зону нечувствительности. Разработан алгоритм d-шагового прогнозирования и исследована его сходимость. Предложено правило адаптивной коррекции зоны чувствительности.
   Программная реализация разработанных алгоритмов и проведенный имитационный эксперимент подтвердили их работоспособность и эффективность. Предложенные алгоритмы позволяют решать широкий класс задач прогнозирования и оценивания нестационарных параметров в условиях априорной неопределенности и при этом инвариантны к конкретному типу исследуемого объекта.
   Рассмотрено применение разработанных алгоритмов для оценивания параметров математических моделей технологических процессов производства кальцинированной соды.
   Ключевые слова: прогнозирование, идентификация, нестационарность, неопределенность, рекуррентный алгоритм, вычислительная устойчивость.

Terenkovsky I.D. “Multistep prediction algorithm and nonstationary parameter estimation.” –Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by speciality 05.13.03 – control system and processes. –Kharkov State Technical University of Radioelectronics, Kharkov, 1999.

   Dissertation is devoted to development and studying of multistep recursive prediction algorithms and estimation of nonstationary parameters in the presence of disturbancies and nucertainties in the parameter drift. Adaptive algorithms using limited member of measurement for error correction were developed. Convergence properties of the algorithms were studied and recommendation for the algorithm parameters (used number of measurements and data weighting coefficient) were proposed. Numerical stability of the proposed algorithms was studied and methods to improve it were proposed. Programming realization, simulation and application of the algorithms to the sodium carbonate production confirmed their effectiveness.
   Key words: prediction, identification, nonstationarity, nucertainty, recursive algorithm, numeric stability.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Багатокрокові алгоритми прогнозування та оцінювання нестаціонарних параметрів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net