Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми право реалізації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми право реалізації

Анотації 

Лук’янець Д.М. Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми право реалізації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2007.

   Дисертація присвячена дослідженню концептуальних засад побудови та реалізації нормативної моделі адміністративної відповідальності. В роботі викладено авторські погляди на зміст інституту адміністративної відповідальності, місце відносин адміністративної відповідальності в системі адміністративно-деліктних відносин, сформульовані вимоги до структури нормативної моделі адміністративної відповідальності та змісту її елементів, описані сучасні концепції адміністративної відповідальності, сформульовано базові принципи побудови та реалізації нормативної моделі адміністративної відповідальності. Проаналізовано досвід систематизації законодавства про адміністративну відповідальність у зарубіжних країнах. На основі теоретичних результатів дослідження запропоновано способи удосконалення сучасного інституту адміністративної відповідальності, а також викладена авторська концепція систематизації адміністративно-деліктного законодавства України.
   Ключові слова: адміністративна відповідальність, інститут адміністративної відповідальності, адміністративно-деліктні відносини, концепції адміністративної відповідальності; принципи адміністративної відповідальності.

Лукьянец Д.Н. Развитие института административной ответственности: концептуальные основы и проблемы правореализации. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. – Киев, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию концептуальных основ построения и реализации нормативной модели административной ответственности. В работе анализируются существующие подходы к определению понятия и содержания института административной ответственности, излагается авторская позиция по данным вопросам, определяется место административной ответственности в системе административно-деликтных отношений, формулируются требования к структуре нормативной модели административной ответственности и содержанию ее элементов. Административная ответственность при этом рассматривается как механизм реализации в административном порядке санкций правовых норм, которые имеют характер взыскания, а институт административной ответственности – как нормативная модель данного механизма.
   В диссертационном исследовании анализируются современные концепции административной ответственности, в частности такие, как управленческая, публично-сервисная и правозащитная, определяются характеристики института административной ответственности как составляющей отрасли административного права, а также соотношение административной ответственности с формами реализации исполнительной власти. В частности доказывается, что институт административной ответственности является функциональным институтом административного права, а административную ответственность можно рассматривать как специфическую форму реализации исполнительной власти.
   Основное место в диссертации занимает выделение и рассмотрение основных принципов построения и реализации нормативной модели административной ответственности, а также определение способов реализации принципа верховенства права при формировании нормативной модели административной ответственности.
   В системе принципов построения нормативной модели административной ответственности отдельно рассматривается принцип преодоления неочевидности между объективной стороной и субъектом правонарушения, который имеет значение для разграничения видов юридической ответственности. С учетом степени упомянутой неочевидности выделяются три основных процессуальных конструкции юридической ответственности: автоматическая (характерна для гражданско-правовой ответственности), административная (характерна для административной ответственности) и правосудие (характерна для уголовной ответственности).
   С учетом вышеупомянутых принципов, определяются элементы института административной ответственности, которые требуют приведения в соответствие с данными принципами. В частности рассмотрены проблемы оснований административной ответственности, специальных субъектов административных правонарушений, форм вины и обстоятельств, которые исключают административную ответственность, административных взысканий и санкций, которые применяются в административном порядке к юридическим лицам.
   Значительное место в диссертации занимает исследование процессуальных основ административной ответственности, как физических, так и юридических лиц. В частности обосновывается точка зрения, в соответствии с которой административная ответственность основана на деликтном процессе розыскного типа. Относительно юридических лиц рассматриваются несколько видов производств в делах о привлечении последних к административной ответственности. В частности рассмотрены объединенное и автономное производства, а также административное и квазисудебное.
   В диссертации также рассмотрены проблемы систематизации административно-деликтного законодательства Украины. В контексте данной проблемы проанализирован опыт аналогичной деятельности в странах СНГ, сформулированы концептуальные основы формализации нормативной модели административной ответственности с учетом исторического опыта, а также опыта других стран, рассмотрены возможные способы систематизации и обоснован авторский вариант структуры Кодекса Украины об административную ответственность.
   Ключевые слова: административная ответственность, інститут административной ответственности, административно-деликтные отношения, концепции административной ответственности, принципы административной ответственности.

Luk’yanets D.M. The Development of the Institute of Administrative Responsibility: Conceptual Fundamentals and Problems of Legal Realization. – Manuscript.

Thesis for a Doctor’s Degree in Law, speciality 12.00.07. – Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law. – V.M. Koretz’ky Institute of State and Law NAS of Ukraine. – Kyiv, 2007.

   The dissertation is devoted to the studies of the conceptual fundamentals of the construction and realization of the normative model of administrative responsibility. The thesis presents the author’s views about the content of the institute of administrative responsibility, the position of the administrative responsibility relations in the system of administrative and delict relations, formulates the demands on the structure of the normative model of administrative responsibility and the content of its elements, describes modern concepts of administrative responsibility, formulates basic principles of the construction and realization of the normative model of administrative responsibility. The ways and means of improvement of modern institute of administrative responsibility were suggested on the basis of theoretical results of the investigation, and author’s concept of the systematization of administrative and delict legislation of Ukraine was stated.
   Key words: administrative responsibility, institute of administrative responsibility, administrative and delict relations, concepts of administrative responsibility; principles of administrative responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми право реалізації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net