Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове становище холдингових компаній за законодавством України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове становище холдингових компаній за законодавством України

Анотації 

Лукач І.В. Правове становище холдингових компаній за законодавством України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

   Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, що присвячена комплексному дослідженню правового становища холдингових компаній.
   Визначені поняття та основні ознаки холдингових компаній. Досліджена роль холдингових компаній у сфері господарювання та історія становлення холдингових компаній в Україні. Здійснена класифікація холдингових компаній, визначені поняття та зміст холдингових правовідносин. Встановлено, що контроль є критерієм відмежування холдингових компаній від інших організаційно-правових форм. Системно досліджений порядок створення холдингових груп як умова виникнення контролю. Досліджені проблеми та обмеження корпоративного контролю холдингових компаній. Розроблені та сформульовані основні теоретичні та практичні положення щодо управління холдинговою групою. Окремо розглянуто правове становище та особливості управління державними холдинговими компаніями. Особлива увага приділена розробці конкретних практичних рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України про холдингові компанії та практики його застосування, а також запропонована авторська редакція ст. 126 Господарського кодексу України.
   Ключові слова: холдингова компанія; дочірнє підприємство; холдингова група; державна холдингова компанія; корпоративний контроль; контроль в холдинговій групі; управління холдинговою групою; холдингові правовідносини; відповідальність холдингової компанії.

Лукач И.В. Правовое положение холдинговых компаний по законодательству Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2007.

   Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, посвященной комплексному исследованию правового положения холдинговых компаний.
   Определены понятие и основные признаки холдинговых компаний: субъект хозяйствования, который в группе предприятий контролирует (другие) дочерние предприятия через подавляющее участие в их уставном фонде, и/или имеет большинство голосов в ихних органах управления, или в другой, определенный в законодательстве способ, осуществляет контроль над дочерним предприятием. Исследована роль холдинговых компаний в сфере хозяйствования, а так же история становления холдинговых компаний в Украине, осуществлена классификация холдинговых компаний.
   В работе определены понятие и содержание холдинговых правоотношений: урегулированные нормами права хозяйственные отношения, которые возникают в сфере взаимодействия участников холдинговой группы, исходящее из контроля холдинговой компании над ее дочерними предприятиями, а также отношения участников холдинговой группы с другими лицами, которые характеризуют принадлежность их к холдинговой группе.
   Установлено, что контроль является критерием отграничения холдинговых компаний от других организационно-правовых форм. Определено, что контроль в холдинговой группе – это возможность одного субъекта хозяйствования обеспечивать решающее влияние на принятие решения подконтрольным субъектом, осуществляющийся в случаях, предусмотренных законодательством. Системно исследован порядок создания холдинговых групп как условие возникновения контроля. Предложено закрепить в законодательстве договорной порядок образования холдинговой группы. Исследованы проблемы и ограничения корпоративного контроля холдинговых компаний в сфере ведения консолидированной отчетности, ответственности холдинговой компании и соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции.
   Разработаны и сформулированы основные теоретические и практические положения относительно управления холдинговой группой и выделены модели управления холдинговой группой, а именно: управление в силу владения контрольным пакетом акций, непосредственное управление органами холдинговой компании деятельностью дочернего предприятия через дачу обязательных для выполнения предписаний, утверждение положений о показателях дочернего предприятия, заключение договора о подчинении между холдинговой компанией и дочерним предприятием, заключение договора на право дачи обязательных для выполнения указаний, управляющая компания в холдинговой группе, договор о передаче полномочий единоличному исполнительному органу, предоставление консультационных услуг.
   Отдельно рассмотрено правовое положение и особенности управления государственными холдинговыми компаниями. Высказаны аргументы в пользу применения механизма “золотой акции”. Особенное внимание уделено разработке конкретных практических рекомендаций относительно совершенствования законодательства Украины о холдинговых компаниях и практиках его применения, а также предложена собственная редакция ст. 126 Хозяйственного кодекса Украины.
   Ключевые слова: холдинговая компания; дочернее предприятие; холдинговая группа; государственная холдинговая компания; корпоративный контроль; контроль в холдинговой группе; управление холдинговой группой; холдинговые правоотношения; ответственность холдинговой компании.

Lukach І.V. Legal status of holding companies under Ukrainian law. – Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of Candidate of Legal Studies in specialization 12.00.04 – Economic Law; Law of Commercial Procedure. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2007.

   The thesis represents an independent complete study providing a complex analysis of the legal status of holding companies. The study defines the notion and principal attributes of holding companies. In dissertation the role of holding companies in the economic field as well as formation of history of holding companies in Ukraine are explored. The study contains a systematized investigation of holdings companies, a concept and maintenance of holding legal relations are specified. As a result of analysis of current legislation and scientific literature it is established that control is the criterion of differentiation of holdings companies from other legal forms. The order of creation of holdings groups as condition of origin of control is system explored. Problems and limitations of corporate control of holding companies in the field of conduct of the consolidated accounting, responsibility of holding company and observance of legislation of defense of economic competition are determined. Substantive theoretical and practical provisions are developed and formulated in relation to governance of holding group and models of governance of holding group are specified. Legal position and features of management state holding companies are separately considered. Special attention is devoted to the development of specific practical recommendations for the improvement of the Ukrainian legislation and its implementation practices.
   Key words: holding company; subsidiary company; holding group; state-owned holding companies; corporate control; control over holding group; governance of holding group; holding legal relations; liability of holding companies.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове становище холдингових компаній за законодавством України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net