Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративна процедура: теорія і практика застосування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративна процедура: теорія і практика застосування

Анотації 

Лагода О.С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет державної податкової служби України.-Ірпінь, 2007р.

   В дисертації досліджуються науково-теоретичні та практичні питання адміністративно-правового регулювання процедурних відносин в умовах проведення адміністративної реформи в Україні.
   Розглянуто теоретичні положення адміністративно-процедурної діяльності, проведено аналіз принципів її використання, а також, здійснена диференціація адміністративних процедур на базі чинників, які обумовлюють її застосування. Крім того, автор досліджує можливість поєднання в управлінській практиці дискреційних повноважень з адміністративними процедурами, і як результат - вироблення і реформування пріоритетних напрямів розвитку цих інститутів.
   Проведено науково-теоретичний аналіз положень проекту Адміністративно-процедурного кодексу України, що забезпечуватиме управлінську діяльність. На підставі зазначеного аналізу здійснено наукову розробку теоретичних пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності застосування адміністративних процедур в управлінській діяльності.
   Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративний процес, диференціація адміністративних процедур, принципи адміністративно-процедурної діяльності, дискреційні повноваження (адміністративний розсуд).

Лагода А.С. Административная процедура: теория и практика применения.- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07.- административное право и процесс; финансовое право; информационное право.- Национальный университет государственной налоговой службы Украины.- Ирпень, 2006.

   В диссертации исследуются научно-теоретические вопросы административно-правового регулирования процедурных отношений в условиях осуществления административной реформы в Украине.
   Рассмотрены теоретические основы административно-процедурной деятельности, произведен анализ принципов их применения, а также, сделана дифференциация административных процедур на базе критериев, которые обусловливают их использование.
   В контексте вышеизложенного, автор выделяет и считает необходимым решить, сначала, концептуальный вопрос относительно формулирования дефиниции административной процедуры и определения ее места в административно-процессуальной деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления.
   За результатами исследования, автор пришел к выводу, что под административной процедурой следует понимать установленный законом порядок рассмотрения и решения индивидуальных административных дел органом исполнительной власти и местного самоуправления, который заканчивается принятием административного акта или составлением административного договора.
   Относительно места исследуемой категории в административно-процессуальной деятельности, то она занимает вполне самостоятельное место, в свете изложенного, автор поддерживает позицию узкого понимания административного процесса и указывает на необходимость формирования двух самостоятельных процессов: юрисдикционного (судебного) и процедурного.
   На основании анализа принципов применения административных процедур, автор разделяет их на общеправовые и отраслевые, а также обращает внимание на их формулирование и смысл. Вместе с тем, вносится предложения и дополнения относительно украинской системы принципов, например, советует применять в управленческой деятельности принцип координации процедур.
   Особое внимание, среди перечисленных принципов, уделяется, тем, фабула которых порождает дискуссионное поле.
   Кроме того, исследуется возможность объединения в управленческой практике дискреционных полномочий с административными процедурами, и как результат - определение и реформирование приоритетных направлений этих институтов, например, соединение административного усмотрения и публично-правовых договоров или интегрированное использование с неформальными процедурами.
   В диссертационной работе осуществлен научно-теоретический анализ положений проекта Административно-процедурного кодекса Украины, который обеспечивает управленческую деятельность. На основании указанного анализа сделано научною разработку теоретических предложений, направленных на повышение эффективности применения административных процедур в управленческой деятельности.
   Ключевые слова: административная процедура, административный процесс, дифференциация административных процедур, принципы административно-процедурной деятельности, дискреционные полномочия (административное усмотрение).

Lagoda O.S. Administrative procedure: theory and practice.- Manuscript.

The thesis for the scientific degree of Candidate of Low by speciality 12.00.07- administrative law and legal proceedings; financial law; information law. – The National University of the Internal Revenue Service of Ukraine. Irpin. 2007.

   The thesis deals with scientific, theoretical and practical problems of administrative and legal regulation of procedure relations in the process of the administrative reform in Ukraine.
   The theoretical rules of administrative and procedure activity are considered, principles of its usage, are analyzed, differentiation of administrative procedures based on factors causing its usage is done. The author investigates the possibility of combining discretionary powers management practice with administrative procedures resulting in elaboration and reforming the main aspects of development of these institutions.
   The scientific, theoretical and practical analysis of rules of Administrative and Procedure Code Draft of Ukraine is done. On the basis of this analysis the scientific elaboration of theoretical and practical proposals directed to improvement of efficiency of administrative procedure usage in management activity is made.
   Key words: administrative procedure, administrative process, differentiation of administrative procedures, principles of administrative and procedure activity, discretionary powers (administrative discretion).

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративна процедура: теорія і практика застосування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net