Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на життя, здоров'я, свободу та особисту недоторканність)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на життя, здоров'я, свободу та особисту недоторканність)

Анотації 

Лісніча Т. В. Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на життя, здоров'я, свободу та особисту недоторканність). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2007.

   Дисертація присвячена дослідженню особливостей здійснення захисту особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на життя, здоров'я, свободу та особисту недоторканність).
   Основними питаннями, яким приділено увагу в дослідженні, є з'ясування специфіки (особливостей) об’єкта захисту (особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи – права на життя, здоров'я, свободу та особисту недоторканність), а також особливостей захисту названих прав, юрисдикційної та неюрисдикційної форм захисту особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи. В дисертації сформульовано поняття особистого нематеріального блага та особистого немайнового права, дано змістовну характеристику особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (права на життя, здоров'я, свободу та особисту недоторканність), що є об’єктом захисту, та подано пропозиції щодо усунення окремих законодавчих та практичних прогалин та суперечностей. Також визначено специфічні риси та поняття захисту особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (права на життя, здоров'я, свободу та особисту недоторканність), і розглянуто юрисдикційну та неюрисдикційну форми захисту названих прав.
    Ключові слова: особисті нематеріальні блага, особисті немайнові права, захист особистих немайнових прав, право на життя, право на здоров'я, право на свободу та особисту недоторканність, самозахист особистих немайнових прав.

Лесничая Т. В. Защита личных неимущественных прав, обеспечивающих естественное существование физического лица (право на жизнь, здоровье, свободу, личную неприкосновенность). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Харьковский национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию особенностей осуществления защиты личных неимущественных прав, обеспечивающих естественное существование физического лица (право на жизнь, здоровье, свободу и личную неприкосновенность).
   Основными проблемами, которым посвящена данная работа, являются определение особенностей объекта защиты (личных неимущественных прав, обеспечивающих естественное существование человека – права на жизнь, здоровье, свободу, личную неприкосновенность), а также особенностей защиты названных прав, юрисдикционной и неюрисдикционной форм защиты личных неимущественных прав, обеспечивающих естественное существование человека. В диссертации сформулировано понятие личного нематериального блага и личного неимущественного права, проведена подробная характеристика личных неимущественных прав, обеспечивающих естественное существование человека (права на жизнь, здоровье, свободу, личную неприкосновенность), являющихся объектом защиты, и представлены предложения относительно устранения отдельных законодательных и практических пробелов и противоречий. Также определены характерные особенности понятия защиты личных неимущественных прав, обеспечивающих естественное существование человека (право на жизнь, здоровье, свободу, личную неприкосновенность), и проанализированы юрисдикционная и неюрисдикционная форма защиты названных прав.
   Диссертация состоит из двух разделов. Первый раздел, состоящий из двух подразделов, посвящен определению особенностей объекта защиты - личных неимущественных прав, обеспечивающих естественное существование человека (право на жизнь, здоровье, свободу, личную неприкосновенность), которые определяют, в последующем, и особенности самой защиты. В данном разделе предложены авторские определения понятий личное нематериальное благо (жизнь, здоровье, свобода и личная неприкосновенность), личное неимущественное право (на жизнь, здоровье, свободу и личную. неприкосновенность), а также проведена подробная характеристика личных неимущественных прав, обеспечивающих естественное существование человека (права на жизнь, здоровье, свободу, личную неприкосновенность), являющихся объектом защиты, и представлены предложения относительно устранения отдельных законодательных и практических пробелов и противоречий.
   Во втором разделе, который состоит из трех подразделов предложено авторское определение понятия защиты личных неимущественных прав, обеспечивающих естественное существование человека (права на жизнь, здоровье, свободу, личную неприкосновенность). Проанализированы особенности юрисдикционной и неюрисдикционной форм защиты личных неимущественных прав, обеспечивающих естественное существование человека (права на жизнь, здоровье, свободу, личную неприкосновенность). Отмечено, что, учитывая специфику рассматриваемых прав, защита их в обычном понимании практически невозможна. Так, например, в случае причинения вреда жизни, что, фактически, означает наступление смерти, восстановление этого личного нематериального блага невозможно. Поэтому, в данном случае, процесс так называемой защиты будет иметь воспитательный характер, превентивный, направленный на предупреждение нарушения названных прав дальнейшем в отношении иных лиц (за исключением случаев неудавшегося покушения). Именно поэтому, чаще всего, процесс защиты сводится к возмещению потерпевшему (это могут быть также и родственники погибшего) морального вреда.
   Неюрисдикционная форма защиты гражданского права – это защита гражданского права собственными действиями уполномоченного лица, без обращения к государственным и иным уполномоченным органам. Основной неюрисдикционной формой защиты субъективного гражданского права и интереса, подлежащим правовой охране, является самозащита. В данном подразделе предложено авторское определение понятия самозащиты личных неимущественных прав, обеспечивающих естественное существование человека (права на жизнь, здоровье, свободу, личную неприкосновенность), и, в качестве одного из способов самозащиты названных прав, предложено рассмотреть договор личной охраны.
   Ключевые слова: личные нематериальные блага, личные неимущественные права, защита личных неимущественных прав, право на жизнь, право на здоровье, право на свободу и личную неприкосновенность, самозащита личных неимущественных прав.

Lesnichaya T. V. Protection of physical person’s personal rights, that guarantee his natural existence (the right to life, health, freedom and personal immunity). – The Manuscript.

The Dissertation for the degree of the Candidate of Science in Law; Civil Procedure; Family Law; International private Law. – National University of Internal Affairs. – Kharkiv, 2007.

   The Dissertation is devoted to peculiarities of protection of a person’s personal rights, which secure his natural existence (the right to life, health, freedom and personal immunity).
   The main problems considered in the research are finding out the specific character (peculiarities) of the object of protection (personal rights, which secure the natural existence of a physical person – the right to life, health freedom and personal immunity) as well as peculiarities of the protection of the said rights, legal and non-legal forms of protection of the personal rights, which secure the natural existence of a physical person.
   In the Dissertation the notions of personal non-material good and personal right have been define; the personal rights, which secure natural existence of a physical person (the right to life, health. freedom and personal immunity) and which are the object of protection have been substantially characterized; proposals for filling some legislative and practical gaps and eliminating contradictions have been put forward. Non-material good and person’s personal right have been defined in this research.
   Also some specific features and notions of protection of the personal rights which secure the natural existence of a physical person (the right to life, health, freedom and personal immunity), have been defined; legal and non-legal forms of protection of the said rights have been considered.
   Key-words: person’s non-material good, person’s personal rights, protection of person’s personal rights, right to life, right to health, right to freedom and personal immunity, protection of person’s personal rights.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на життя, здоров'я, свободу та особисту недоторканність)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net