Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державно-правові погляди І.І. Петрункевича
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державно-правові погляди І.І. Петрункевича

Анотації 

Мазур Г.П. Державно-правові погляди І.І. Петрункевича. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Харківський Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2006.

   В дисертації здійснено теоретичний аналіз правової спадщини І.І. Петрункевича, вперше системно викладені його погляди на державу і право, запропонована періодизація основних етапів його громадської і політичної діяльності. Визначені методологічні підходи І.І. Петрункевича до проблем держави та права, які ґрунтуються на природно-правовій теорії в її оновленому варіанті початку ХХ ст., за яким права людини не є застиглими, а еволюціонують разом із розвитком суспільства.
   Представлена запропонована І.І. Петрункевичем концепція конституційної держави, яку він розглядав як правову, що знаходиться в еволюції вдосконалення. Визначені погляди на форму держави, співвідношення держави та права, держави та особистих прав і свобод, погляди на організацію конституційної юстиції. Досліджена модель організації місцевого самоврядування, запропонована І.І. Петрункевичем, шляхи правового вирішення національного питання. З’ясовано співвідношення державно-правових поглядів І.І. Петрункевича з поглядами його сучасників, встановлена ступінь співзвучності його ідей нашому часу.
   Ключові слова: І.І. Петрункевич; державно-правові погляди; конституційно-правова концепція; конституційна (правова) держава; теорія природного права; конституційна юстиція; місцеве самоврядування; національне питання.

Мазур А.П. Государственно-правовые взгляды И.И. Петрункевича. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права, история политических и правовых учений. – Харьковский Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2006.

   Диссертация является первым комплексным историко-правовым исследованием государственно-правовых взглядов И.И. Петрункевича (1844 – 1928 гг.) – видного государственного и общественного деятеля дореволюционной России, организатора “Союза Освобождения”, Конституционно-демократической партии. В диссертации проанализированы и системно изложены либеральные идеи и концепции И.И. Петрункевича о проблемах государства и права. В результате анализа и систематизации различного источникового материала (архивных, эпистолярных, материалов периодической печати, воспоминаний современников) раскрыты этапы становления и эволюции государственно-правовых взглядов И.И. Петрункевича на фоне его общественно-политической деятельности. Вычленена стержневая концептуальная идея его гражданской позиции – преобразование самодержавной Российской империи в конституционное (правовое) государство с гарантированными конституцией правами и свободами человека, на основе широкого местного самоуправления. По политическим воззрениям И.И. Петрункевич – либерал, конституционный демократ. Определен его методологический подход к изучению проблем государства и права с позиций современной ему естественно-правовой теории, которая признает приоритет человека и его прав, однако в отличие от теории естественного права XVII-XVIII ст. считает эти права не застывшими, а находящимися в постоянном движении, изменении содержания, появлении новых прав. Поскольку И.И. Петрункевич не высказывался в философско-правовом аспекте, а интересовался скорее практическими социальными и политическими преобразованиями в государстве, постольку подчеркивается лишь его склонность к указанной теории, восприятие ряда ее элементов, а отнюдь не участие в ее дальнейшей разработке.
   Концепция конституционного государства разрабатывается И.И. Петрункевичем с точки зрения ограничения абсолютной монархии конституцией, принятой законодательным парламентом, выбранным на основе всеобщего, тайного, прямого голосования, что превратило бы Россию в конституционную монархию. Требование о созыве такого парламента впервые в Российской империи прозвучало от И.И. Петрункевича. Затем (после февральской революции 1917 г.) конституционная монархия трансформируется в мировоззрении мыслителя в конституционную демократическую парламентарную республику. Диссертант приходит к выводу, что идеальной формой государственного устройства И.И. Петрункевич считал федерацию по типу Соединенных Штатов Америки.
   Ведущее место в концепции конституционного государства И.И. Петрункевича занимал вопрос законодательного обеспечения и гарантирования прав и свобод человека и гражданина. Обеспечение личных, политических и экономических прав и свобод рассматривалось И.И. Петрункевичем в тесной связи с конституционным правлением. Закрепление основных прав и свобод человека и гражданина в конституции (перечень этих прав не является исчерпывающим, а развивается вместе с развитием общества) позволяет, по мнению мыслителя, максимально оградить их от нарушений. Защите прав и свобод личности способствует также введение Высшего Суда – специального органа конституционной юстиции, необходимость основания которого обосновал И.И. Петрункевич за шестнадцать лет до Г. Кельзена, который долгое время считался первооткрывателем конституционной юстиции европейского типа.
   Основания организации и функционирования органов местного самоуправления, внесенные И.И. Петрункевичем в политическую платформу либеральной партии, созвучны современным: передача максимального объема полномочий органам местного самоуправления; законодательное закрепление организации органов местного самоуправления, единой на территории всей страны; выборность органов местного самоуправления на основе общего, тайного, прямого избирательного права; участие населения в местных хозяйственных делах; относительная независимость органов местного самоуправления от государства; финансовая самостоятельность; судебная защита; прозрачность деятельности органов местного самоуправления.
   Автор отмечает, что современное общество идет по пути либерализации, а именно на этом основывалась концепция И.И. Петрункевича. Весьма актуальными на сегодняшний день являются его предложения об ответственности правительства перед парламентом, закреплении на законодательном уровне максимальных полномочий за органами местного самоуправления, наиполнейшем воплощении права на культурное самоопределение, предоставленное народам (национальным меньшинствам).
   Ключевые слова: И.И. Петрункевич; государственно-правовые взгляды; конституционно-правовая концепция; конституционное (правовое) государство; теория естественного права; конституционная юстиция; местное самоуправление; национальный вопрос.

Mazur A.P. State-legal views of I. Petrunkevich. – Manuscript.

The thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Legal Sciences (Ph.D. in Law) in speciality 12.00.01. – The theory and the history of state and law, history of political and legal sciences.- Kharkiv National University of Internal Affairs. – Kharkov, 2006.

   The thesis deals with the theoretical analysis of legal heritage of I. Petrunkevich. His views upon state and low are set systematically for the first time. The main stages of his social and political activity are proposed. I. Petrunkevich emphasized the methodological approaches to the problems of state and law, which are based on the natural legal theory in its renovated variant at the beginning of the 20th century. On accordance which this approach the rights of the people are not unchanging, but develop together with the development of the society.
   According to his conception of the constitutional state, I. Petrunkevich considers the state as legal one, that is in the process of refinement. The form of the state, relationship between state and law, state and personal rights and freedoms, views upon organization of Constitutional jurisdiction are marked by I. Petrunkevich too.
   The model of local self-government organization which was proposed by I. Petrunkevich and the ways of lawful settlement of the national question are examined.
   The state-legal views of I. Petrunkevich are considered in correlation with the views of his contemporaries are considered. The level of the conformity of his ideas to our time is determined.
   Keywords: I.I. Petrunkevich; state-legal views; constitutional-legal concept; constitutional (legal) state; theory of natural law; constitutional justice; local self-government; ethnic question.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державно-правові погляди І.І. Петрункевича

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net