Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Електроніка. Обчислювальна техніка arrow Побудова методології математичного моделювання нелінійних нестаціонарних систем для задач оцінки їх стійкості та чутливості в просторі приростів параметрів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Побудова методології математичного моделювання нелінійних нестаціонарних систем для задач оцінки їх стійкості та чутливості в просторі приростів параметрів

Анотації 

Юхимчук С.В. Побудова методології математичного моделювання нелінійних нестаціонарних систем для задач оцінки їх стійкості та чутливості в просторі приростів параметрів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи. - Вінницький державний технічний університет, Вінниця, 1999.

   Дисертація присвячена розробці методології моделювання нелінійних нестаціонарних систем у принципово новому просторі опису їх поведінки - просторі приростів параметрів. Здійснено математичний опис такого простору та узагальнення класичного методу описуючих функцій. Встановлено, що запропонована методологія дозволяє розв’язувати зворотні задачі робастної стійкості класу систем, що розглядаються. Запропоновані конструктивні алгоритмічні та чисельні методи аналізу поведінки систем такого класу, ефективність яких обгрунтована теоретично та підтверджена широким впровадженням. Основні результати роботи знайшли застосування при проектуванні нових систем та приладів обліку всіх видів енергоносіїв на промислових підприємствах, а також при розробці комп’ютерних технологій підготовки операторів теплових електростанцій.
   Ключові слова: математичне моделювання, методологія, нелінійні нестаціонарні системи, стійкість, чутливість, чисельні методи.

Yukhimchuk S.V. Designing of methodology of mathematical modelling for non - linear non - stationary systems for evaluation their stability and sensibility in the space of parameters increments. - Manuscript.

Thesis for a doctor’s degree by speciality 01.05.02 - mathematical modelling and computer methods. - Vinnitsa State Technical University, Vinnitsya , 1999.

   The dissertation is devoted to the development of methodology of modelling non - linear non - stationary systems in the principally new space of description their behaviour , the space of parameters increments. The mathematical description of the space as well as generalization of classical method of descriptive functions have been carried out. It has been stated that the proposed methodology makes it possible to solve reverse robust stability problems of the mentioned class of systems. The constructive algorithmic and numerical methods analysing behaviour of the mentioned systems have been proposed. Their efficiency has been grounded theoretically and it is confirmed by wide implementation. The main results of the dissertation have been used in designing new systems and devices for counting all kinds of energy carriers at the industrial enterprises as well as in designing computer technologies for training operators of thermal power stations.
   Key words: mathematical modelling, methodology, non - linear non - stationary systems, stability, sensibility, numerical methods.

Юхимчук С.В. Построение методологии математического моделирования нелинейных нестационарных систем для задач оценки их устойчивости и чувствительности в пространстве приращений параметров. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 01.05.02 - математическое моделирование и вычислительные методы. - Винницкий государственный технический университет, Винница, 1999.

   Диссертация посвящена разработке методологии моделирования нелинейных нестационарных систем в принципиально новом пространстве описания их поведения - пространстве приращений параметров. Осуществлено математическое описание нового пространства. Показано, что поведение систем в новом пространстве рассматривается относительно приращений переменных состояний, которые обуславливаются приращениями первичных параметров систем. Разработаны конструктивные алгоритмы анализа поведения систем рассматриваемого класса в пространстве приращений параметров. Введенное новое пространство описания поведения систем позволило создать новый метод оценки устойчивости нелинейных нестационарных систем, что дало возможность разработать методологию анализа поведения рассматриваемого класса систем. В диссертации подробно описывается предложенная методология. Для ее успешного использования в инженерной практике проектирования систем осуществлено обобщение метода описывающих функций на случай различных характеров изменения первичных параметров типовых однозначных и неоднозначных нелинейных элементов, входящих в структурные схемы систем рассматриваемого класса.
   С целью подтверждения возможностей использования робастной методологии моделирования решена задача робастной устойчивости и чувствительности ряда нелинейных информационно - измерительных систем с переменными параметрами. Кроме того такая методология моделирования позволила решить обратную задачу робастной устойчивости - в диссертации получены области изменения первичных параметров, в которых сохраняется свойство устойчивости ряда систем рассматриваемого класса.
   В диссертации, используя разработанную методологию, решена задача оценки робастной устойчивости и проведена оптимизация параметров САР силовых трансформаторов с устройствами регулирования под напряжением, которые являются основными и наиболее эффективным средством обеспечения качества напряжения в электрической сети. Также разработаны алгоритмы оценки устойчивости, диагностирования состояния нелинейных нестационарных систем, которые возможно линеаризовать и алгоритм восстановления сигналов первичных измерительных преобразователей, искаженных их динамическими свойствами. На основании таких алгоритмов разработаны функциональные схемы устройств, автоматизирующих процесс решения рассматриваемых задач. Техническая новизна предложенных устройств защищена авторскими свидетельствами СССР, патентом Украины и Российской Федерации.
   Основные научные результаты работы позволили разработать и внедрить на промышленных предприятиях микропроцессорные системы контроля и учета расхода энергоносителей, прибор учета промышленного расхода газа, микропроцессорную систему контроля стабильности динамических характеристик информационно - измерительных систем обрабатывающих центров и компьютерную технологию подготовки операторов тепловых электростанций.
   Ключевые слова: математическое моделирование, методология, нелинейные нестационарные системы, устойчивость, чувствительность, численные методы.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Побудова методології математичного моделювання нелінійних нестаціонарних систем для задач оцінки їх стійкості та чутливості в просторі приростів параметрів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net