Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Бібліотечна справа arrow Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

Анотації

Демчина Л.І. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Харківська державна академія культури. – Харків, 2008.

   Уперше документологічна складова вищої бібліотечно-інформаційної освіти розглядається як системне явище, що формується під впливом змін у соціально-комунікаційному середовищі за умов інформатизації та ступеневої освіти в сучасній Україні. Визначено основні стадії розвитку наукових та навчальних дисциплін документально-комунікаційного циклу, що дозволило виявити передумови трансформації книгитивно-документознавчої в документологічну підготовку вітчизняних бібліотечно-інформаційних кадрів, зорієнтовану на широке коло традиційних і технотронних (електронних) соціально значущих документів, спеціально створених для передавання інформації в часі і просторі, базовану на документивній парадигмі змісту навчання. Доведено провідну роль документальної комунікації як домінанти змісту вищої бібліотечно-інформаційної освіти. Здійснено порівняльний аналіз сучасного стану підготовки фахівців в Україні та інших країнах світу щодо пошуку, відбору, кумуляції, аналітико-синтетичної обробки документів різних типів і видів через сучасні бібліотеки. Розроблено концептуальну та конкретно-дисциплінарну моделі документологічної складової підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів, базовану на поєднанні книгитивно-документивної, документивно-інформаційної та документивно-когнітивної парадигм галузевої освіти.
   Ключові слова: бібліотечно-інформаційна освіта, соціальна комунікація, документальна комунікація, концептуальна модель документологічної підготовки кадрів, конкретно-дисциплінарна модель документологічної підготовки фахівців.

Демчина Л.И. Высшее библиотечно-информационное образование в современной Украине: формирование документологической составляющей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук с социальных коммуникаций по специальности 27.00.03 – книговедение, библиотековедение, библиографоведение. – Харьковская государственная академия культуры. – Харьков, 2008.

   Впервые документологическая составляющая содержания высшего библиотечно-информационного образования рассматривается как системное явление, сформировавшееся под влиянием изменений в социально-коммуникационной среде в условиях информатизации и ступенчатого образования. Выявлены четыре основные стадии развития научных и учебных дисциплин документально-коммуникационного цикла, что позволило определить предпосылки трансформации книгитивно-документоведческой в документологическую подготовку отечественных библиотечно-информационных кадров, сориентированную на широкий круг традиционных и технотронных (электронных) социально значимых документов, специально созданных для передачи информации во времени и пространстве, базируемой на документивной парадигме содержания обучения. Даная парадигма становится составляющей фундаментализации высшего библиотечно-информационного образования в целом, под которой понимается единство общепрофессиональной и специальной подготовки библиотечно-информационных кадров новой генерации, обогащение содержания образования новым научным знанием о документе, его свойствах, признаках, функциях, классификации, закономерностях формирования документных фондов, специфике динамичных трансформаций в современной системе социальной коммуникации. Обоснована ведущая роль документальной коммуникации как доминанты содержания высшего библиотечно-информационного образования. Осуществлен сравнительный анализ современного состояния подготовки бакалавров и магистров в Украине и в других странах мира к поиску, отбору, кумуляции, аналитико-синтетической обработке, сохранению и организации доступа к документам разных типов и видов с помощью современных библиотек. Предложена концептуальная модель формирования системы документологической составляющей подготовки бакалавров и магистров библиотечно-информационного профиля на уровне образовательного направления, специальности, специализации, номенклатуры учебных дисциплин, в основу которой положен объектно-аспектный подход, принципы научности, системности, преемственности, последовательности, инвариантности и вариативности. Разработана конкретно-дисциплинарная модель документологической подготовки бакалавров и магистров, построенная на объединении когнитивно-документивной, документивно-информационной и документивно-когнитивной парадигм отраслевого образования.
   Ключевые слова: библиотечно-информационное образование, социальная коммуникация, документальная коммуникация, концептуальная модель документологической подготовки кадров, конкретно-дисциплинарная модель документологической подготовки кадров.

Demchyna L.I. Higher education in the sphere of library and information science in present day Ukraine: formation of documentological component. – Manuscript.

Thesis for the scientific degree of a Candidate of sciences in social communications, speciality 27.00.03 – Book science, library science, bibliography science. – Kharkiv State Academy of Culture. – Kharkiv, 2008.

   For the first time the documentological component of the content of library and information science (LIS) education is examined as a system phenomenon, which is formed under the influence of changes in social-communicative environment upon condition of informatization and level education in present-day Ukraine. The main stages of the development of scientific and educational subjects of document-communication cycle are determined, which makes it possible to reveal prerequisites of transformation of book-document science education into documentological education of Ukrainian library and information personnel. This education is directed to the wide range of traditional and electronic socially significant documents specially created for transfer in time and space, and based upon document paradigm of education content. The important role of document communication as a dominant of content of higher LIS education is proved. The comparative analysis is made of the present-day state of specialists training in Ukraine and other countries as for retrieval, selection, cumulation, analytical and synthetic processing of documents of various types and forms through modern libraries. Both conceptual and specific-disciplinary models of documentological content of education of junior specialists, bachelors and masters based upon integration of book-document, document-information and document-cognitive paradigms of LIS education are developed.
   Key words: library and information science education, social communication, document communication, conceptual model of documentological education of personnel, specific-disciplinary model of documentological education of specialists.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net