Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Електроніка. Обчислювальна техніка arrow Методи та засоби розподіленого імітаційного моделювання електронних систем
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методи та засоби розподіленого імітаційного моделювання електронних систем

Анотації 

Волк М.О. Методи та засоби розподіленого імітаційного моделювання електронних систем. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи. - Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, Харків, 1999.

   Дисертація присвячена питанням побудови імітаційних моделей і систем моделювання (на прикладі моделювання електронних систем). У роботі розвивається напрям, який грунтується на концепції структурно-функціональної декомпозиції. Запропонована нова модель імітаційного середовища моделювання, яка складається з трьох основних елементів: імітаційної моделі об'єкта дослідження, системи моделювання та обчислювального ресурсу. Кожний з елементів у результаті декомпозиції являє собою сукупність взаємодіючих процесів обчислювального середовища. Запропоновані засоби та алгоритми розподіленого (у тому числі і паралельного) моделювання електронних систем, а також алгоритми декомпозиції імітаційних моделей і розподілу обчислювальних ресурсів, ефективність яких підтверджена практично. Основні результати знайшли промислове застосування в апаратно-програмних комплексах діагностики і сертифікації електронних систем, а також при побудові навчальних імітаційних моделей та САПР - електроніки.
   Ключові слова: імітаційне моделювання, система моделювання, модель, активність, компонента, процес, обчислювальний ресурс.

Волк М.А. Методы и средства распределенного имитационного моделирования электронных систем. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 01.05.02 – математическое моделирование и вычислительные методы. – Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники, Харьков, 1999.

   Диссертация посвящена вопросам построения имитационных моделей и систем моделирования (на примере моделирования электронных систем). В работе развивается направление, основанное на концепции структурно-функциональной декомпозиции.
   В диссертации проведен анализ состояния имитационного моделирования сложных систем, к классу которых относятся современные электронные системы. Анализ охватывает теоретические и практические вопросы использования средств имитации. Более подробно исследованы три направления в выбранной предметной области: основные методологические подходы и концептуальные схемы дискретного и непрерывного имитационного моделирования; метод декомпозиции в теории имитационного моделирования электронных систем как одно из перспективных направлений повышения эффективности моделирования; вычислительные ресурсы, используемые для параллельного имитационного моделирования электронных систем и модели вычислительных ресурсов, которые наиболее часто применяются.
   Предложена новая модель имитационной среды моделирования, включающая три основных элемента: имитационную модель объекта исследования, систему моделирования и вычислительный ресурс. Каждый из элементов в результате декомпозиции представлен совокупностью взаимодействующих процессов вычислительной среды. В структуре имитационной модели выделены процедуры поведения компоненты системы, согласования данных и управления модельным временем, а также данные модели как средство реализации состояния моделируемой системы. В системе моделирования выделены такие процессы как синхронизации частных моделей, управления данными, временной синхронизации моделей, интерпретации модели и монитора системы моделирования. Вычислительный ресурс представлен совокупностью системных процессов.
   Предложены методы и алгоритмы распределенного (в том числе и параллельного) моделирования электронных систем, основанные на модели среды моделирования и широко распространенных методах дискретного (метод просмотра активностей и процессный метод) и непрерывного (метод подсхем) моделирования. С точки зрения созданной модели рассматривается вопрос смешанного моделирования, которое позволяет объединить в едином процессе имитации разнородные модели и системы моделирования.
   Разработаны алгоритмы декомпозиции имитационных моделей и распределения вычислительных ресурсов, которые основаны на введенных в работе критериях и оценках эффективности. В работе описаны программные эксперименты, которые подтверждают эффективность предложенных методов и алгоритмов.
   Основные результаты нашли промышленное применение в аппаратно-программных комплексах диагностики и сертификации электронных систем, а также при построении учебных имитационных моделей, САПР- электроники.
   Ключевые слова: имитационное моделирование, система моделирования, модель, активность, компонента, процесс, вычислительный ресурс.

Volk M. A. Methods and Facilities of Distributed Simulation of Electronic Systems. – Manuscript.

Thesis for the candidate degree of the technical sciences on the specialty 01.05.02 – The mathematical modeling and computing methods. – Kharkov state technical university of radioelectronics, Kharkov, 1999.

   The dissertation is devoted to questions of building of simulation models and modeling systems (as the latter there is an electronic system modeling). A direction that based on the concept of structured-function decompositions is developed. Offered new model of simulation environment includes three main elements: simulation model of object of study, modeling system and computing resource. Each of elements as a result of decompositions is present by the collection of interacting processes of computing environment. Offered methods and algorithms distributed (including and parallel) electronic system modeling, as well as algorithms to decompositions of simulation models and sharing the computing resources, which efficiency was confirm practically. Main results have found an industrial using in hardware and software of complexes of diagnostics electronic systems, as well as at the building of scholastic simulation models, CAD- electronic.
   Keywords: simulation, modeling system, model, activity, component, process, computing resource.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методи та засоби розподіленого імітаційного  моделювання електронних систем

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net