Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційні засади поділу державної влади в Україні та Чеській Республіці
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційні засади поділу державної влади в Україні та Чеській Республіці

Анотації 

Митровка Я. В. Конституційні засади поділу державної влади в Україні та Чеській Республіці. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Київський національний університет внутрішніх справ. Київ, 2007.

   У дисертації досліджуються теоретичні та практичні питання конституційних засад поділу державної влади в Україні та Чеській Республіці. Визначено поняття конституційних засад поділу державної влади та з’ясовано їх ознаки. Здійснено періодизацію основних етапів становлення та розвитку принципу поділу державної влади в зазначених державах. У дисертації встановлено та проаналізовано систему поділу державної влади в Україні та Чеській Республіці, визначено поняття механізмів реалізації принципу поділу державної влади, проаналізовано їх систему в Україні та Чеській Республіці.
   Сформульовано практичні рекомендації щодо вдосконалення та підвищення ефективності механізму реалізації принципу поділу державної влади в Україні з врахуванням вітчизняного позитивного досвіду та досвіду Чеської Республіки.
   Ключові слова: конституційні засади поділу державної влади, принцип поділу державної влади, система поділу державної влади, взаємодія органів державної влади, механізм реалізації принципу поділу державної влади, Чеська Республіка.

Митровка Я. В. Конституционные основы разделения государственной власти в Украине и Ческой Республике. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. – Киевский национальный университет внутренних дел. Киев, 2007.

   В диссертации исследуются теоретические и практические вопросы конституционных основ разделения государственной власти в Украине и Чешской Республике. Сделано вывод о том, что в отечественной юридической литературе существующие определения принципа разделения власти не учитывают в полной мере современные подходы к его содержанию. Поэтому, на основе проведенного анализа природы принципа разделения власти, дано авторское определение понятия конституционных основ разделения государственной власти, установлены их характерные черты. Осуществлено периодизацию основных этапов развития принципа разделения государственной власти в Украине и Чешской Республике. В диссертации установлена и проанализирована система разделения государственной власти в Украине и Чешской Республике, определено понятие механизмов реализации принципа разделения власти, исследована их система в Украине и Чешской Республике.
   Значительное внимание уделяется исследованию теоретических вопросов разделения государственной власти. А именно: исследуется взаимосвязь принципа разделения власти с принципом единости власти, народовластия, представительской демократии. Проанализированы модели разделения функций государственной власти, определены их признаки.
   В диссертации исследуется история развития правового регулирования разделения государственной власти в Украине и Чешской Республике. Осуществлено сравнение исторического опыта применения принципа разделения государственной власти в Украине и Чешской Республике, на основе которого сделаны выводы о позитивных и негативных аспектах нормативного регулирования и практической реализации института разделения власти в исследуемых странах.
   В исследовании произведён комплексный сравнительно-правовой анализ системы разделения власти в Украине и Чешской Республике, найдены отличия в конституционно-правовом статусе высших органов власти. Анализируется понятие, место и роль института Президента в системе государственной власти Украины и Чешской Республики, дано авторское определение института Президента. Учтён опыт Чешской Республики в определении правового статуса высших органов власти, на основе этого сформулированы конкретные предложения по усовершенствованию конституционного законодательства Украины в этой сфере. Предложены уточнения конституционного формулирования принципа разделения власти в Украине, а именно ст. 6 Конституции Украины.
   Соискателем определено понятие механизмов реализации принципа разделения власти. Установлено, что их систему образуют нормативно-правовые и институционно-правовые механизмы. В диссертации систематизированы элементы нормативно-правовых и институционно-правовых механизмов реализации принципа разделения государственной власти в Украине и Чешской Республике, определены проблемы их реализации в Украине. Анализируется конституционное законодательство Украины и Ческой Республики, которое регулирует механизмы реализации принципа разделения власти. С помощью сравнительно-правового метода исследования определяются позитивы правового регулирования механизмов реализации принципа разделения власти в Чешской Республике и на этой основе предложено использование и апробация их в законодательстве Украины.
   Сформулированы практические рекомендации по усовершенствованию и повышению эффективности механизма реализации принципа разделения государственной власти в Украине с учетом позитивного отечественного опыта и опыта Чешской Республики.
   Соискателем предложены усовершенствования норм Конституции Украины о формировании коалиции депутатских фракций в Верховном Совете Украины, о досрочном прекращении полномочий парламента. Предложено усовершенствование статуса Кабинета Министров Украины, Президента Украины, Конституционного Суда Украины, предложены пути изменения статуса Счётной палаты Украины, Уполномоченного Верховного Совета Украины по правам человека и т.д. Правовое регулирование организации местной государственной исполнительной власти в Чешской Республике может быть использовано при реформировании местного самоуправления в Украине.
   Ключевые слова: конституционные основы разделения государственной власти, принцип разделения государственной власти, система разделения государственной власти, взаимодействие органов государственной власти, механизм реализации принципа разделения государственной власти, Чешская Республика.

Mytrovka J.V. The constitutional principles of separation of powers in the Ukraine and Czech Republic. – Manuscript.

The dissertation to obtain the Scientific degree of candidate in juristic sciences 12.00.02 – the constitutional law. – Kyiv National University of the internal affairs. Kyiv, 2007.

   Dissertation performs the research of theoretical implications and practical application in the separation of powers in the Ukraine and Czech Republic. There are definitions and descriptions of the constitutional principles of separation of powers. Establishing and developing of the principle of separation of powers are divided into periods. The systems of separation of powers in the Ukraine and Czech Republic were determined by dissertation. Dissertation has a conception of the implementation of principle and analysis of implementation in the both countries.
   The practical suggestions in respect of improvement and advancement of effectiveness of the principle of separation of power in the Ukraine and Czech Republic are provided by dissertation in view of positive experience.
   Key words: the constitutional principles of separation of powers, principle of separation of power, system of government, cooperation between state bodies, principle of separation of powers implementation, Czech Republic.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційні засади поділу державної влади в Україні та Чеській Республіці

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net