Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Представництво у трудовому праві України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Представництво у трудовому праві України

Анотації 

Ніколайченко Г.М. Представництво у трудовому праві України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007.

   Дисертація присвячується дослідженню теоретичних та практичних питань правового регулювання відносин із представництва інтересів працівників і роботодавців у сфері праці. Визначено поняття, юридичні ознаки, структуру, види представництва у трудовому праві, його співвідношення з представництвом в інших галузях права. Основну увагу у дисертації приділено дослідженню представництва інтересів працівників і роботодавців у соціальному діалозі у сфері праці.
   На підставі аналізу спеціальної літератури із загальної теорії права, трудового, цивільного, цивільно-процесуального, кримінально-процесуального, міжнародного права, інших галузей, чинного законодавства та практики його застосування, міжнародних трудових стандартів та позитивного зарубіжного законодавчого досвіду внесено конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання відносин представництва інтересів працівників і роботодавців у сфері праці.
   Ключові слова: трудові відносини, представництво інтересів працівників, представництво інтересів роботодавців, профспілки, організації роботодавців, соціальний діалог у сфері праці.

Николайченко Г.Н. Представительство в трудовом праве Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию представительства в трудовом праве Украины. В работе сформулирован ряд новых концептуальных в теоретическом плане и практически важных положений, касающихся правового регулирования отношений по представительству работников и работодателей в сфере труда.
   На основе исследования представительства в разных отраслях права сформулированы межотраслевые признаки института представительства в трудовом праве. Проанализирована нормативно-правовая база представительства в трудовых отношениях.
   Представительство в трудовом праве определено как способ защиты трудовых прав работников, прав и законных интересов работодателей, а также как правоотношение. На основе межотраслевых признаков института представительства сформулированы основные юридические признаки представительства в трудовом праве.
   Проанализированы общие черты и отличия представительства в трудовом праве и других отраслях национального права (гражданском праве, гражданском процессе, международном праве и др.).
   Исследована структура представительства в трудовом праве и отграничено представительство в трудовых отношениях от смежных правовых явлений, в частности, делегирования полномочий.
   Определены понятие и значение представительства в системе социального диалога в сфере труда, а также обоснована объективная необходимость существования правоотношений представительства работников и работодателей как сторон социального диалога.
   Проанализированы содержание и особенности внутренней и внешней сторон представительства в системе социального диалога в сфере труда.
   Исследованы особенности правового статуса работников и работодателей как представляемых, а также правового статуса представителей в отношениях социального диалога в сфере труда.
   Проанализированы положения актов действующего трудового законодательства, проектов Трудового кодекса Украины, Закона Украины “О социальном диалоге” по представительству интересов работников и работодателей и сформулированы конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию их содержания.
   Ключевые слова: трудовые отношения, представительство интересов работников, представительство интересов работодателей, профсоюзы, организации работодателей, социальный диалог в сфере труда.

Nikolaychenko G.M. Representation in Labour Law of Ukraine. – Manuscript.

The thesis on gaining of Candidate of law degree, the specialty 12.00.05 – labour law; social security law. – Odesa National Academy of Law, Odesa, 2007.

   The thesis is devoted to examination of theoretical and practical questions in legal regulation of relations arising out of representation of employees’ and employers’ interests in the sphere of law. Definition, legal attributes, structure, types of representation in labour law, its relation to representation in other fields of law are determined. Basic attention in the thesis is drawn to exploration of representation of employees’ and employers’ interests in the social dialogue in the sphere of law.
   On the basis of the analyzed special literature in general theory of law, labour law, civil law, civil procedural law, criminal procedural law, international law and other fields of law, legislation in force and practice of its application, international labour standards and positive legislative experience of foreign countries, specific proposals and recommendations on the improvement of legal regulation of relations of employees’ and employers’ interests representation in the sphere of law are provided.
   Key words: labour relations, representation of employees’ interests, representation of employers’ interests, trade unions, employers’ organizations, social dialogue in the field of law.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Представництво у трудовому праві України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net