Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Юридичний компроміс як фактор оптимізації механізму правового регулювання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Юридичний компроміс як фактор оптимізації механізму правового регулювання

Анотації 

Новікова М.М. Юридичний компроміс як фактор оптимізації механізму правового регулювання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2007.

   Дисертація містить загальнотеоретичний аналіз шляхів удосконалення механізму правового регулювання на засадах юридичного компромісу. Доведено важливість співвідношення імперативного та диспозитивного методів на рівні прийомів правового регулювання (стимулу та обмеження), що утворюють модус “юридичний компроміс”. Він виступає ключовим способом відкриття нових юридичних каналів алгоритмічної поведінки суб’єктів права у відповідності до актуально-правового, орієнтаційно-правового та стимулюючо-правового модулів, які є правовими засобами задоволення інтересів суб’єктів права під час усунення конфліктної, передконфліктної ситуації та гармонізації суспільних відносин у ситуації соціальної стабільності. У МПР система правових засобів, створена механізмом юридичного компромісу, здійснює модуляцію юридичної поведінки суб’єктів у різних галузях права за допомогою конструктивно-правового, превентивно-правового та стимулюючо-правового модулів, утворюючи субсидіарний правокомпромісний метод регулювання суспільних відносин.
   У дисертаційному дослідженні обґрунтовуються та узагальнюються основні положення правокомпромісної теорії гармонізації суспільних відносин, яка систематизує закономірності впливу правокомпромісного методу на механізм правового регулювання.
   Ключові слова: механізм правового регулювання, метод правового регулювання, правомобільність МПР, юридичний компроміс, модус “ЮК”, алгоритм, модуль “ЮК”, субсидіарний (допоміжний) правокомпромісний метод, гармонізація суспільних відносин, правокомпромісна теорія гармонізації суспільних відносин.

Новикова М.Н. Юридический компромисс как фактор оптимизации механизма правового регулирования. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – Теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Харьковский национальный университет внутренних дел, Харьков, 2007.

   Диссертация содержит общетеоретический анализ путей совершенствования механизма правового регулирования на основе юридического компромисса. Доказана важность соотношения императивного и диспозитивного методов на уровне приёмов правового регулирования (стимулов и ограничений), которые лежат в основе модуса “юридический компромисс”. Последний выступает ключевым способом открытия новых юридических каналов алгоритмического поведения субъектов права в соответствии с актуально-правовым, ориентационно-правовым и поощрительно-правовым модулями.
   Названные модули являются правовыми средствами удовлетворения интересов субъектов права во время разрешения конфликтной, предконфликтной ситуаций и гармонизации общественных отношений в ситуации социальной стабильности. Кроме того, исследуемые модули в механизме правового регулирования создают подмеханизм юридического компромисса. Этот подмеханизм осуществляет модуляцию юридического поведения субъектов в разных отраслях права с помощью конструктивно-правового, стимулирующе-правового и поощрительно-правового модулей, которые обеспечивают реализацию дополнительного правокомпромиссного метода.
   Определены и обоснованы принципы использования дополнительного правокомпромиссного метода в МПР. К ним относятся: универсальный принцип единства разрешений и велений, единства прав и обязанностей, паритетности, приближения к равноправию, доступности и рациональности, медиации, стимулирования активности субъекта права, креативности, целостности, синхронности.
   В диссертации также обосновываются и обобщаются основные положения правокомпромиссной теории гармонизации общественных отношений, которая систематизирует закономерности влияния механизма правового регулирования на формирование правокомпромиссных отношений. Предпосылками данного формирования являются структурные элементы правокомпромиссных норм, а также появление на их основе соглашений, договоров, договоренностей, уступок, медиации, примирений, высшим актом достижения которых является конструктивное сотрудничество между сторонами на взаимовыгодных условиях достижения искомых результатов.
   Автором разработаны текстуальные модели, которые наглядно разъясняют логику взаимодействия структурных компонентов дополнительного правокомпромиссного метода в МПР с целью надлежащей гармонизации общественных отношений.
   Закономерности, раскрытые в работе, способствовали научному обоснованию рекомендаций по усовершенствованию нормативно-правовой базы, которая обусловливает правомобильность механизма правового регулирования на основе юридического компромисса.
   Ключевые слова: механизм правового регулирования, метод правового регулирования, правомобильность МПР, юридический компромисс, модус “ЮК”, алгоритм, модуль “ЮК”, дополнительный правокомпромиссный метод, гармонизация общественных отношений, правокомпромиссная теория гармонизации общественных отношений.

Novikova M.M. Juridical compromise as factor of optimization the mechanism of legal adjustment. – Manuscript.

The thesis to obtain the science degree of Candidate of Low on specialty 12/00/01 – theory and history of state and law; history on political and juridical doctrines. – Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2007.

   The thesis consists of generally theoretical analysis of the ways of qualifying the legal adjustment mechanism on the footing of juridical compromise. The correlation of imperative and dispositive methods on the level of legal adjustment modes (of stimulus and restrictions), which create the modus “juridical compromise” is proved in the given thesis. This modus appears as key mode of developing of new juridical algorithmically behavior channels of subjects of law in accordance with constructive-legal, prevent-legal and stimulate-legal modules. They are legal means of satisfactions of legal subject’s interests during elimination of conflict, preconflict situation and harmonization of social relationship in the situation stability. The MLA system of legal means, created mechanism of juridical compromise, carries out the modulation of juridical behavior of subjects in different branches of low with the help of constructive-legal, prevent-legal and stimulate-legal modules, creating subsidiary legal compromise method of low adjustment.
   The mine principles of legal compromise theory of harmonization of social relationship, which systematize the regularity of influence of legal compromise method on the MLA, are substantiated and generalized in the thesis research.
   Key words: mechanism of legal adjustment, method of legal adjustment, legal mobility of MLA, juridical compromise, modus “JC”, algorithm, module “JC”, subsidiary legal compromise method, legal compromise theory of harmonization of social relationship.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Юридичний компроміс як фактор оптимізації механізму правового регулювання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net