Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Рахункові палати як органи фінансового контролю в Україні та Європі: конституційно-порівняльний аналіз
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Рахункові палати як органи фінансового контролю в Україні та Європі: конституційно-порівняльний аналіз

Анотації

Невідомий В.І. Рахункові палати як органи фінансового контролю в Україні та Європі: конституційно-порівняльний аналіз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. – конституційне право. – Київський національний університет внутрішніх справ, Київ, 2007.

   Дисертаційна робота присвячена конституційно-порівняльному аналізу статусу та діяльності Рахункових палат в Україні та країнах Європи. Опрацьовано конституційно-правову регламентацію статусу Рахункових палат в Україні та країнах Європи, конкретизовано та розкрито генезис, поняття та ознаки Рахункових палат в Україні та Європі, здійснено порівняльний аналіз повноважень Рахункової палати в Україні та країнах Європи, і на цій основі даються конкретні пропозиції щодо вдосконалення конституційно-правового регулювання діяльності конституційного органу – Рахункової палати в Україні.
   Новим науковим результатом є положення про необхідність закріплення за Рахунковою палатою в Україні статусу єдиного незалежного спеціалізованого конституційного органу державного фінансового контролю, який здійснює координацію контролю державних фінансів, через встановлення засад та форм можливої співпраці з органами внутрішнього контролю, спрямованої на підвищення ефективності використання бюджетних коштів, при обов’язковій умові тісної співпраці з парламентом.
   Розроблено науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення організаційно-функціональної будови Рахункової палати в Україні, взявши за основу досвід країн Європи.
   Пошукачем окреслено вимоги Європейського Союзу до побудови системи державного фінансового контролю, розкрито статус і діяльність Рахункової палати Європейського Союзу.
   Ключові слова: контрольна функція держави, органи фінансового контролю, зовнішній державний фінансовий контроль, Рахункова палата в Україні та країнах Європи, Рахункова палата Європейського Союзу, конституційно-порівняльний аналіз.

Невидомый В.И. Счетные палаты как органы финансового контроля в Украине и Европе: конституционно-сравнительный анализ. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. – Киевский национальный университет внутренних дел, Киев, 2007.

   В диссертации проводится комплексный конституционно-правовой анализ теоретических и практических проблем статуса и деятельности Счетной палаты в Украине и странах Европы. На основании комплексного сравнительного анализа полномочий Счетной палаты как органа финансового контроля в Украине и странах Европы сформулированы конкретные предложения относительно усовершенствования конституционно-правового урегулирования деятельности конституционного органа – Счетной палаты в Украине.
   Новым научным результатом есть положение о необходимости закрепления за Счетной палатой статуса единственного независимого специализированного конституционного государственного органа финансового контроля, который выполняет координацию контроля государственных финансов, через установление принципов и форм возможного сотрудничества с органами внутреннего государственного контроля. При этом сотрудничество должно быть направлено на улучшение эффективности использования бюджетных средств при обязательном взаимодействии с парламентом.
   Разработано научно обоснованные предложения, направленные на усовершенствование организационно-функциональной структуры Счетной палаты в Украине, основанные на опыте государств Европы.
   Соискателем значительное внимание уделяется требованиям Европейского Союза к системе построения государственного финансового контроля, при этом центральное место занимает вопрос статуса и деятельности Счетной палаты Европейского Союза.
   Ключевые слова: контрольная функция государства, органы финансового контроля, внешний государственный финансовый контроль, Счетная палата в Украине и странах Европы, Счетная палата Европейского Союза, конституционно-сравнительный анализ.

Nevidomyi V.I. Supreme Audit Institutions as state bodies of financial control in Ukraine and Europe: constitutionally - comparative analysis. – Manuscript.

The thesis submitted to obtain a Ph.D. degree in Law. Speciality - 12.00.02. – Constitutional Law. – Kyiv National University of Internal Affairs, Kyiv, 2007.

   The thesis is dedicated to provide the complex constitutional and comparative analysis of the existing problems regarding mandate and activities of the Supreme Audit Institutions (SAIs).
   Based on the overall complex comparative analysis of functions and powers of the Accounting Chamber of Ukraine as a body of state financial control in Ukraine and other SAIs in Europe specific proposals were formulated for the improvement of the constitutionally legal framework of the Accounting Chamber’s of Ukraine activities.
   During the research the new scientific results were obtained which provide the necessity of assigning the Accounting Chamber with the special status of the unique independent constitutional body of financial control.
   The Accounting Chamber of Ukraine shall execute the coordination function of state finances by setting up principles and forms of possible cooperation with the bodies of the internal state control. Such cooperation shall be directed to improve effectiveness and efficiency of budget funds expenditure with mandatory cooperation with Parliament of Ukraine. 
   It is suggested to extend the article 150 of the Constitution of Ukraine according to which the Accounting Chamber shall have a right to appeal to the Constitutional Court in order to resolve problems of constitution status of Laws passed by the Parliament, Acts of President of Ukraine, Acts of the Cabinet of Ministries of Ukraine, legal Acts of the Parliament of the Autonomous Republic of Crimea.
   The scientifically valid proposals were elaborated to improve organizational and functional structure of the Accounting Chamber of Ukraine based on experience of the European countries. It is proposed to supplement the existing provisions of the Law of Ukraine “On the Accounting Chamber” with the provision which will regulate the legal status of regional offices of the Accounting Chamber.
   In the thesis were disclosed the forms and methods of the Supreme Audit Institutions' activities. The proposal was suggested to legalize such form of control as performance audit.
   The theoretical and practical aspects of activities of Supreme Audit Institutions in Europe were analyzed. Based on foreign experience it is suggested the ways to reform the Accounting Chamber of Ukraine throughout incorporation of the basic principles of their status, mainly independence, legality, democracy, publicity, objectivity, political ethics, professionalism. Special attention was dedicated to the requirements of the European Union towards the system of state financial control in our country. The role and status of the European Court of Auditors was also considered.
   Key words: control function of the state, bodies of financial state control, external financial state control, the Accounting Chamber of Ukraine and the Supreme Audit Institutions in Europe, European Court of Auditors, constitutional and comparative analysis.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Рахункові палати як органи фінансового контролю в Україні та Європі: конституційно-порівняльний аналіз

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net