Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави

Анотації 

Приймаченко Д.В. Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2007.

   Дисертаційна робота є науковим дослідженням теоретико-методологічних засад формування митної політики держави та її реалізації митними органами. Автор з нових позицій досліджує соціальну роль та зміст діяльності митних органів у сучасних умовах. Цьому сприяє принципово новий погляд на адміністративну діяльність митних органів, її значення для утвердження державності та засад громадянського суспільства. Розкриття змісту адміністративної діяльності митних органів провадиться через дослідження мети, завдань, функцій митних органів, форм і методів їх діяльності. Особливу увагу автор приділяє аналізу міжнародного досвіду реалізації митної політики митними органами та проблемам і перспективам модернізації адміністративної діяльності митних органів.
   Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення митного законодавства, яке регулює організаційно-правові засади адміністративної діяльності митних органів.
   Ключові слова: реалізація митної політики, митні органи, мета, завдання та функції митних органів, адміністративна діяльність, форми адміністративної діяльності, методи адміністративної діяльності, модернізація діяльності митних органів.

Приймаченко Д.В. Административная деятельность таможенных органов в сфере реализации таможенной политики государства. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07. – административное право и процесс; финансовое право, информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2007.

   Диссертационная работа является научным исследованием, в котором на основе комплексного анализа теоретических основ формирования таможенной политики государства, правового регулирования и практики ее реализации таможенными органами, разработана теория административной деятельности таможенных органов, сформулированы предложения и рекомендации направленные на усовершенствование таможенного законодательства и определены направления модернизации деятельности таможенных органов.
   Автором определены теоретико-методологические основы формирования и реализации таможенной политики государства в условиях построения в Украине рыночной экономики. Проанализирован правовой статус таможенных органов как непосредственных субъектов реализации таможенной политики. Раскрыта сущность деятельности таможенных органов и обоснована ее роль и значение для утверждения государственности и основ гражданского общества с учетом общей характеристики действующего законодательства, которое регламентирует данную разновидность их деятельности. Автором обосновано того, что национальная система таможенной службы является существенным фактором поддержки равновесия и создание в стране благоприятных условий для развития собственной экономики, весомым фактором структурных рыночных преобразований, рычагом влияния на состояние социального благосостояния общества. В диссертации получило дальнейшее развитие знание о целях и задачах деятельности таможенных органов на современном этапе развития Украины как социально ориентированного правового государства. Обоснована позиция, в соответствии с которой, цель и задачи таможенных органов являются ключевыми элементами, которые обуславливают содержание и направленность их деятельности и функционирование системы таможенных органов Украины. Автором сформулирована главная и специальные цели, на достижение которых направлена деятельность таможенных органов, очерчены задачи, решение которых возлагается государством на таможенные органы.
   Диссертантом исследована деятельность таможенных органов в которой используются административно-правовые средства осуществления таможенной политики. Полученные результаты позволили сформулировать понятие “административная деятельность таможенных органов”, выяснить сущность и содержание административной деятельности с учетом наиболее существенных и весомых ее признаков и особенностей сферы таможенно-правового регулирования общественных отношений. В работе осуществлен анализ закономерностей осуществления таможенными органами административной деятельности, что позволило выявить и сформулировать принципы этой деятельности, которые имеют существенное значение для процесса реализации таможенной политики государства, а также разработать их систему.
   В диссертации форма административной деятельности таможенных органов рассматривается как сложное образование, элементами которого есть внутренние и внешние компоненты. Такой подход к пониманию формы деятельности с использованием системно-структурного анализа позволил осуществить классификацию форм административной деятельности таможенных органов и раскрыть их сущность с уточнением содержания конкретных форм деятельности таможенных органов.
   Автор обосновывает позицию, в соответствии с которой, основным элементом эффективного механизма реализации таможенной политики государства таможенными органами являются методы деятельности, использование которых есть объективно необходимым для выполнения задач и реализации функций в сфере таможенно-правового регулирования общественных отношений. Исследование структуры методов административной деятельности таможенных органов позволило раскрыть основные стороны процесса использования таможенными органами двух уровней методов деятельности и установить, что разнообразие методов, используемых таможенными органами в процессе реализации таможенной политики, вытекает из особенностей сферы таможенно-правового регулирования.
   В работе обобщен опыт реализации таможенными администрациями зарубежных стран таможенной политики и обоснована необходимость его внедрения в Украине. Автором определены проблемы и перспективы модернизации таможенных органов на современном этапе создания государства с учетом мировых тенденций развития международной торговли и нужд обеспечения ее безопасности. При этом автор исходит из тех позиций, что модернизация и перспективное развитие системы таможенных органов должны проводиться с учетом приоритета прав и законных интересов граждан и субъектов хозяйствования, экономических преобразований и международной, в частности европейской, практики в области международной торговли.
   Диссертантом разработаны конкретные предложения и рекомендации, направленные на усовершенствование таможенного законодательства, которое регулирует организационно-правовые основы деятельности таможенных органов.
   Ключевые слова: реализация таможенной политики, таможенные органы, цели, задачи, функции таможенных органов, административная деятельность, формы, методы административной деятельности, модернизация деятельности таможенных органов.

Priymachenko D. V. Customs bodies administrative activity of state customs policy realization. - Manuscript.

Dissertation for Doctor of Legal Sciences scientific degree, specialty – 12. 00. 07 – administrative law and process; financial law; informational law. – Ukrainian National Academy of tax, Irpin, 2007.

   The Thesis is scientific research of theoretical and methodological principles of state customs policy forming and its realization by customs bodies. The author from the innovative points investigates the social role and content of customs bodies activity in nowadays. The new view at customs bodies administrative activity, their significance for state system and principles of civil community ratification is proposed. The content of customs bodies administrative activity is determined by investigating goal, tasks , customs bodies functions, forms and methods of their activity. The writer pays peculiar attention at analyses of the international experience of customs policy realization by customs bodies and moderating problems and perspectives of customs bodies administrative activity.
   The proposals and recommendations as for customs legislation improvement are formulated.
   Key words: customs policy realization, customs bodies, goal, tasks and customs bodies functions, administrative activity, administrative activity forms, administrative activity methods, customs bodies activity modernizatuion.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net