Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Діагностування авіаційних електричних машин постійного струму в умовах експлуатації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Діагностування авіаційних електричних машин постійного струму в умовах експлуатації

Анотації 

Курілов В.І. Діагностування авіаційних електричних машин постійного струму в умовах експлуатації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація і ремонт засобів транспорту. – Національний авіаційний університет, Київ, 2005 р.

   Подано аналіз відмов генераторів і електромашинних перетворювачів електроенергетичних систем повітряних суден. Встановлені кількісні співвідношення між відмовами різних вузлів машин постійного струму, серед яких найбільший відсоток відмов мають щітково-колекторні вузли (ЩКВ). Визначені закономірності розподілу інтенсивності відмов ЩКВ машин типів ГС, СТГ і ПТ. Показані недоліки існуючих методів оцінки технічного стану ЩКВ у попередженні їхніх відмов.
   Визначені діагностичні параметри, які залежать від струмів і ЕРС у комутуючих секціях і можуть бути використані для оцінки технічного стану як ЩКВ так і інших вузлів. Розроблені й досліджені оригінальні діагностичні моделі та встановлені залежності між діагностичними параметрами й критеріями працездатності ЩКВ та інших вузлів машин.
   Створені й досліджені оригінальні способи і засоби контролю й діагностування ЩКВ і обмоток якоря авіаційних машин постійного струму. Особливостями цих способів і пристроїв є діагностування машин у зібраному стані, проста реалізація й можливість прогнозування їх технічного стану.
   Виконані дослідження направлені на відновлення надійності, подовження терміну експлуатації й зниження експлуатаційних витрат авіаційних електричних машин постійного струму.
   Ключові слова: відмова, машина постійного струму, щітково-колекторний вузол, модель, контроль, діагностування, обмотка якоря, надійність.

Курилов В.И. Диагностирование авиационных электрических машин постоянного тока в условиях эксплуатации. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.20 – эксплуатация и ремонт средств транспорта. – Национальный авиационный университет, Киев, 2004 г.

   Диссертационная работа посвящена вопросам надежности, диагностирования и контроля авиационных электрических машин постоянного тока в условиях эксплуатации.
   Проведен анализ отказов генераторов постоянного тока и электромашинных преобразователей электроэнергетических систем воздушных судов. Среди причин преждевременного выхода из строя этих машин, как показано, главными являются отказы щеточно-коллекторнных узлов (ЩКУ), которые для преобразователей составляют 75,4 % , а для генераторов в зависимости от климатических условий эксплуатации могут достигать даже 85,4 % от общего количества отказов машин. Установлены распределения интенсивности отказов ЩКУ преобразователей ПТ200Ц и генераторов ГС-24, СТГ-12 на протяжении периода нормальной эксплуатации, а также генераторов ГС-24, СТГ-12 в период между регламентным обслуживанием, которые свидетельствуют о недостаточной надежности ЩКУ и указывают на необходимость усиления их контроля во время проведения регламентных работ.
   Показаны недостатки применяющихся в авиации, а также других существующих методов, способов и средств оценки технического состояния ЩКУ, которые заключаются в необходимости разборки и конструктивной доработки машин, недостаточной информативности, теоретической необоснованности, сложной реализации и высокой стоимости.
   На основе анализа процесса коммутации машин с волновыми обмотками якоря показано, что разностный ток в одноименных щетках, который является током в общей цепи коммутации, представляет собой достаточно чувствительный комплексный параметр, который можно использовать в качестве диагностического для определения технического состояния ЩКУ и других узлов этих машин. С помощью составленной схемы замещения общей цепи коммутации разработана математическая модель, которая определяет зависимости разностного тока от переходных щеточных сопротивлений и соотношения между средним сопротивлением щеточного контакта и сопротивлением секции обмотки якоря. Установлены количественные соотношения между характеристиками
предложенного диагностического параметра и критериями работоспособности ЩКУ, а именно
между значением постоянной составляющей разностного тока и площадью контактной поверхности щетки, а также давлением на нее, между амплитудой первой гармоники этого тока и биением поверхности коллектора, а также между амплитудой производной разностного тока и выступанием коллекторных пластин.
   Показано, что для многополюсных авиационных машин с простыми петлевыми обмотками якоря напряжение на разомкнутой обмотке возбуждения целесообразно использовать как диагностический параметр биения поверхности коллектора, создав для этого магнитное поле якоря, сконцентрированное в зазоре под основным полюсом, ось которого совпадает с осью коммутирующей секции. Составлена система уравнений, которая устанавливает зависимость напряжения на разомкнутой обмотке возбуждения от переходных щеточных сопротивлений, достоверность которой подтверждена проведенными экспериментальными исследованиями.
   На основе разработанных моделей предложены и исследованы оригинальные способы и средства контроля ЩКУ и обмоток якоря, обладающие довольно простой реализацией и возможностью прогнозирования технического состояния авиационных МПС. Созданы и внедрены средства контроля и диагностирования ЩКУ и обмоток якоря генераторов серий ГС и СТГ (прибор ПККИО-1/ УД-ГПТ-1), авиационных двигателей МП-80, ИД-100 (устройство ПК-ДПТ-3//УДМД-80/100), а также преобразователей серий ПО, ПТ и МА (устройства ИС-1, ИС-2).
   Выполненные исследования направлены на повышение надежности, продление срока эксплуатации и снижение эксплуатационных затрат авиационных электрических машин постоянного тока.
   Ключевые слова: машина постоянного тока, щеточно-коллекторный узел, обмотка якоря, модель, отказ, надежность, неисправность, диагностирование, контроль.

Кurilov W.I. Diagnostics of DC aircraft electrical machines in maintenance conditions. – Manuscript.

The Dissertation for the Degree of the Сandidate of Science (Engineering) in the Speciality 05.22.20 – Operation and repair of transport facilities. – National Aviation University, Kiev, 2004.

   Analysis of refusals of generators and electro-machine converters of electro-energy systems of aircrafts is presented. Quantitative correlations between refusals of different nodes of DC machines are determined, amongst which most percentage of refusals has brush-collector nodes (BCNs). There are fixed regularities in the distribution of intensity of refusals of BCNs in machines of types ГС, СТГ and ПТ. There are shown defects of existing methods of an estimation of technical conditions of BCNs in prevention of their refusals.
   There are determined diagnostic parameters that depends on currents and electromotive forces in dialed sections and can be used for determination of technical conditions both BCNs and other nodes. It is created and explored original diagnostic models, there are defined dependencies diagnostic parameters on criterions of efficiency of BCNs and other nodes of machines.
   They are created and explored original ways, devices of checking and testability of BCNs and armature windings of DC machines on aircrafts. The particularity of these ways and devices is testability of machines in assembled state, simple realization and possibility of forecasting of their technical conditions.
   Executed studies are directed on increasing of reliability, extension of period of usage and reduction of operation costs of electric DC machines on aircrafts.
   Key words: direct-current machine, brush-collector node, armature winding, model, refusal, reliability, diagnostics, checking.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Діагностування авіаційних електричних машин постійного струму в умовах експлуатації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net