Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Вдосконалення способів інтегральної оцінки навігаційної безпеки для підвищення ефективності судноводіння
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалення способів інтегральної оцінки навігаційної безпеки для підвищення ефективності судноводіння

Анотації 

Мельник Є.Ф. Вдосконалення способів інтегральної оцінки навігаційної безпеки для підвищення ефективності судноводіння. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність 05.22.16 – Судноводіння. Одеська національна морська академія, Одеса, 2005 р.

   Дисертаційна робота присвячена проблемі забезпечення безпеки судноводіння шляхом зниження аварійності суден при плаванні в стислих водах. У ній розглянута розробка методу кількісної оцінки безпеки судноводіння. Для опису процесу управління судном в роботі використана модель ієрархічної системи прийняття рішень з трьома рівнями і розглянута система навігаційної інформації з основними функціональними характеристиками. Переміщення судна щодо програмної траєкторії руху в дисертації описане стохастичним процесом з дискретним часом. Як характеристика точності вибрана коваріаційна матриця траєкторної похибки. У роботі показана доцільність і універсальність використовування ортогонального розкладання одновимірної щільності при формуванні двовимірної щільності розподілу траєкторної похибки, що підтверджене експериментальними результатами. Імітаційним моделювання підтверджено коректність пропонованого методу кількісної оцінки безпеки судноводіння в обмежених умовах.
   Ключові слова: безпека судноводіння, стислі води, кількісна оцінка безпеки, двовимірна щільність розподілу, ортогональне розкладання щільності, імітаційна модель.

Мельник Е.Ф. Усовершенствование способов интегральной оценки навигационной безопасности для повышения эффективности судовождения. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук. Специальность 05.22.16 – Судовождение. Одесская национальная морская академия, Одесса, 2005 г.

   Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме обеспечения безопасности судовождения путем снижения аварийности судов при плавании в стесненных водах. Одним из существенных факторов, определяющих безопасность плавания судов в стесненных условиях являются навигационные опасности. В существующих работах оценка безопасной проводки судов в стесненных районах не получила надлежащего освещения, несмотря на запросы практики. Поэтому в диссертационной работе рассмотрена разработка метода количественной оценки безопасности судовождения.
   Основными факторами, влияющими на навигационную безопасность плавания, являются стесненность района, положение программной траектории относительно границ допустимой области плавания и точность определения места судна, которая должна быть представлена двумерной плотностью распределения траекторной погрешности судна.
   Для описания процесса управления судном в работе использована модель иерархической решающей системы с тремя уровнями и рассмотрена система навигационной информации с основными функциональными характеристиками, включающими точность, надежность и оперативность.
   Перемещение судна относительно программной траектории движения в диссертации описано стохастическим процессом с дискретным временем. В качестве характеристики точности выбрана ковариационная матрица траекторной погрешности. Определены факторы, влияющие на ковариационную матрицу, и получены аналитические зависимости, описывающие такое влияние.
   Для определения количественной оценки безопасности судовождения в работе предложен способ, находящий долю возможных случайных реализаций программной траектории, принадлежащих безопасной области плавания, которая выражает вероятность безопасной проводки судна.
   В работе показана целесообразность и универсальность использования ортогонального разложения одномерных плотностей при формировании двумерной плотности распределения траекторной погрешности. Данное заключение подтверждено экспериментальными результатами.
   Для подтверждения корректности предлагаемого метода количественной оценки безопасности судовождения в стесненных условиях было произведено имитационное моделирование, которое показало правомерность использования метода и его высокую сходимость с экспериментальными данными.
   Ключевые слова: безопасность судовождения, стесненные воды, количественная оценка безопасности, двумерная плотность распределения, ортогональное разложение плотности, имитационная модель.

Melnyk Y. F. Improvement of ways of an integrated estimation of navigating safety for increase of efficiency of navigation. The dissertation is the manuscript.

Dissertation on competition of scientific degree of candidate of engineering sciences. Speciality 05.22.16 -Navigation. Odessa national maritime academy, Odessa, 2005.

   Dissertation work is devoted to the problem of providing of safety of navigation by the decline of accident rate of vessels at sailing in the congested waters. Development of method of quantitative estimation of safety of navigation is considered in dissertation. For description of process of management by a ship in work the model of the hierarchical deciding system is used with three levels and the system of navigation information with basic functional descriptions is considered. Movement of ship in relation to the programmatic trajectory of motion in dissertation is described by a stochastic process with discrete time. As description of exactness the variance-covariance matrix of trajectory error is chosen. Expedience and universality of the use of orthogonal decomposition of onе measuring closenesses at forming of two measuring closeness of distributing of trajectory error is shown in work, that is confirmed by experimental results. Imitation the design confirmed correctness of the offered method of quantitative estimation of safety of navigation in the congested waters.
   Keywords: safety of navigation, congested waters, quantitative estimation of safety, two measuring closeness of distributing, orthogonal decomposition of closeness, simulation model.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалення способів інтегральної оцінки навігаційної безпеки для підвищення ефективності судноводіння

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net