Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Дослідження процесу нанесення детонаційно-газових покрить деталей авіаційної техніки з урахуванням величини та розподілу залишкових напружень у системі покриття-підкладка
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дослідження процесу нанесення детонаційно-газових покрить деталей авіаційної техніки з урахуванням величини та розподілу залишкових напружень у системі покриття-підкладка

Анотації 

Маркович С. Є. Дослідження процесу нанесення детонаційно-газових покрить деталей авіаційної техніки з урахуванням величини та розподілу залишкових напружень у системі покриття-підкладка. – Рукопис.

Дисертація на отримання наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки. - Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського “ХАІ”, Харків, 2005.

   Дисертація присвячена питанню впливу технологічних параметрів процесу напилювання на величину та розподіл залишкових напружень у поверхневому шарі деталей з покриттями.
   У роботі запропонована математична модель визначення впливу попередньої обробки підкладки та технологічних параметрів процесу напилювання на величину та розподіл залишкових напружень у поверхневому шарі виробу з детонаційно-газовим покриттям.
   Представлено результати експериментальних досліджень залишкових напружень у поверхневому шарі деталей з покриттями, що підтверджують адекватність запропонованої моделі.
   Розроблено технологію нанесення комбінованого покриття, що забезпечує ефективний захист пера лопатки компресора від ерозійного зносу. Проведені дослідження втомленої міцності підтвердили відповідність лопатки, що напилюється, вимогам, що пред’являються до серійних виробів.
   Розглянуто досвід модернізації системи охолодження установки для напилювання покрить, що дозволила значно підвищити компактність комплексу, прискорити вихід установки на робочі режими, усунути ефект конденсації вологи на внутрішній стінці стовбура.
   На базі модернізованої установки для детонаційного нанесення покрить (комплекс УДК-2) Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ” був проведений експеримент по створенню єдиного вимірювального комплексу, що надає можливість оперативного контролю процесу напилювання по параметрах “швидкість часток” та “температура часток”.
   Основні результати роботи знайшли застосування при зміцненні та реновації деталей компресора авіадвигунів на ВАТ “Мотор Січ”, м. Запоріжжя, Україна.
   Ключові слова: технологія напилювання, поверхневий шар, залишкові напруження, комбіноване покриття, детонаційний комплекс.

Маркович С. Е. Исследование процесса нанесения детонационно-газовых покрытий деталей авиационной техники с учётом величины и распределения остаточных напряжений в системе покрытие-подложка. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.03.07 –процессы физико-технической обработки. - Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАІ”, Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена вопросу влияния технологических параметров процесса напыления на величину и распределение остаточных напряжений в поверхностном слое деталей с покрытиями.
   В работе проведен анализ методов повышения надёжности и ресурса газотурбинных двигателей. Как свидетельствуют результаты исследования, остаточные напряжения в системе покрытие-подложка оказывают существенное влияние на работоспособность детали с покрытием и нахождение способов регулирования остаточных напряжений можно рассматривать как один из резервов повышения ресурса и надежности изделий.
   Предложена математическая модель определения влияния предварительной обработки подложки и технологических параметров процесса напыления на величину и распределение остаточных напряжений в поверхностном слое изделия с детонационно-газовым покрытием. Введено понятие критической температуры Ткр и характеристический критерий МТ=Т/Ткр (где Т – температура рассматриваемого слоя, Ткр – критическая температура), определяющий степень влияния температурного поля на процесс формирования растягивающих остаточных напряжений в системе покрытие-подложка. Критическая температура характеризуется переходом от сжимающих остаточных напряжений к растягивающим. Так при напылении покрытия толщиной 0,100 мм из порошка ВК-25 (диаметр частиц 20-40 мкм) на подложку из титанового сплава ВТ-8 на режиме, который характеризуется параметрами: расстояние напыления – 170 мм, скорострельность – 3 Гц, соотношение ацетилен/кислород – 0,67, расход ацетилена – 0,31 л/цикл (скорость частиц – 510 м/с) величина критической температуры поверхностного слоя составляет 1914 К.
   Представлены результаты экспериментальных исследований остаточных напряжений в поверхностном слое деталей с покрытиями из сплава ВК-25, подтверждающие адекватность предложенной модели (диапазон варьирования температур: 1380...1710 К, диапазон скоростей частиц: 460...550 м/с).
   Разработана технология нанесения комбинированного покрытия, обеспечивающего повышение эрозионной стойкости лопатки компрессора до 60%. Проведенные усталостные испытания на базе 108 циклов подтвердили соответствие напылённой лопатки требованиям, предъявляемым к серийным изделиям.
   Проведена модернизация системы охлаждения установки для напыления покрытий, которая позволила на 10% сократить объём производственных помещений, обеспечивающих функционирование комплекса и уменьшить объём вспомогательных работ, ускорить на 70-75% выход установки на рабочие режимы при напылении., устранить эффект конденсации влаги на внутренней стенке ствола.
   На базе модернизированной установки для детонационного нанесения покрытий (комплекс УДК-2) Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского “ХАИ” был проведен эксперимент по созданию единого измерительного комплекса предоставляющего возможность оперативного контроля процесса напыления по параметрам “скорость частиц” и “температура частиц”.
   Основные результаты работы нашли применение при упрочнении и реновации деталей компрессора авиадвигателей на ОАО “Мотор Сич”, г. Запорожье, Украина (экономический эффект составляет 132 000 гривен в год).
   Ключевые слова: технология напыления, поверхностный слой, остаточные напряжения, комбинированное покрытие, детонационный комплекс.

S. Markovich. The development of aircraft details detonational-gas coatings technique in view of magnitude and distribution of residual stresses in a coating – substrate system. - Manuscript.

The thesis on competition of a Candidate of Technical Science scientific degree on the speciality 05.07.04 physics-technical processing methods. - N. Ghukovskiy National Space University “KhAI”, Ministry of education and sciences of Ukraine, Kharkov, 2005.

   The thesis is devoted to the problem of technological parameters of spraying process influence on magnitude and distribution of residual stresses in a surface layer of details with coatings.
   The mathematical calculation model of substrate preprocessing and spraying process technological parameters influence on magnitude and distribution of residual stresses in a surface layer of details with detonational-gas coatings is offered.
   The experimental investigations of residual stresses in a surface layer of details with coatings confirming adequacy of the offered account model are submitted.
   The technique of combined coatings spraying ensuring an effective guard of engine blades from an erosive wear is developed. The fatigue tests of coated blades are carried out.
   The experience of the cooling system of spraying complex modernization was viewed. This allowed to increase complex compactness, to speed up an exit of detonational complex on working conditions, to remove effect of a moisture condensation on an interior wall of a trunk.
   On the basis of upgraded complex UDC-2 of National space university “KhAI” experience on creation of a uniform measuring complex of operative monitoring of process with “particles velocity” and “particles temperature” parameters was carried out.
   The base outcomes of operation have been applied in hardening and rebuilding of air engine details on Motor Sich JSC,. Zaporozhye, Ukraine.
   Key words: spraying technique, surface layer, residual stresses, combined coating, detonation complex.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дослідження процесу нанесення детонаційно-газових покрить деталей авіаційної техніки з урахуванням величини та розподілу залишкових напружень у системі покриття-підкладка

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net