Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Вибір доцільного типу двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням умов експлуатації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вибір доцільного типу двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням умов експлуатації

Анотації 

Мороз В.В. Вибір доцільного типу двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням умов експлуатації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Національний транспортний університет, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена вибору доцільного типу двигуна для вантажного автомобіля. Розглядається можливість обладнання автомобіля дизелем і бензиновим двигуном.
   В дисертаційній роботі розроблено методику, яка дозволяє вибирати доцільний тип двигуна для вантажного автомобіля в залежності від умов його експлуатації.
   Для реалізації методики було уточнено математичну модель розрахунку витрати палива, викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами дизеля вантажного автомобіля. Запропоновано оцінювати доцільний тип двигуна з урахуванням витрат на експлуатацію вантажного автомобіля та енергетичних показників двигуна при русі вантажного автомобіля за їздовими циклами. Дослідження, проведені на цій моделі, показали, що у автомобіля з дизелем беззаперечно краща паливна економічність незалежно від умов його руху в порівнянні з автомобілем, на якому встановлено бензиновий двигун. Враховуючи екологічні показники та витрати на експлуатацію автомобіль з дизелем має переваги для експлуатації по магістральному їздовому циклу, а автомобіль з бензиновим двигуном по міському їздовому циклу.
   Достовірність, отриманих на математичній моделі результатів показників вантажного автомобіля з дизелем в міському їздовому циклі було підтверджено задовільним збігом з результатами дорожніх випробувань вантажного автомобіля з дизелем за тим самим їздовим циклом.
   Ключові слова: Доцільний тип двигуна, вантажний автомобіль, математична модель, витрата палива, викиди шкідливих речовин, умови експлуатації, витрати на експлуатацію, енергетичні показники, їздові цикли.

Мороз В.В. Выбор целесообразного типа двигателя для грузового автомобиля с учётом условий эксплуатации. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.22.20 – Эксплуатация и ремонт средств транспорта. – Национальный транспортный университет, Киев, 2005.

   В диссертационной работе разработана методика, которая позволяет выбирать целесообразный тип двигателя для грузового автомобиля в зависимости от условий его эксплуатации. Анализируется возможность установки на автомобиль дизеля и бензинового двигателя.
   Для реализации методики была уточнена математическая модель расчёта расхода топлива, выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизеля грузового автомобиля. Также предложено оценивать целесообразный тип двигателя с учётом его энергетических показателей и расходов на эксплуатацию автомобиля (который оборудовано дизелем и бензиновым двигателем), под которыми понимаются: расходы на топливо автомобилем, ущерб от вредного воздействия отработавших газов двигателей и суммы расходов на топливо и ущерба от вредного воздействия отработавших газов двигателей при движении грузового автомобиля по городскому и магистральному ездовым циклам, которые соответствуют требованиям ГОСТ 20306–90. Для обеспечения максимальной скорости движения грузового автомобиля с дизелем по магистральному ездовому циклу был выполнен расчёт по определению передаточных чисел его коробки передач.
   Проведёны экспериментальные исследования: по определению расхода топлива и экологических показателей дизеля Д-243 в лабораторных условиях на тормозном стенде, а также дорожных испытаний автомобиля ГАЗ-3309 с этим дизелем по определению его расхода топлива и тягово-скоростных свойств в городском ездовом цикле. Достоверность полученных на математической модели результатов показателей грузового автомобиля с дизелем по городскому ездовому циклу было подтверждено удовлетворительным совпадением с результатами дорожных испытаний грузового автомобиля с дизелем по тому же самому ездовому циклу.
   Результаты расчёта на математической модели показывают, что тягово-скоростные свойства грузового автомобиля с дизелем, как по городскому так и по магистральному ездовым циклам незначительно хуже чем, аналогичные свойства грузового автомобиля с бензиновым двигателем.
   Автомобиль с дизелем является более экономичным, чем автомобиль с бензиновым двигателем как по городскому так и по магистральному ездовым циклам. По выбросам вредных веществ установлено, что независимо от условий движения, автомобиль с дизелем выбрасывает намного меньше оксидов углерода и углеводородов по сравнению с автомобилем с бензиновым двигателем. Величины выбросов оксидов азота этих автомобилей являются приблизительно одинаковыми и зависят от условий их движения. По городскому ездовому циклу выбросы больше для автомобиля с дизелем, а по магистральному циклу для автомобиля с бензиновым двигателем. Существенным недостатком дизеля является выброс твёрдых частиц.
   Таким образом, в результате расчёта на математической модели по суммарной, приведённой к оксиду углерода, токсичности более опасным в городском цикле является автомобиль с дизелем, а в магистральном цикле большую опасность представляет автомобиль с бензиновым двигателем.
   Расчётные тягово-скоростные свойства, топливная экономичность и экологические показатели автомобиля с дизелем при движении по городскому ездовому циклу при использовании на нём коробок передач с разными передаточными числами существенным образом не отличаются и являются практически одинаковыми.
   Рассчитанные расходы на эксплуатацию автомобилей с дизелем и с бензиновым двигателем свидетельствуют о том, что у автомобиля с дизелем расходы на топливо меньшие как в городском так и магистральном циклах. По ущербу от вредного воздействия отработавших газов автомобиль с дизелем является предпочтительным только в магистральном цикле. По сумме расходов на топливо и ущерба от вредного воздействия отработавших газов автомобиль с дизелем хуже автомобиля с бензиновым двигателем в городском цикле.
   Рассчитанные расходы на эксплуатацию автомобиля с дизелем при использовании на нём коробок передач с разными передаточными числами, в городском цикле, существенным образом не отличаются и являются практически одинаковыми.
   Ключевые слова: Целесообразный тип двигателя, грузовой автомобиль, математическая модель, расход топлива, выбросы вредных веществ, условия эксплуатации, расходы на эксплуатацию, энергетические показатели, ездовые циклы.

Мoroz V.V. A choice of expedient type of the engine for a lorry in view of conditions operation. - the Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree in technical sciences specialty 05.22.20 – exploitation and repair of the vehicles, National Transport University, Kyiv, 2005.

   The dissertation is devoted to a choice of expedient type of the engine for a lorry. The opportunity of the equipment of the automobile is considered by a diesel engine and the petrol engine.
   In dissertational work the technique which allows to choose expedient type of the engine for a lorry on conditions of its operation is developed.
   For realization of a technique the mathematical model of calculation of the charge of fuel, emission of harmful substances with fulfilled gases of a diesel engine of a lorry was specified. It is offered to estimate expedient type of the engine in view of charges on operation of a lorry and power parameters of the engine at movement of a lorry on to driving cycles. The researches which have been carried spent on this model, have shown, that at the automobile with a diesel engine fuel profitability irrespective of conditions of its movement is much better in comparison with the automobile on which the petrol engine is established. Taking into account ecological parameters and charges on operation the automobile with a diesel engine has advantage to operation on main to a driving cycle, and the automobile with the petrol engine on city to a driving cycle.
   The reliability, the results of parameters of a lorry received on mathematical model with a diesel engine on city to a driving cycle it was confirmed with satisfactory concurrence to results of road tests of a lorry to a diesel engine in same a driving cycle.
   Key words: Expedient type of the engine, mathematical model, the charge of fuel, emissions of harmful substances, conditions of operation, charges on operation, power parameters, driving cycles.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вибір доцільного типу двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням умов експлуатації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net