Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Підвищення ефективності сумісної роботи повітроохолоджувачів і компресорів суднових систем мікроклімату
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ефективності сумісної роботи повітроохолоджувачів і компресорів суднових систем мікроклімату

Анотації 

Радченко А.М. Підвищення ефективності сумісної роботи повітроохолоджувачів і компресорів суднових систем мікроклімату. − Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.08.05 – суднові енергетичні установки. – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2005.

   Дисертація присвячена підвищенню енергетичної ефективності та безпеки експлуатації суднових систем мікроклімату шляхом теплогідродинамічного удосконалення випарниково-компресорних вузлів. В основу вирішення поставленої задачі покладено гіпотезу, згідно з якою включення до складу випарниково-компресорних вузлів відокремлювача рідини та інжектора або регенеративного теплообмінника забезпечує експлуатацію випарника-повітроохолоджувача з вологою парою на виході, а компресора із сухою парою на вході. Для обгрунтування цієї гіпотези та вибору раціональних схемно-конструктивних рішень випарниково-компресорних вузлів виконано аналіз їхньої енергетичної ефективності при максимальних для кожного варіанта густинах теплового потоку в повітроохолоджувачах і відповідних оптимальних масових щвидкостях холодоагенту в змійовиках з урахуванням сумісної роботи повітроохолоджувача та компресора. Встановлено, що багатоелементні випарниково-компресорні вузли ССМ, які включають випарник-повітроохолоджувач, компресор, відокремлювач рідини, регенеративний теплообмінник або інжектор, забезпечують підвищення густини теплових потоків у випарниках-повітроохолоджувачах на 35...40 % або холодильних коефіцієнтів на 10...20 %.
   Ключові слова: суднова енергетична установка, суднова система мікроклімату, випарник-повітроохолоджувач, компресор.

Радченко А.Н. Повышение эффективности совместной работы воздухоохладителей и компрессоров судовых систем микроклимата. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.08.05 – судовые энергетические установки. – Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев, 2005.

   Диссертация посвящена повышению энергетической эффективности и безопасности эксплуатации судовых систем микроклимата (ССМ) путем теплогидродинамического совершенствования испарительно-компрессорных узлов. В основу решения поставленной задачи положено гипотезу, согласно которой включение в состав испарительно-компрессорных узлов отделителя жидкости и инжектора или регенеративного теплообменника обеспечивает выполнение противоречивых требований по эксплуатации испарителя-воздухоохладителя с влажным паром на выходе, а компрессора с сухим паром на входе. Для обоснования этой гипотезы и выбора рациональных схемно-конструктивных решений испарительно-компрессорных узлов выполнено анализ их энергетической эффективности при максимальных для каждого варианта плотностях теплового потока в воздухоохладителях и соответствующих оптимальных массовых скоростях хладагента в змеевиках с учетом совместной работы воздухоохладителей и компрессоров. Разработаны методика оптимального проектирования и математическая модель судовых воздухоохладителей, которые обеспечивают достижение максимальных плотностей теплового потока и включают этапы определения оптимальной массовой скорости хладагента в змеевиках и граничного паросодержания перехода от дисперсно-кольцевого к дисперсному течению, а также учитывают перегрев пара в дисперсной смеси относительно капельной жидкости. Их верификация проведена путем сопоставления расчетных с экспериментальными данными по плотностям теплового потока, полученными в результате испытаний испарительно-компрессорных узлов судового автономного кондиционера.
   Установлено, что многоэлементные испарительно-компрессорные узлы ССМ, включающие испаритель-воздухоохладитель, компрессор, отделитель жидкости, регенеративный теплообменник или инжектор, удовлетворяют противоположным требованиям по эксплуатации испарителей-воздухоохладителей с влажным паром на выходе, с одной стороны, и компрессоров сухим ходом, с другой, и обеспечивают повышение плотности тепловых потоков в испарителях-воздухоохладителях на 35…40 % или холодильных коэффициентов на 10…20 %.
   Основные результаты работы использованы организациями, проектирующими и изготавливающими кондиционеры ССМ. Перспективными областями использования результатов исследования являются судовые морозильные аппараты, теплоиспользующие установки для судовой и стационарной энергетики, системы микроклимата на автомобильном и железнодорожном транспорте, а также на стационарных объектах.
   Ключевые слова: судовая энергетическая установка, судовая система микроклимата, испаритель-воздухоохладитель, компрессор.

Radchenko A.N. Increasing the efficiency of joint work of air coolers and compressors in ship microclimate systems. – Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of the candidate of technical sciences on speciality 05.08.05 – marine power plants.– National University of Shipbuilding named after admiral Makarov, Mikolayiv, 2005.

   The dissertation is devoted to increasing the energetic efficiency and working safety of ship microclimate systems by heat-hydrodynamic improving the evaporator-compressor joints. A hypothesis according to which including liquid separator and injector or regenerativ heat ehchanger into evaporator-compressor joints provides evaporator-air coolers work with wet vapor at the outlet and compressor run with dry vapor at the inlet has been put into the base of this. To prove the hypothesis and the choice of rational scheme-constructive evaporator-compressor joints decisions the analyze of their energetic efficiency at maximum heat flux in air coolers and corresponding optimum refrigerant mass velocities in coils for each scheme decision with taking into account the air coolers and compressors joint work. It has been settled that multi elements evaporator-compressor joints which included evaporator-air cooler, compressor, liquid separator and injector or regenerativ heat ehchanger provided increasing the heat flux by 35…40 % in evaporator-air coolers or refrigeration coefficients by 10…20%.
   Key words: marine power plant, ship microclimate system, evaporator-air cooler, compressor.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ефективності сумісної роботи повітроохолоджувачів і компресорів суднових систем мікроклімату

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net