Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Випробування прогонових будов автодорожніх балкових мостів рухомим навантаженням
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Випробування прогонових будов автодорожніх балкових мостів рухомим навантаженням

 Анотації

Редченко В.П. Випробування прогонових будов автодорожніх балкових мостів рухомим навантаженням. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. – Відкрите акціонерне товариство Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського, Київ, 2004.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню методів визначення технічного стану автодорожніх мостів, аналізу реакцій прогонових будов на рухоме навантаження і розробленню на цій основі методики визначення натурних параметрів балкових прогонових будов за результатами їхніх випробувань рухомим навантаженням.
   В роботі викладено аналіз розв’язання задачі про динамічні реакції прогонової будови на рухоме навантаження та узагальнений аналіз результатів натурних випробувань 23 прогонових будов балкових автодорожніх мостів різної конструкції, виконаних автором за традиційними методиками. На основі цього аналізу запропоновано нові моделі визначення таких параметрів прогонових будов, як: характеру просторової роботи (побудова ліній та поверхонь впливу), статичної жорсткості, спектру затухаючих коливань та погонної маси. Практична реалізація моделей базується на розроблених та перевірених експериментально алгоритмах аналізу віброграм динамічних реакцій конструкції на дію рухомого навантаження.
   Для отримання віброграм, відповідно розробленій методиці, створено апаратно-програмний комплекс та перетворювачі деформацій, що дозволило перевірити методику на практиці та показати її ефективність.
   Ключові слова: міст, прогонова будова, технічна діагностика, навантаження, динамічний вплив, модель оцінки технічного стану.

Редченко В.П. Испытания пролетных строений автодорожных балочных мостов подвижной погрузкой. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.01 – строительные конструкции, здания и сооружения. – Открытое акционерное общество Украинский научно-исследовательский и проектный институт стальных конструкций имени В. Н. Шимановского, Киев, 2004.

   Диссертационная работа посвящена исследованию методов определения технического состояния автодорожных мостов, анализу динамических реакций балочных пролетных строений на подвижную эксплуатационную нагрузку и разработке новых моделей и методики для определения натурных параметров пролетных строений по результатам их динамических испытаний (пассивная вибродиагностика).
   Изложен анализ решения задачи о динамических реакциях на подвижную нагрузку математических моделей пролетного строения в виде балки и балочного ростверка. В результате указанного анализа определены основные принципы построения новых моделей определения статической жесткости и характера пространственной работы балочных пролетных строений мостов, которые основываются на выделении квазистатической составляющей из виброграмм динамических реакций. Для обеспечения необходимой точности и достоверности в сравнении с известными моделями, моделированием динамических испытаний в программной среде, которая реализует МКЭ, определены условия ограничения скорости движения нагрузки, точности и дискретности регистрации виброграмм.
   В работе приведены результаты анализа натурных испытаний 23 пролетных строений автодорожных балочных мостов разной конструкции, выполненных автором по традиционным методикам. На основе этого анализа определена зависимость между динамической и статической жесткостью реальных пролетных строений балочных автодорожных мостов. На основе указанной зависимости разработана новая модель определения эквивалентной погонной массы балочного пролетного строения.
   Для практической реализации разработанных моделей автором проведено и изложено аналитическое исследование ряда известных алгоритмов обработки виброграмм динамических реакций, по результатам которого определены условия их использования, а также даны рекомендации по повышению их точности при обработке затухающих колебаний.
   Методика работ по определению натурных параметров пролетных строений автодорожных балочных мостов изложена по общепринятой форме: общие данные, требования к нагрузке, требования к измерительным приборам, алгоритмы определения параметров пролетного строения.
   Для получения и обработки виброграмм динамических реакций пролетных строений, соответственно требованиям разработанной методики, создан аппаратно-программный комплекс и датчики деформаций, что позволило проверить методику на практике и показать ее эффективность. Краткое описание приборного комплекса приведено в работе, указаны его преимущества и недостатки.
   Завершает работу изложение результатов экспериментальных работ, которые были проведены на реальных сооружениях по разработанной методике. Представлены данные по испытанию балочных пролетных строений различной конструкции за материалом и расчетной схемой. Приведены также результаты сравнительных экспериментов по разработанной методикой и традиционной (статической), на основании которых сделаны выводы о хорошей точности разработанной методики, в сравнении с существующими методиками, и ее эффективности в целом при проведении работ по диагностике мостов.
   Ключевые слова: мост, пролетное строение, техническая диагностика, нагрузка, динамическое влияние, модель оценки технического состояния.

Redchenko V.P. Definition of structural parameters span structures of road bridges by results of their tests by mobile loading. – Manuscript.

The thesis for taking the degree of Candidate of Engineering Sciences on speciality 05.23.01 – civil engineering constructions, buildings and structures. – Open Joint-Stock Company V. Shimanovsky Ukrainian Research and Design Institute if Steel Construction, Kyiv, 2004.

   The dissertation work is devoted to the investigation of technical condition determination methods for road-transport bridges, to the analysis of reactions of span structures to travelling load and, on this basis, to the elaboration of the technique for determination of real parameters of beam span structures according to results of testing them by travelling load.
   The analysis of solution of a problem of dynamical reactions of span structure to travelling load and the generalized analysis of full-scale tests of 23 span structures of beam road-transport bridges of different design performed by the author according to the conventional methods are presented in the work. On the basis of such analytical treatments, some new models are suggested to determine the following span-structure parameters: the pattern of spatial operation (construction of influence lines and surfaces), the static stiffness, the spectrum of damped vibrations and the linear mass. The practical realization of these models is based upon the developed and experimentally checked algorithms of analysis of vibrograms of dynamical reactions of a structure to the action of travelling load.
   In order to obtain vibrograms by the technique elaborated, the hardware&software complex and deformation transformers have been developed that enabled us to check the technique in practice and to prove its efficiency.
   Key words: bridge, span structure, technical diagnostics, load, dynamic influence, model of evaluation of technical condition.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Випробування прогонових будов автодорожніх балкових мостів рухомим навантаженням

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net