Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Вдосконалення методів проводки судна в обмежених умовах плавання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалення методів проводки судна в обмежених умовах плавання

Анотації 

Широков В.М. Вдосконалення методів проводки судна в обмежених умовах плавання. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність 05.22.16 – Судноводіння. Одеська національна морська академія, Одеса, 2005 рік.

   Стислі води є складними за своїх умов районами плавання, і проблема забезпечення безпеки судноводіння в цих районах стоїть особливо гостро. Широко поширені в даний час високоточні визначення місця судна за допомогою супутникових РНС в стислих районах можуть опинитися непридатними, оскільки саме в цих районах можлива втрата сигналу від супутників. Ця обставина визначила необхідність розробки кореляційного методу обсервації судна, заснованого на сумісному використовуванні інформації від станції радіолокації і електронної карти.
   Для вирішення поставлених в роботі задач застосовані методи: теорії дослідження операцій, теорії вірогідності, теорії пошуку ефективних оцінок, зокрема методи максимальної правдоподібності і якнайменших квадратів, математичної статистики, теорії чисельних методів рішення систем нелінійних рівнянь, зокрема метод простих ітерацій і метод Ньютона.
   Для перевірки коректності і ефективності одержаних результатів було проведене імітаційне моделювання на комп'ютері, яке підтвердило високу точність пропонованого кореляційного методу обсервацій і ефективності його використовування при плаванні судів в вузькості.
   Ключові слова: обмежені води, безпека судноводіння, кореляційний метод, обсервація, радіолокаційна станція , електронна карта, імітаційне моделювання.

Широков В.М. Совершенствование методов проводки судна в стесненных условиях плавания. - Рукопись.

Специальность 05.22.16. – Судовождение. Одесская национальная морская академия. Одесса. 2005 г.

   Диссертационная работа посвящена совершенствованию методов проводки судна в стесненных условиях плавания путем разработки корреляционного метода обсервации судна. Стесненные воды являются сложнейшими по своим условиям районами плавания, и проблема обеспечения безопасности судовождения в этих районах стоит особенно остро. Широко распространенные в настоящее время высокоточные определения места судна с помощью спутниковых РНС в стесненных районах могут оказаться неприменимыми, так как именно в этих районах возможна потеря сигнала от спутников. Это обстоятельство определило необходимость разработки корреляционного метода обсервации судна, основанного на автоматическом совместном использовании информации от радиолокационной станции и электронной карты. Для решения поставленной в работе задачи применены методы: теории исследования операций, теории вероятностей, теории поиска эффективных оценок, в частности методы максимального правдоподобия и наименьших квадратов, математической статистики, теории численных методов решения систем нелинейных уравнений, в частности метод простых итераций и метод Ньютона.
   Для проверки корректности и эффективности полученных результатов было проведено имитационное моделирование на компьютере, которое подтвердило высокую точность предлагаемого корреляционного метода обсерваций и эффективность его использования при плавании судов в стесненных водах.
   В результате проведенной работы получены научные результаты: - впервые получен метод обсервации судна с целью высокоточных определений в стесненных условиях плавания (5-10 м) путем совмещения радиолокационного изображения с изображением электронной карты; - усовершенствована процедура вычисления эффективных координат судна, позволяющая повысить информативность и быстродействие не менее чем на один порядок за счет особенностей корреляционного метода; - получил дальнейшее развитие способ вычисления эффективных координат методом максимального правдоподобия для нормального и смешанных законов распределения вероятностей погрешностей радиолокационных измерений, позволяющий существенно повысить точность обсерваций из-за избыточных измерений навигационных параметров; - впервые разработан способ уточнение закона распределения вероятностей погрешностей радиолокационных измерений в процессе плавания судна, позволяющий минимизировать дисперсии случайных погрешностей за счет накопления текущих данных об их распределении.
   Полученные в работе результаты могут использоваться для навигационного оборудования и совершенствования методов проводки в стесненных районах плавания, алгоритмы и программное обеспечение могут быть использованы и внедрены в разработке высокоточных систем контроля места судна, создании автоматизированных навигационных комплексов, выработке рекомендаций, наставлений и при обучении.
   Ключевые слова: стесненные воды, безопасность судовождения, корреляционный метод, обсервация, радиолокационная станция, электронная карта, имитационное моделирование.

Shyrokov V.M. Perfection of methods of conducting a vessel in strained conditions of navigation.

The thesis is the manuscript. The dissertation for a scientific degree of Cand.Tech.Sci. A speciality 05.22.16. – Navigation. Odessa national maritime academy. Odessa. 2005.

   Straitened water are the districts of swimming most difficult on the terms, and the problem of providing of safety of navigator in these districts stands especially sharply. Wide-spread presently high-fidelity locations ship by satellites RNS in the straitened districts can appear inapplicable, because exactly the loss of signal from satellites is possible in these districts. This circumstance defined the necessity of development of correlation method of observation of the ship based on sharing of information from the radiolocation station and electronic card.
   For the decision the problems set in work methods are applied: theories of operations, theory of chances, theory of search of effective estimations analysis, in particular maximum likelihood and the least squares, mathematical statistics, theory of numeral methods of decision of the systems of nonlinear equalizations methods, in particular method of simple iteration and method of Newton.
   For verification of correctness and efficiency of the got results the imitation design on a computer was conducted, which confirmed high exactness of the offered correlation method of observations and efficiency of his use at swimming of courts in narrow waters.
   Keywords: straitened water, safety of navigator, correlation method, observation, radiolocation station, electronic card, simulation model.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалення методів проводки судна в обмежених умовах плавання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net