Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Підвищення ефективності роботи підшипників із тонкостінними вкладишами суднових дизелів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ефективності роботи підшипників із тонкостінними вкладишами суднових дизелів

Анотації 

Волков А.В. Підвищення ефективності роботи підшипників із тонкостінними вкладишами суднових дизелів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.08.05 - суднові енергетичні установки. - Одеська національна морська академія, Одеса, 2005.

   Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності технічної експлуатації дизельних суднових енергетичних установок, а саме підвищенню ресурсу роботи шатунів і тонкостінних вкладишів підшипників ковзання.
   У дисертаційній роботі представлене нове рішення задачі підвищення ефективності роботи підшипників з тонкостінними вкладишами суднових дизелів шляхом істотного зниження зношування поверхні вкладиша, що сполучає з постіллю шатуна.
   Розроблено методологію стосовно до рішення поставленої задачі. Методика дослідження процесу дисипації енергії в деталях КШМ показала, що між процесами тертя на робочій і зовнішній поверхні вкладиша існує кількісний і якісний зв'язок.
   Розроблено математичну модель для прогнозування процесу фреттінг-корозії й рішення завдання його запобігання. Отримано диференціальне рівняння руху вкладиша відносно постелі шатуна, вирішення якого дозволило побудувати амплітудно-частотні характеристики відносного переміщення вкладиша в гнізді шатуна. Визначено величину коефіцієнта тертя на робочій поверхні вкладиша, при перевищенні якої починає протікати фреттінг-корозія на його зовнішній стороні.
   Проведено експериментальні дослідження з визначення характеристик тертя на робочій і зовнішній поверхнях вкладиша. У результаті визначена область працездатності підшипника ковзання з мінімальним зношуванням робочої й зовнішньої поверхні тонкостінних вкладишів.
   На основі отриманих результатів запропоновані рекомендації з розробки методу експлуатації підшипників СДВС із тонкостінними вкладишами з мінімальними експлуатаційними витратами.
   Ключові слова: суднова енергетична установка, дизель, шатун, підшипник, вкладиш.

Волков А.В. Повышение эффективности работы подшипников с тонкостенными вкладышами судовых дизелей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.08.05 – судовые энергетические установки. – Одесская национальная морская академия, Одесса, 2005.

   Диссертация посвящена вопросам повышения эффективности технической эксплуатации дизельных судовых энергетических установок, а именно повышению ресурса работы шатунов и тонкостенных вкладышей подшипников скольжения.
   В диссертационной работе представлено новое решение задачи повышения эффективности работы подшипников с тонкостенными вкладышами судовых дизелей путем снижения износа поверхности вкладыша, сопрягаемой с постелью шатуна.
   Разработана методология применительно к решению поставленной задачи. Постановка и решение проблемы фреттинг-коррозии в подшипниках скольжения КШМ дизелей производились методом системного анализа с применением оптимизационных методов с учетом всех эксплуатационных факторов, влияющих на работу СДВС. Методика исследования процесса диссипации энергии в деталях КШМ показала, что между процессами трения на рабочей и внешней поверхности вкладыша существует количественная и качественная связь. В работе установлены закономерности процессов взаимодействия металлической поверхности с масляной пленкой, исследован процесс перехода от жидкостного к граничному режиму смазывания.
   Показана принципиальная возможность управления протеканием процессов фреттинг-коррозии на внешней стороне вкладыша за счет поддержания заданных режимов трения в подшипнике скольжения ДВС.
   Разработана математическая модель для прогнозирования процесса фреттинг-коррозии и решения задачи его предотвращения. Получено дифференциальное уравнение движения вкладыша относительно постели шатуна, решение которого позволило построить амплитудно-частотные характеристики относительного перемещения вкладыша в гнезде шатуна. Полученные характеристики носят резонансный характер. Определена величина коэффициента трения на рабочей поверхности вкладыша, при превышении которой начинает протекать фреттинг-коррозия на его внешней стороне.
   Проведены экспериментальные исследования по определению характеристик трения на рабочей и внешней поверхностях вкладыша. В результате определена область работоспособности подшипника скольжения с минимальным износом рабочей и внешней поверхности тонкостенных вкладышей.
   На основе полученных результатов предложены рекомендации по разработке метода эксплуатации подшипников СДВС с тонкостенными вкладышами с минимальными эксплуатационными затратами.
   Ключевые слова: судовая энергетическая установка, дизель, шатун, подшипник, вкладыш.

Volkov АV. Effectiveness increase of thin-shell bearings for marine Diesel engines. – Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a specialty 05.08.05 - ship propulsive plants. - Odessa national marine academy, Odessa, 2005.

   The thesis is dedicated to the matters of effectiveness increase of technical maintenance of ship power plants, namely to functioning life increase of connecting rods and thin-shell plain bearings.
   A new task solution for operating efficiency increase of thin-shell bearings for marine Diesel engines by appreciable decrease of surface deterioration of bearing insert mating with connecting rod bed is represented in the thesis.
   There is a methodology developed with reference to the solution of the problem put by. The research technique of the energy dispersion process in the parts of the crank mechanism showed, that there is quantitative and qualitative connection between friction processes on the functional and outer surface of the insert.
   There was developed a mathematical model for prediction of fretting corrosion process and solution of the problem of its prevention. There was obtained a differential equation of insert moving relative to the connecting rod bed, which solution would allow to make amplitude-frequency characteristics relative to insert moving in the connecting rod seat. The obtained characteristics have a resonance pattern. There was determined a friction coefficient value on the functional surface of bearing, by excess of which fretting corrosion starts on its outer side.
   The experimental researches concerning determination of friction characteristics on the functional and outer surfaces of bearing were carried out. As a result, the area of plain bearing efficiency with minimum wear of functional and outer surface of thin-shell inserts was determined.
   On the grounds of the obtained results, the recommendations on development of the operation method of bearings with thin-shell inserts for marine internal-combustion engines with minimum operating costs were suggested.
   Key words: ship power plant, Diesel engine, connecting rod, bearing, insert.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ефективності роботи підшипників із тонкостінними вкладишами суднових дизелів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net