Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Геометричне моделювання поверхонь літака в інтегрованих комп'ютерних системах з використанням кривих Безьє третього порядку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геометричне моделювання поверхонь літака в інтегрованих комп'ютерних системах з використанням кривих Безьє третього порядку

Анотації 

Вірченко Г.А. Геометричне моделювання поверхонь літака в інтегрованих комп'ютерних системах з використанням кривих Безьє третього порядку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка. – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна, 2005 р.

   Роботу присвячено розвитку геометричного моделювання поверхонь літака на основі використання кривих Безьє третього порядку.
   У дисертації запропоновано нові алгоритми та програми для автоматизо-ваного комп'ютерного проектування плоских обводів другого порядку гладкості.
   Розроблено методологічні основи структурно-параметричного конструювання та оптимізації складних геометричних об'єктів у літакобудуванні, що є особливо важливим при формоутворенні зовнішніх поверхонь літального апарата. Структурно-параметричне моделювання складних об'єктів розглянуто на прикладі фюзеляжу. Динамічні зміни функціональних геометричних параметрів при ескізному проектуванні літака використовуються як алгоритмічний механізм адаптації цього об'єкта до різних умов моделювання.
   Результати роботи упроваджено при проектуванні та виробництві нового літака Авіаційного науково-технічного комплексу ім. О. К. Антонова.
   Ключові слова: складний геометричний об'єкт, геометричне моделювання, геометричні параметри, структурно-параметричне конструювання, оптимізація, крива Безьє третього порядку.

Вирченко Г.А. Геометрическое моделирование поверхностей самолета в интегрированных компьютерных системах с использованием кривых Безье третьего порядка. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.01.01 – прикладная геометрия, инженерная графика. – Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев, Украина, 2005 г.

   Работа посвящена развитию геометрического моделирования поверхностей самолета на основе использования кривых Безье третьего порядка.
   В диссертации выполнены исследования по обобщению и систематизации опыта геометрического моделирования на стадии эскизного проектирования в авиастроении, предложены методы дальнейшего совершенствования процессов формообразования поверхностей самолета на основе применения кривых Безье третьего порядка, рассмотрены вопросы моделирования плоских обводов второго порядка гладкости, разработаны методологические основы структурно-параметрического конструирования и оптимизации сложных геометрических объектов. 
   При этом получены результаты, которые имеют научную и практическую ценность:
   – проведена адаптация метода моделирования кривыми Безье третьего порядка к потребностям современного отечественного самолетостроения путем использования плоских выпуклых однозначных сегментов третьего порядка, обоснования необходимых ограничений для них;
   – предложен математический аппарат, разработан вычислительный алгоритм, выполнена программная реализация определения плоских сегментов Безье третьего порядка с необходимой кривизной и касательными на концах методом уменьшения области допустимых решений;
   – создана методика проведения расчетов промежутка изменения кривизны в конечной точке плоского выпуклого сегмента Безье, который задается положением своих крайних точек и касательными в них, в зависимости от кривизны в начальной точке;– разработан новый метод геометрического проектирования аэродина-мических профилей на основе выпуклых кривых Безье с использованием математического программирования.
   Проведенными исследованиями выявлены и обоснованы требования к комплексным геометрическим моделям при условии их согласованного применения в интегрированных компьютерных системах на стадии эскизного проектирования самолета. Сформирован математический аппарат, вычислительные алгоритмы и методические принципы создания и использования этих моделей. Осуществлена программная реализация предложенных методов.
   С помощью структурно-параметрического подхода разработаны новые математические и компьютерные модели внешних поверхностей самолета с применением кривых Безье третьего порядка. На стадии эскизного проектирования выполнены исследования этих моделей путем динамичных изменений функциональных геометрических параметров, которые рассматриваются как алгоритмический механизм адаптации этих объектов к различным условиям моделирования.
   Таким образом, в диссертации достигнута основная цель – создан матема-тический аппарат и разработаны алгоритмы геометрического моделирования поверхностей самолета в интегрированных компьютерных системах автоматизи-рованного проектирования с использованием кривых Безье третьего порядка, обеспечивающие процесс согласования требований к изделию в цепи “аэродинамика–прочность–компоновка–конструкция–технология”.
   Результаты роботы внедрены при проектировании и изготовлении нового самолета Авиационного научно-технического комплекса им. О. К. Антонова.
   Ключевые слова: сложный геометрический объект, геометрическое моделирование, геометрические параметры, структурно-параметрическое конструирование, оптимизация, кривая Безье третьего порядка.

Virchenko G.А. Geometrical modelling of aeroplane surfaces in integrated computer-aided design systems with using of third order's Bezier curves. – Manuscript.

The dissertation for a degree of candidate of technical sciences on speciality 05.01.01 – applied geometry, engineering graphics. – Kyiv National University of Building and Architecture, Kyiv, Ukraine, 2005.

   The work is devoted to development of geometrical modelling of aeroplane surfaces with using of third order's Bezier curves.
   New algorithms and programs for modelling of composite planar contours of second order's smoothness with using of computer-aided design are offered in this dissertation.
   The thesis presents structural–parametrical methodological bases for designing and optimisation of complex geometrical objects. This task is very important during the creation of aeroplane shape. The technique of structural–parametrical modelling for complicated objects is shown on an example of fuselage surface designing. The dynamic changes of functional geometrical parameters are considered as the algorithmic mechanism for adaptation of these objects to various conditions of modelling.
   The results of this work have been practically used for designing and production of new airplane of ANTONOV Aeronautical Scientific Technical Complex.
   Key words: complex geometrical object, geometrical modelling, geometrical parameters, structural–parametrical designing, optimisation, third order's Bezier curve.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геометричне моделювання поверхонь літака в інтегрованих комп'ютерних системах з використанням кривих Безьє третього порядку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net