Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Визначення форми і напружено-деформованого стану гнучких огороджень суден на повітряній подушці
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Визначення форми і напружено-деформованого стану гнучких огороджень суден на повітряній подушці

Анотації 

Зайцев Вал. В. Визначення форми і напружено-деформованого стану гнучких огороджень суден на повітряній подушці. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.08.03 – механіка та конструювання суден. – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2005.

   Дисертація присвячена розробці важливої прикладної задачі у вітчизняній суднобудівній науці – визначенню форми і напружено-деформованого стану (НДС) носових і кормових гнучких огороджень (ГО) амфібійних (СППА) і скегових суден на повітряній подушці (СППС), а також проектуванню носового і кормового ГО у складі підйомного комплексу СППС. При проектуванні враховується взаємний вплив всіх елементів системи, які беруть участь у забезпеченні підйому над водною поверхнею СППС, а також особливості конструкції та експлуатації судна.
   Об’єктом дослідження є носові і кормові ГО у складі підйомного комплексу судна на повітряній подушці (СПП). Предметом дослідження є форма і НДС носових і кормових ГО СППА і СППС. Методи дослідження прийняти аналітичні і чисельні.
   Досліджені питання визначення плоскої та просторової форми і НДС носових і кормових ГО СПП з врахуванням впливу на них антивібраційних діафрагм, повітряпроводних вирізів у ресивері та антивібраційній діафрагмі, вагомості та властивостей матеріалу ГО.
   Ключові слова: судно на повітряній подушці, повітряна подушка, гнучке огородження, гнучкий ресивер, ресивер, діафрагма, знімний елемент, проектування, конструювання, міцність, напружено-деформований стан.

Зайцев Вал. В. Определение формы и напряженно-деформированного состояния гибких ограждений судов на воздушной подушке. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.08.03 – механика и конструирование судов. – Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев, 2005.

   Диссертация посвящена решению важной прикладной задачи в отечественной судостроительной науке – определению формы и напряженно-деформированного состояния (НДС) носовых и кормовых гибких ограждений (ГО) амфибийных (СВПА) и скеговых судов на воздушной подушке (СВПС), а также проектированию носового и кормового ГО в составе подъемного комплекса СВПС. При проектировании учитывается взаимное влияния всех элементов системы, участвующих в обеспечении подъема над водной поверхностью СВПС, с одновременным определением параметров вентиляторной установки СВПС, а также с учетом влияния на них воздуховодных вырезов в оболочке ресивера носового ГО, трех скачков давления воздуха в районе воздуховодных вырезов в ресивере, определением давлений в ресиверах носового и кормового ГО в зависимости от параметров воздушной подушки и осадки судна на тихой воде. При этом учтены особенности конструкции и эксплуатации СВПС – потери напоров в воздуховодах вентиляторной системы судна, поршневой эффект набегающей волны, вытесняющий воздух из воздушной подушки судна. Разработана методика, алгоритм проектирования и расчета ГО в составе подъемного комплекса СВПС.
   Объектом исследования являются носовые и кормовые ГО в составе подъемного комплекса СВП. Предметом исследования являются форма и НДС носовых и кормовых ГО СВПА и СВПС. Методы исследования приняты аналитические и численные.
   Исследованы вопросы определения плоской и пространственной формы, а также НДС носового одноярусного ресивера ГО СВП без учета и с учетом параметров воздуховодных вырезов, с учетом влияния на них одновременно весомости материала ГО, наличия пространственных съемных элементов, антивибрационной диафрагмы, воздуховодных вырезов в ресивере и в антивибрационной диафрагме, а также трех скачков давления воздуха в их районе, с учетом свойств материала (нерастяжимый и растяжимый) ГО, с проверкой достоверности по МКЭ. Проведено исследование механики носового одноярусного ресивера ГО СВП при разных начальных условиях, с учетом местных напряжений, которые возникают в местах стыковки съемных элементов с ресивером, проведен анализ полученных результатов.
   Рассмотрены и решены задачи нахождения параметров формы и НДС кормового многоярусного (трехъярусного) ресивера ГО СВП в режиме висения и движения на тихой воде с учетом влияния на его форму и НДС двух диафрагм, у которых может быть разная длина. Созданные математические модели позволили получить зависимости для определения формы кормовых ГО без использования дополнительных графоаналитических операций.
   Приведены аналитические зависимости, определяющие НДС круглых и прямоугольных антивибрационных диафрагм с воздуховодными вырезами ГО СВП, сравнение результатов их решения с расчетами, выполненными по методу конечных элементов (МКЭ).
   Приведены рекомендации к проектированию и расчету НГО и КГО.
   Достоверность результатов диссертационной работы подтверждена совпадением расчетов проведенных с помощью аналитических зависимостей с результатами, полученными по МКЭ.
   Практическое значение диссертационной работы состоит в разработанных математических моделях, методиках, алгоритмах определения формы и НДС ГО СВП при проектировании носового и кормового ГО в составе подъемного комплекса СВПС и внедрении их результатов в промышленность и учебный процесс. Результаты работы предоставляют возможность инженерам, конструкторам, проектировщикам СВП и студентам высших учебных заведений проводить анализ НДС ГО СВП, исследовать влияние размеров и формы отверстий гибких ресиверов СВП на производительность нагнетателей, на поддержание давления в оболочке и на создание подъемной силы СВП, а также выявлять и использовать их резервы прочности.
   Ключевые слова: судно на воздушной подушке, воздушная подушка, гибкое ограждение, гибкий ресивер, ресивер, диафрагма, съемный элемент, проектирование, конструирование, прочность, напряженно-деформированное состояние.

Zaytsev Val.V. The process of defining the form and the tight-strained state of the hovercraft flexible skirts. – Manuscript.

Dissertation for the Master of Science Degree in the specialty 05/08/03 – ship's mechanics and design. – National University of Shipbuilding named after adm. Makarov, Nikolaev, 2005.

   This dissertation is devoted to the important applied problem in the national shipbuilding science – to defining of the form and the tight-strained state of the hovercraft bow and stern flexible skirts and to designing bow and stern flexible skirt as a part of the hovercraft elevating system. Interaction of all elements of the system which take part in designing of hovercraft elevation over water surface and special features of the hovercraft structure and its operation are taken into account.
   The object of this research is a bow and stern flexible skirt (FS) as a part of hovercraft elevation system. The subject of the research is the form and tight-strained state of the hovercraft bow and stern flexible skirts. Analytical and numerical methods of research are applied.
   Problems of defining of flat and spatial form with tight-strained state of the hovercraft flexible skirts are investigated here. The interaction of antivibration diaphragms, the airway cut-outs in a receiver and antivibration diaphragm, weight and material properties of the skirts are taking into account.
   Key words: the hovercraft, an air pillow, flexible skirt, a flexible receiver, a receiver, a diaphragm, a demountable element, design, architecture, strength, tight-strained state.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Визначення форми і напружено-деформованого стану гнучких огороджень суден на повітряній подушці

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net