Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Вдосконалення технології виробництва маслотних виливків поршневих кілець із високоміцного чавуну для дизельних двигунів тепловозів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалення технології виробництва маслотних виливків поршневих кілець із високоміцного чавуну для дизельних двигунів тепловозів

Анотації 

Боровик М.В. Вдосконалення технології виробництва маслотних виливків поршневих кілець із високоміцного чавуну для дизельних двигунів тепловозів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво. – Фізико-технологічний інститут металів та сплавів, Київ, 2006.

   Дисертація присвячена покращенню техніко-економічних показників та стабілізації якості чавуну з кулястим графітом у литих заготівках (маслотах) поршневих кілець при відцентровому литті в кокіль шляхом, насамперед, використання раціональних режимів модифікування, оптимізації хімічного складу металу та скорочення термічної обробки виливків. Досліджена ефективність використання сфероїдизуючих модифікаторів у вигляді лігатур (сплавів на основі кремнію, заліза, міді, нікелю) та брикетів (зпресованих сумішей матеріалів дрібних фракцій). Випробуваний спосіб графітизуючої обробки розплаву чавуну в ливарній формі в процесі її обертання. Вивчені фізико-механічні властивості комплексно легованого чавуну та рекомендовано його оптимальний хімічний склад для поршневих кілець. Проведені виробничі випробування розроблених технологічних рішень і зроблена оцінка їхньої ефективності.
   Ключові слова: поршневі кільця, маслотні виливки, високоміцний чавун, модифікатор, хімічний склад, відцентрове лиття.

Боровик Н.В. Совершенствование технологии производства маслотных отливок поршневых колец из высокопрочного чугуна для дизельных двигателей тепловозов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.04 – Литейное производство. – Физико- технологический институт металлов и сплавов, Киев 2006.

   Диссертация посвящена улучшению технико-экономических показателей и стабилизации качества чугуна с шаровидным графитом (ЧШГ) в маслотных отливках поршневых колец при центробежном способе литья в кокиль путем, главным образом, использования рациональных режимов модифицирования, оптимизации химического состава металла и сокращения термической обработки отливок.
   В работе решены следующих основные задачи: изучено влияние типа (лигатуры, брикеты) и химического состава магнийсодержащих модификаторов на литую структуру ЧШГ при высоких скоростях кристаллизации; исследованы режимы графитизирующего модифицирования расплава чугуна во вращающейся литейной форме (изложнице), изучена структура ЧШГ по сечению центробежнолитых заготовок; исследовано влияние концентрации легирующих элементов (Cu, Ni, Mn, Cr, Мо) на микро- и субструктуру ЧШГ в быстроохлаждаемых отливках и после термообработки (нормализация, закалка); изучены физико-механические свойства комплексно легированного чугуна, определен рациональный химический состав металла для поршневых колец мощных дизельных двигателей.
   Научная новизна полученных результатов: впервые всесторонне исследована эффективность при получении ЧШГ модификаторов в виде брикетов, получаемых прессованием материалов мелких фракций, выявлены особенности кинетики расплавления и усвоения в чугуне брикетов с учетом их плотности и компонентного состава; для центробежного метода получения отливок из ЧШГ исследован характер расплавления графитизирующих модификаторов при введении их на поверхность изложницы с термоизолирующим покрытием и определена роль химического и фракционного состава присадок; построено уравнение регрессии, позволяющее прогнозировать структуру ЧШГ в быстроохлаждаемых отливках путем регулирования концентрации легирующих элементов; методами электронной микроскопии выявлены особенности строения перлита в структуре комплексно легированного ЧШГ и др.
   Результаты проведенных исследований и экспериментов позволили рекомендовать обоснованные технологические режимы получения центробежным способом маслотных отливок поршневых колец из высокопрочного чугуна, в первую очередь для мощных дизельных двигателей, при обязательном соблюдении требований стандарта как по структуре и физико-механическим характеристикам металла, так и по конструкционной прочности поршневых колец по основным регламентированным показателям (упругость, прочность при изгибе и др.). Показано, что использованием сфероидизирующих модификаторов комплексного состава (с магнием, кальцием, барием, алюминием и др.) с последующей поздней (в литейной форме) графитизирующей обработкой расплава удается получать центробежнолитые заготовки поршневых колец с минимальным отбелом и резко сократить длительность их термообработки. Экспериментальные компрессионные кольца успешно прошли полный цикл лабораторных стандартных испытаний, испытаны в дизельных двигателях 5Д49 и 14Д40 и признаны пригодными для эксплуатации. За счет уменьшения в составе чугуна дорогостоящих легирующих элементов (молибдена, никеля, хрома) и снижения энергозатрат на термообработку ожидаемый экономический эффект от реализации разработанного технологического процесса производства отливок маслот из ЧШГ превышает две тысячи грн. на одну тонну литья.
   Ключевые слова: поршневые кольца, маслотные отливки, высокопрочный чугун, модификатор, химический состав, центробежное литье.

Borovik N.V. Modernization of production technology of piston rings' made of ductile iron for diesel engines of diesel locomotives. - Manuscript

Dissertation on defending of science degree candidate of technical sciences on speciality 05.16.04 - Foundry production. - Physico - technological institute of metals and alloys of National academy of sciences of Ukraine, Kyiv, 2006.

   Dissertation is devoting modernizing of technical - economical figures and quality stabilization of cast iron with spherical graphite in cast raw pieces (cast raw pieces for piston rings) under centrifugal casting in metallic mould, in first of all, by using rational regimes of modifying, optimization of chemical content and reduction of castings' thermal treatment. Have been investigated efficiency of spherical modifying master - alloys in shape of alloying master - alloys (alloys in the bases of Si, Fe, Cu, Ni) and brickets (pressed compounds of little materials fraction). It have been tested introduced method of graphitizing treatment of liquid cast - iron in foundry mould in process of it's revolving. Explored physico- mechanical properties of complex alloyed cast iron was investigated and recommendations for it's optimal content for piston rings was made. There were carried out production testing of discovered technological regimes and testing of it's economical efficiency was made.
   Key words: piston rings, raw piston rings cast part, ductile iron, modifying maser alloy, chemical content, centrifugal casting.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалення технології виробництва маслотних виливків поршневих кілець із високоміцного чавуну для дизельних двигунів тепловозів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net