Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Підвищення ефективності передачі потужності в суднових дизельних пропульсивних комплексах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ефективності передачі потужності в суднових дизельних пропульсивних комплексах

Анотації 

Будашко В.В. Підвищення ефективності передачі потужності в суднових дизельних пропульсивних комплексах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.08.05 – суднові енергетичні установки. – Одеська національна морська академія, Одеса, 2006.

   У дисертаційній роботі представлене нове розв’язування науково-прикладної задачі підвищення ефективності передачі потужності в суднових пропульсивних комплексах за допомогою використування допоміжного частотно-керованого АД.
   Для доведення підвищення ефективності передачі потужності в суднових пропульсивних комплексах із мало-обертовим дизелем (МОД) та допоміжним частотно-керованим асинхронним двигуном (АД) в експлуатаційних умовах було вирішено такі допоміжні задачі: аналіз режимів передачі потужності і процесів в суднових пропульсивних комплексах із МОД; визначення критеріїв оцінки ефективності передачі потужності у судновому дизель-електричному пропульсивному комплексі (СДЕПК); математичне моделювання енергетичних станів в СДЕПК із МОД і частотно-керованим асинхронним двигуном (АД) на лінії валу ГФК; моніторинг енергетичних процесів в комп’ютерній лабораторії для СДЕПК; експериментальні дослідження передачі потужності в СДЕПК.
   Ключові слова: судновий пропульсивний комплекс, частота обертання, дизель-електричний, єдина електроенергетична система, мало-обертовий дизель, допоміжний асинхронний двигун, бустер, передача потужності, ефективність, економія палива, маневреність.

Будашко В.В. Повышение эффективности передачи мощности в судовых дизельных пропульсивных комплексах. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук за специальностью 05.08.05 – судовые энергетические установки. – Одесская национальная морская академия, Одесса, 2006.

   В диссертационной работе представлено новое развязывание научно-прикладной задачи повышения эффективности передачи мощности в судовых пропульсивных комплексах с помощью использования вспомогательного частотно-управляемого асинхронного двигателя (АД).
   Для доказательства повышения эффективности передачи мощности в судовых пропульсивных комплексах с мало-оборотным дизелем (МОД) и вспомогательным частотно-управляемым асинхронным двигателем (АД) в эксплуатационных условиях были решены такие вспомогательные задачи: анализ режимов передачи мощности и процессов в судовых пропульсивных комплексах с МОД; определение критериев оценки эффективности передачи мощности в судовом дизель-электрическом пропульсивному комплексе (СДЕПК); математическое моделирование энергетических состояний в СДЕПК с МОД и частотно-управляемым асинхронным двигателем (АД) на линии вала ГФК; мониторинг энергетических процессов в компьютерной лаборатории для СДЕПК; экспериментальные исследования передачи мощности в СДЕПК.
   Решение поставленных задач осуществлено: методом информационного поиска при определении концепции СДЕПК со сравнительной оценкой энергетических показателей в разнообразных технологических процессах производства и передачи мощности к движителю; системным подходом при разработке методики диссертационного исследования, методик оптимизации процессов в СДЕПК с электродвигателями; методом прогнозирующего информационного и искусственно-нейронного математического моделирования передачи мощности в СДЕПК с использованием нейросетей; методом экспериментальных исследований характеристик АД со сравнением их с характеристиками математического моделирования при проверке адекватности математических моделей; методом математической статистики при обработке экспериментальных данных во время мониторинга электроэнергетических процессов в судовом пропульсивном комплексе.
   На основании диссертационных исследований было сформулировано научное положение:
   - стабилизация момента вращения движителя в СДЕПК с МОД и АД на линии вала обеспечивается: в номинальном режиме – уменьшением, а в маневровом – увеличением ускорения дополнительного момента частотно-управляемого АД по отношению момента вращения МОД в зависимости от скорости увеличения знакопеременного момента сопротивления на валу движителя.
   Научное положение было подтверждено следующими научными результатами. Впервые установлено, что:
   - стабилизация момента вращения винта при любых нагрузках обеспечивается дополнительным управляемым моментом путем применения частотно-управляемого АД на линии вала СДЕПК;
   - синхронизирующий момент, который возникает на линии вала винта обеспечивает стойкость гидропропульсивного комплекса в номинальном режиме в границах ± 5% номинальной частоты вращения вала;
   - скорость увеличения дополнительного знакопеременного момента вспомогательного АД прямо-пропорционально зависит от скорости увеличения разницы заданного и действительного моментов на валу винта при переходе СДЕПК с номинального к маневровому режиму работы;
   - интенсивность задания регулятора МОД обратно-пропорционально зависит от скорости увеличения дополнительного знакопеременного момента вспомогательного АД;
   - параметры процесса вращения движителя при передаче энергии в пропульсивному комплексе с МОД и вспомогательным управляемым АД на линии вала возможно получить на основе данных сопротивления воды корпуса при двух условиях загрузки: полной проектной загрузке и загрузке балластом в компьютерной лаборатории с использованием известных DMI-моделей судна.
   Получило последующее развитие исследования энергетических процессов в дизельных пропульсивных комплексах в части использования мониторинга процессов и элементов искусственного интеллекта.
   Практическая значимость проведенных диссертационных исследований предопределяется тем, что при их внедрении происходило повышение эффективности передачи мощности в судовых пропульсивных комплексах в эксплуатационных условиях, которая подтверждается авторскими свидетельствами и соответствующими актами внедрения на судах Ринийского морского торгового флота, специализированного флота Черноморско-азовского бассейнов аварийно-спасательных, судоподъемных и подводно-технических работ (АСПТР) ЧМП, судоходных компаний “Дуглас” (Россия) и “Sherwood Shipping Inc” (Италия).
   Практическая ценность работы заключается в том, что модель в компьютерной лаборатории для судового дизель-электрического пропульсивного комплекса используется в учебном процессе и позволяет решать главные задачи проектирования и эксплуатации судовых пропульсивных комплексов, а именно: при наладке судовых систем управления разного уровня сложности с точки зрения повышение их эффективности; при проектировании новых моделей пропульсивных комплексов; при разработке экспертных систем, которые обеспечивают анализ процессов в судовой электроэнергетике; при создании учебных программ и тренажеров судовых пропульсивных комплексов и единых электроэнергетических систем.
   Полученные результаты подтвердили научную гипотезу о возможности за счет оптимизации процессов взаимодействия частотно-управляемого АД и МОД СДЭПК ограничить тепловые и механические нагрузки МОД на уровне номинального или эксплуатационного режима в результате уменьшения среднего эффективного или среднего индикаторного давления рабочего цикла во всем диапазоне регулирования частоты вращения вала при передаче мощности к винту.
   Ключевые слова: судовой пропульсивный комплекс, частота вращения, дизель-электрический, единая электроэнергетическая система, мало-оборотный дизель, вспомогательный асинхронный двигатель, бустер, передача мощности, эффективность, экономия топлива, маневренность.

Budashko V.V. Effectiveness increase of power’s transmission in the ship’s diesel propulsion complexes. – Manuscript.

Thesis for the scientific degree of candidate of technical science in speciality 05.08.05 – marine power plants. – Odessa National Marine Academy, Odessa, 2006.

   The thesis has the presented new undoing of scientific-applied task of effectiveness increase of power’s transmission in the ship’s propulsion complexes after the help you are the auxiliary frequency-guided asynchronous motor (AM) uses.
   For leading of effectiveness increase of power’s transmission in the ship diesel propulsion complexes (SDPC) with the slow-speed engine (SSE) and pilot frequency-guided AM in the operating terms to such auxiliary tasks were decided: analysis of the modes of operations, receipt and comparison of SDPC descriptions in case of transmission of rotary energy to propeller ; formulation of technical and economic indices to SDPC, his rich in content model, necessary qualities and criteria of their estimation for providing the invariant adjusting of frequency of propeller’s rotation; development of functional, structural and principle diagrams of ship’s diesel-electrical propulsion complexes (SDEPC) with SSE and auxiliary pilot frequency-guided AM, which secures creation of additional guided variable-polarity moment on the line of propeller’s billow; mathematical design of power states, establishment of conformity to the law, principles and laws of management in SDEPC; imitation design of processes in the computer laboratory, optimization of the modes and experimental researches of transmission of power in SDEPC.
   Keywords: ship’s propulsion complex, speed of rotation, diesel-electric, power grid, slow-speed engine, pilot asynchronous motors, booster, transmission’s power, efficiency, economy of fuel, maneuverability.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ефективності передачі потужності в суднових дизельних пропульсивних комплексах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net