Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Удосконалення технології роботи під’їзних колій незагального користування і вантажних станцій магістрального транспорту
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення технології роботи під’їзних колій незагального користування і вантажних станцій магістрального транспорту

Анотації 

Ковальов А. О. Удосконалення технології роботи під’їзних колій незагального користування і вантажних станцій магістрального транспорту. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – „Експлуатація та ремонт засобів транспорту”. – Українська державна академія залізничного транспорту, Харків, 2006.

   Дисертація присвячена питанням удосконалення технології роботи під’їзних колій підприємств і станцій примикання.
   У роботі проаналізовано існуючі технології роботи під’їзних колій і магістрального транспорту і виявлено, що вони не в повній мірі задовольняють сучасним умовам перевезень. Перехід до нових економічних відносин вимагає переглянути деякі, в значній мірі застарілі, положення керівництва перевізним процесом.
   Розроблені та апробовані математичні моделі технології роботи під’їзних колій підприємств і станцій примикання в наскрізному Єдиному технологічному процесі їх роботи. Запропоновані методи визначення раціонального часу знаходження вагонів на підприємстві і методи оптимізації технічного оснащення.
   Ключові слова: під’їзна колія, системи масового обслуговування, наскрізний Єдиний технологічний процес, оптимізація, теорія мереж Петрі.

Ковалев А. А. Усовершенствование технологии работы подъездных путей необщего пользования и грузовых станций магистрального транспорта. – Рукопись

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.22.20 – „Эксплуатация и ремонт средств транспорта”. - Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, Харьков, 2006.

   Диссертация посвящена вопросам усовершенствования технологи работы подъездных путей необщего пользования и грузовых станций магистрального транспорта.
   На основании анализа существующих технологий работы подъездных путей и станций примыкания сделано вывод, что действующие технологии недостаточно учитывают динамический и стохастический характер работы системы и не в полной мере рассмотрены вопросы информатизации взаимодействия промышленного и магистрального транспорта.
   Для реализации поставленных задач предложены методы усовершенствования технологии работы подъездных путей промышленных предприятий и грузовых станций магистрального транспорта, которые объединяют организационные вопросы с вопросами рационального технического оснащения и количества технических средств, что обеспечивает уменьшение времени нахождения вагонов на подъездных путях и, как следствие, сокращение оборота грузового вагона.
   С этой целью формализована модель доставки груза от отправителя к получателю на основании теории сетей Петри, позволяющая определить время нахождения грузового вагона в каждом из состояний в пути следования. Анализ результатов моделирования показал, что значительная часть времени нахождения приходиться на подъездные пути промышленных предприятий. Для сокращения времени нахождения грузовых вагонов на подъездных путях необщего пользования предложена технология работы на основании модели стохастического программирования, которая позволила определить оптимальное количество маневровых локомотивов и погрузо-разгрузочных машин на предприятии.
   Для обеспечения оптимального режима работы промышленного предприятия с минимальными эксплуатационными затратами на доставку и хранение груза предложен усовершенствованный метод выбора оптимального вида доставки груза на предприятие с учетом прогнозирования показателей работы подъездных путей и станций примыкания.
   Разработанный метод определения рационального времени нахождения вагонов на предприятии при выполнении технологических операций позволил поднять уровень технического оснащения и улучшить использование грузовых вагонов на основании внедрения новых, более прогрессивных технологий работы промышленного транспорта, высокопроизводительных погрузо-разгрузочных машин и маневровых средств.
   Предложенный метод оптимизации технического оснащения подъездного пути позволяет уменьшить стоимость простоев в системе обслуживания вагонов, сократить расходы на содержание технических средств системы и высвободить дополнительные погрузочные ресурсы.
   Для совершенствования оперативного управления перевозками предложенные модели включаются в виде функциональных задач в информационно-управляющую сеть АРМ оперативных работников грузовых станций и работников транспортных цехов предприятий.
   Экономическое обоснование предложенных мероприятий показало, что совершенствование технологии работы подъездных путей необщего пользования и грузовых станций магистрального транспорта на основе комплекса моделей с дополнением системы оперативного управления перевозочным процессом новыми функциональными задачами дает возможность сократить время нахождения грузовых вагонов на предприятиях в среднем на 2,1 часа.
   Предложенные технические решения рекомендованы при корректировке Единых технологических процессов работы грузовых станций и примыкающих подъездных путей.
   Ключевые слова: подъездной путь, системы массового обслуживания, сквозной Единый технологический процесс, оптимизация, теория сетей Петри.

Kovalyov A.А. Improvement of interaction railway spurs gauges of ungeneral using and freight stations of main railway transport. – The Manuscript.

The dissertation on a scientific degree of the candidate of technical science on a specialty 05.22.20 - "Operation and maintenance of means of transport", Ukrainian State Academy of railway Transport, Kharkоv, 2006

   Dissertation is devoted to the question of improvement of process interaction railway spur gauges of enterprises branch lines and connection stations on the base of transparent unique technological process.
   Relevant datum of problems of process interaction railway spurs gauges and main railway transports have been analyzed and it was discovered that they answered to the present demands of transportation not completely. Transfer to the new economical relations need to revise some old methods of transport process directions.
   Mathematical models of interaction railway spur gauges of enterprises branch lines and connection stations on the base of transparent unique technological process have been worked. Methods of time normalization of the wagons stay on enterprises and optimization of technical equipment were offered.
   Key words: railway spur gauge, system of mass service, transparent unique technological process, optimization, Petry theory of nets.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення технології роботи під’їзних колій незагального користування і вантажних станцій магістрального транспорту

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net