Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Вдосконалення методів розрахунку динаміки пневмоапара­тів та пневматичного гальмівного приводу автотранспортних засобів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалення методів розрахунку динаміки пневмоапара­тів та пневматичного гальмівного приводу автотранспортних засобів

Анотації 

Крамський О.В. Вдосконалення методів розрахунку динаміки пневмоапаратів та пневматичного гальмівного приводу автотранспортних засобів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори. – Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, 2006.

   Дисертація присвячена вдосконаленню методу розрахунку перехідних процесів в пневматичному гальмівному приводі автомобіля, розробці методу розрахунку характеристик витрату повітря пневмоапаратів для подальшого використання при проектуванні приводу, створенню концепції, яка узагальнена на клас пневматичних систем гальмівного приводу автотранспортних засобів та розвиває ідеї створення системного підходу к проектуванню гальмівних систем автомобіля.
   У дисертації запропоновано метод для визначення витратних характеристик пневмоапаратів на основі тривимірного моделювання стаціонарного і нестаціонарного перебігу стислого повітря. Розроблені математичні моделі типових вузлів та окремих гілок пневматичного гальмівного приводу. Отримані математичні моделі динаміки зміни тиску у апаратах електропневматичного приводу. Дани рекомендації щодо декомпозиції схем приводів для розрахунку в рамках існуючих та пропонованого методів.
   Ключові слова: привод, автомобіль, процес, динамічна характеристика, коефіцієнт, метод кінцевих об’ємів.

Крамской А. В. Совершенствование методов расчёта динамики пневмоаппаратов и пневматического тормозного привода автотранспортных средств. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.02 – автомобили и тракторы. – Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Харьков, 2006.

   Пневматический тормозной привод автомобиля на современном этапе проходит новый виток развития в виде повышения функциональности и безопасности и представляет собой, как правило, лишь исполнительную часть, а управляющая роль отводится электронике, что накладывает на прогнозируемость характеристик привода жёсткие требования. Разработка и эксплуатация антиблокировочных систем, систем стабилизации курсовой устойчивости, противобуксовочных и прочих систем, рабочие циклы которых сравнимы по длительности с переходными процессами в пневматическом тормозном приводе, определяет требования, предъявляемые к точности и адекватности расчётных методов моделирования переходных процессов в приводе. Таким образом, необходимость в быстром и качественном предсказании динамических характеристик, как всего привода, так и отдельных его ветвей является реалией проектировщиков.
   Диссертация посвящена совершенствованию метода расчёта переходных процессов в пневматическом тормозном приводе автомобиля, разработке метода расчёта расходных характеристик пневмоаппаратов для дальнейшего использования при проектировании привода, созданию концепции, обобщённой на класс пневматических систем тормозного привода автотранспортных средств и развивающей идеи создания системного подхода к проектированию тормозных систем автомобиля. Цель исследования – совершенствование методов расчёта динамики пневмоаппаратов и пневматического тормозного привода автомобиля на основе физического и математического моделирования переходных процессов.
   В работе предложен расчётный метод для определения расходных характеристик пневмоаппаратов на основе трёхмерного моделирования стационарных и нестационарных течений сжатого воздуха. Разработаны математические модели типовых узлов и отдельных ветвей пневматического тормозного привода. Даны рекомендации по декомпозиции схем приводов для расчёта в рамках существующих и предлагаемого методов.
   На примере тормозной камеры тип 30 для КрАЗ-6510 выполнено трёхмерное моделирование процессов наполнения и опорожнения сжатым воздухом рабочей полости с целью определения её расходных параметров. При наполнении в качестве граничных условий на входе задавались параметры полного давления и температуры, определяемые по значениям в ресивере. На стенке и опорном диске тормозной камеры задавалось условие равенства нулю нормальной составляющей вектора скорости потока. При опорожнении при сверхзвуковом истечении дополнительные условия отсутствовали, а при дозвуковом на границе задавалось статическое давление. В качестве начальных условий заданы параметры состояния сжатого воздуха в полости перед наполнением и опорожнением соответственно.
   Показано, что применение метода с сосредоточенными параметрами (для моделирования динамики пневматического привода) в совокупности с методом с распределёнными параметрами (для определения характеристик ДЕ-звеньев) позволяет без дополнительных эмпирических корреляций прогнозировать характеристики пневматической тормозной системы автомобиля с инженерной точностью.
   Выполненные сравнительные исследования динамики пневматического тормозного привода КрАЗ-6510 по трём различным методам (предлагаемый, Е.В. Герц и Н.Ф. Метлюка) показали качественное сходство результатов расчёта и непротиворечивость полученных данных имеющимся результатам.
   Сравнение результатов, полученных теоретически и экспериментально, показало, что погрешность разработанных моделей не превышает 7,20%. При этом наибольшее расхождение наблюдается в процессе опорожнения контура, связанного с задним мостом автомобиля, на завершающей стадии опорожнения.
   На основании выполненных исследований привода КрАЗ-6510 в рамках методов, разработанных Н.Ф. Метлюком и Е.В. Герц показано, что максимальное расхождение для данного случая с экспериментом составляет 19,31% и 35,75% соответственно. При этом наиболее точное совпадение результатов с погрешностью 0,10% показал метод, использующий гиперболическую функцию расхода, а среднее значение погрешности определения давления для динамической характеристики привода снижается с 10,72% и 8,34% (для методов Е.В. Герц и Н.Ф. Метлюка соответственно) до 5,02%.
   На основе усовершенствованного комбинированного метода создана методика моделирования динамических характеристик пневматического тормозного привода автотранспортных средств, реализованная в пакете MatLab 6.5\Simulink в виде библиотеки отдельных типовых элементов привода, а также комплекс программ для моделирования переходных процессов в отдельных контурах привода КрАЗ-6510.
   Ключевые слова: привод, автомобиль, процесс, динамическая характеристика, коэффициент, метод конечных объёмов.

Kramskoy A.V. The perfection of the methods of calculation dynamic of pneumatic valve and pneumatic brake drive of the vehicle. – Manuscript.

Thesis for the academic degree of Candidate of Engineering Sciences in speciality 05.22.02 – automobiles and tractors. – Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv, 2006.

   The thesis is dedicated to improvement of the method calculation transient processes in pneumatic brake drive car, development of the method calculation characteristic expense pneumatic valves for the further use when designing the drive; creation to concepts, generalized on class of the pneumatic systems of the brake drive of car and develop-sculpting ideas of the making the system approach to designing the brake systems of the car.
   In dissertation there is a proposition method for determination of expense descriptions of pneumatic valves on the basis of three-dimensional design of steady and unsteady motion of the compressed air. Developed mathematical models of typical knots and separate branches of pneumatic brake drive. Got mathematical models of dynamics of change of pressure in the vehicles of electro-pneumatic drive. Are given recommendations of decompositions of the schemes drive for calculation within the framework of existing and proposed methods.
   Key words: pneumatic brake drive, vehicle, process, dynamic performance, coefficient, method.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалення методів розрахунку динаміки пневмоапара­тів та пневматичного гальмівного приводу автотранспортних засобів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net