Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Удосконалення технології перевезень вагонами операторських компаній на основі ресурсозбереження
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення технології перевезень вагонами операторських компаній на основі ресурсозбереження

Анотації 

Кулешов В. В. Удосконалення технології перевезень вагонами операторських компаній на основі ресурсозбереження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту; Українська державна академія залізничного транспорту. Харків, 2006 р.

   Дисертація присвячена питанням удосконалення технології перевезень вантажними вагонами операторських компаній на транспортному ринку.
   Вперше запропоновано систему критеріїв реалізації ресурсозберігаючої технології функціонування операторської компанії. На базі формалізації технології взаємодії залізниць та операторських компаній побудовані номограми залежності парку власних вагонів від обсягу перевезень вантажів, обігу та статичного навантаження. На основі математичної моделі, побудованої на базі поширених мереж Петрі за нечіткими вхідними та вихідними даними, розроблена ресурсозберігаюча технологія перевезень у вагонах операторських компаній та доопрацьована структура, яка на відміну від існуючої, враховує межі потрібних перевізних ресурсів, експлуатаційних витрат, наближення фактичних і нормативних термінів доставки вантажів.
   Ключові слова: вагон, власник рухомого складу, обіг, операторська компанія, парк власних вагонів, термін доставки, перевезення, економія експлуатаційних витрат, ефективна технологія перевезень.

Кулешов В. В. Усовершенствование технологии перевозок вагонами операторских компаний на основе ресурсосбережения. – Рукопись.

Дисертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.20 – эксплуатация и ремонт средств транспорта; Украинская государственная академия железнодорожного транспорта. Харьков, 2006 г.

   Дисертация посвящена вопросам совершенствования технологии перевозок вагонами операторских компаний на основе ресурсосбережения на транспортном рынке.
   Показано, что клиентам целесообразно выбирать операторскую компанию (ОК), пользуясь системой критериев реализации ресурсосберегающей технологии функционирования, которая позволяет адаптировать процесс перевозок к приоритетным направлениям транспортного рынка. Определена технология взаимодействия железных дорог и операторских компаний при перевозках собственными вагонами на основе модели стохастического программирования, которая позволяет определять необходимый парк собственных вагонов для обеспечения фактического и ожидаемого объема перевозок грузов с учетом нормативного оборота вагона, статической нагрузки, неравномерности перевозок и обслуживания технических средств транспорта. Построены номограммы зависимости парка собственных вагонов от объема перевозок грузов, оборота и статической нагрузки. На основе математической модели, построенной на базе расширенных сетей Петри с нечеткими входными и выходными данными, разработана ресурсосберегающая технология перевозок в вагонах ОК, которая в отличие от существующей, учитывает границы необходимых перевозочных ресурсов, эксплуатационных затрат, сближение фактических и нормативных сроков доставки грузов внутригосударственного и международного сообщений с принятием решений по организации групп вагонов ОК в поезда различных категорий, согласования твердых расписаний, графиков движения поездов. Доработана структура корпоративной сети автоматизированной системы управления вагонным парком совместных информационных технологий железных дорог и ОК, которая обеспечивает принятие решений по организации вагонопотоков из собственных вагонов с нечеткими входными и выходными данными на базе автоматизованных рабочих мест персонала по условиям ресурсосбережения при определении парка вагонов ОК с учетом зависящих параметров. Установлены необходимое и достаточное условия работы ОК, экономии перевозочных платежей клиента в зависимости от рода груза, учитывающие граничные значения расстояния, объема перевозок и парка собственных вагонов ОК при сокращении их оборота.
   Ключевые слова: вагон, собственник подвижного состава, оборот, операторская компания, парк собственных вагонов, срок доставки, перевозки, экономия эксплуатационных затрат, эффективная технология перевозок.

Kuleshov V. V. The improvement of technology transportations by cars of the operator companies on the basis of preservation of resources. – The manuscript.

The dissertation on competition degree candidate of the technical sciences on professions 05.22.20 – an usage and repair of the facilities of the transport; The Ukrainian state academy of the railway transport. Kharkiv, 2006.

   The dissertation is devoted to questions of improvement of technology transportations by cars of the operator companies on transport’s market.
   The system of criteria of realization of technology for the first time is offered which keeps resources at functioning the operator company. On the basis of formalization of technology of interaction of railways and operator companies are constructed the diagrams of dependence of park of own cars on volume of transportations of cargoes, revolution and static loading. On the basis of the mathematical model, constructed on the basis of widespread networks Petry, are behind the indistinct entrance and initial data, the technology is developed which keeps resources of transportations in cars of the operator companies and the structure is modified which as against existing, takes into account borders of necessary transportation resources, operational expenses, rapprochement of actual and normative terms of delivery of cargoes.
   Keywords: car, proprietor of the rolling-stock, revolution, operator company, park of own cars, term of delivery, transportation, economy of operational expenses, effective technology of transportations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення технології перевезень вагонами операторських компаній на основі ресурсозбереження

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net