Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Визначення головних елементів рятувальних суден
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Визначення головних елементів рятувальних суден

Анотації 

Ле Куанг Хунг. Визначення головних елементів рятувальних суден. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.08.03 – Механіка та конструювання суден – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2006.

   Метою дисертаційної роботи є вдосконалення процесу проектування рятувальних суден на основі створення принципово нової методики визначення його головних елементів для початкових стадій проектування.
   Отримано теоретичне узагальнення і нове розв'язання задач функціонування і проектування рятувального судна. При розв'язанні задач функціонування рятувального судна і визначенні показників його функціональної і економічної ефективності використано апарат теорії безперервних марківських процесів і імітаційне моделювання.
   Розроблена нова математична модель рятувального судна, алгоритм і програма розв`язання оптимізаційної задачі визначення його головних елементів.
   Ключові слова: рятувальне судно, задача функціонування, головні елементи, ефективність, цільова функція, математична модель, імітаційне моделювання, оптимізація.

Ле Куанг Хунг. Определение главных элементов спасательных судов. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.08.03 – Механика и конструирование судов – Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев, 2006.

   Целью диссертационной работы является совершенствование процесса проектирования спасательных судов на основе создания принципиально новой методики определения его главных элементов для начальных стадий проектирования.
   Получено теоретическое обобщение и новое решение задач функционирования и проектирования спасательного судна. При решении задач функционирования спасательного судна и определения показателей его функциональной и экономической эффективности использован аппарат теории непрерывных марковских процессов и имитационное моделирование. Это позволило определить эффективность выполнения спасательным судном совокупности его функциональных операций в заданном районе обслуживания с учетом влияния случайности факторов эксплуатации.
   Определение показателей экономической эффективности спасательного судна осуществлено в результате решения задачи преобразования законов распределения цен на исходные составляющие процессов его создания и эксплуатации в конечную величину – стоимость судна на промежутке времени, равном жизненному периоду.
   На основе решения задач функционирования спасательного судна и определения стоимости его жизненного цикла составлен критерий оценки "стоимость-эффективность", определяющий эффективность вложенных средств в выполнение основных спасательной операций судна.
   Разработана новая математическая модель спасательного судна, алгоритм и программа решения оптимизационной задачи определения его главных элементов, которые в совокупности образовали программный комплекс "RescueShip", предназначенный для выбора основных характеристик спасательного судна на начальных этапах его проектирования.
   Ключевые слова: спасательное судно, задача функционирования, главные элементы, эффективность, целевая функция, математическая модель, имитационное моделирование, оптимизация.

Le Quang Hung. Determination of main elements of the salvage ships. – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical sciences on a specialty 05.08.03 – mechanics and ships design – National University of Shipbuilding named after admiral Makarov, Nikolaev, 2006.

   The purpose of this dissertation is to develop the design process of salvage ships on the basis of creation of new method of determination of his main elements for the initial stages of designing.
   Theoretical generalization and new decision of problems of functioning and designing of salvage ship is received. At the decision of problems of functioning and designing of salvage ship and determination of his parameters functional and economic efficiency the device of the theory continuous marcovian random process and simulation modeling is used.
   The new mathematical model of salvage ship, algorithm and program of decision of optimization problems of determination of his main elements is developed.
   Keywords: salvage ship, problem of functioning, main elements, efficiency, goal of function, mathematical model, simulation modeling, optimization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Визначення головних елементів рятувальних суден

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net