Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Методика початкової азимутальної орієнтації і корегування інерціальної навігаційної системи літального апарату
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методика початкової азимутальної орієнтації і корегування інерціальної навігаційної системи літального апарату

Анотації 

Мухаммад Рашик Улла Бейг Мирза. Методика початкової азимутальної орієнтації і корегування інерціальної навігаційної системи літального апарату. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.03. – Системи і процеси управління – Національний авіаційний університет, Київ, 2006.

   Метою дисертаційної роботи є підвищення точності початкової азимутальної орієнтації ІНС ЛА. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: аналіз недоліків та переваг аналогів та прототипу існуючих та перспективних систем початкової азимутальної орієнтації ІНС ЛА; виявлення суперечностей, розв'язання їх, що відображає загальну структуру і основні зв'язки між компонентами цих систем; формування основних критеріїв оцінки науково-технічної ефективності рішень з вирішення вказаних проблем; обґрунтування, створювання та дослідження перспективних методів та засобів з підвищеною точністю початкової азимутальної орієнтації ІНС ЛА; розробка та обгрунтування методики азимутальної орієнтації ІНС ЛА; побудова аналітичної та імітаційної моделей та виконання моделювання процесу початкової азимутальної орієнтації ІНС ЛА.
   В дисертаційній роботі отримані теоретичні, методологічні і науково-практичні результати побудови перспективних оптико-електронних автоколімаційних систем азимутальної орієнтації (ОАСАО) ІНС ЛА.
   У результаті виконання дисертаційної роботи отримані нові результати, що виносяться на захист:
   Вперше на основі загальних позицій аналізу, синтезу оптимізації сформульовані, обгрунтовані, досліджені науково-технічні проблеми з підвищення та контролю точності перспективної комбінованої системи початкової азимутальної орієнтації ІНС ЛА. Вперше обгрунтовані і розроблені: методика та оптична зі зворотним зв'язком слідкуюча система початкової азимутальної орієнтації ІНС ЛА з допомогою відповідної комбінованої двоканальної системи; методика та пристрій для контролю оптичної зі зворотним зв'язком; слідкуючої системи для позиціювання ІНС ЛА. Удосконалено теоретичні положення і методологія оцінки ефективності апаратурного комплексу оптичної зі зворотним зв'язком слідкуючої системи початкової азимутальної орієнтації ІНС ЛА, яка включає послідовно з'єднану нелінійну ланку з зоною нечутливості. Розроблена на основі імітаційного моделювання динаміка процесу функціонування оптичної зі зворотним зв'язком слідкуючої системи з позиціювання об'єкту (ІНС ЛА), яка включає послідовно з'єднану нелінійну ланку з зоною нечутливості.Визначено для цих систем технічний облік і подання головних параметрів науково-технічного рівня: принципів побудови (структурних, функціональних схем вказаних систем); головних технічних характеристик (точності, швидкодії тощо); конструктивних рішень (апаратурного составу, її розміщення тощо); науково-технічні рішення з поліпшення елементної бази.
   Ключові слова: літальний апарат, азимутальна орієнтація, інерціалъна навігаційна система, оптична слідкуюча система, оптична автоколімаційна система азимутальної орієнтації, автоколіматор, фотоелектричний прилад із зарядовим зв’язком, автоколімаційна марка.

Мухаммад Рашик Улла Бейг Мирза. Методика начальной азимутальной ориентации и коррекции инерциальной навигационной системы летального аппарата. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.03. – системы и процессы управления – Национальный авиационный университет, Киев, 2006.

   Целью диссертационной работы является повышение точности начальной азимутальной ориентации инерциальной навигационной системы (ИНС) летального аппарата (ЛА). Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: патентно-информационные исследования с целью анализа недостатков и преимуществ аналогов и прототипа существующих и перспективных систем начальной азимутальной ориентации ИНС ЛА; выявление основных и сопутствующих проблем, противоречий, разрешения их по пути поиска структуры и основных связей между компонентами этих систем: формирования основных критериев оценки научно-технической эффективности решений по разрешению поставленных проблем, противоречий; обоснования, создания и исследования перспективных методов и средств для повышения точности начальной азимутальной и имитационной моделей; разработка и обоснование методик начальной азимутальной ориентации ИНС ЛА; проведение процесса моделирования начальной азимутальной ориентации ИНС ЛА.
   В диссертационной работе получены теоретические, методологические и научно-практические результаты построения перспективных оптико-электронных автоколлимационных систем азимутальной ориентации (ОАСАО) ИНСЛА.
   В результате выполнения диссертационной работы получены новые результаты: впервые на основе обобщенных позиций анализа, синтеза, оптимизации сформированы, обоснованы, исследованы научно-технические проблемы по повышению и контролю точности перспективной комбинированной ОАСАО ИНС ЛА; впервые обосновано построение и разработана методика и оптическая с обратной связью следящая двухканальная система начальной азимутальной ориентации ИНС ЛА; впервые обоснована и разработана методика и устройство для контроля указанной оптической с обратной связью следящей системы для позиционирования ИНС ЛА, кроме того, усовершенствованы теоретические положения и методология оценки эффективности аппаратурного комплекса оптической с обратной связью следящей системы начальной азимутальной ориентации ИНС ЛА, которая включает последовательно соединенное нелинейное звено с зоной нечувствительности.
   Имитационное моделирования ОАСАО позволило исследовать динамику процесса функционирования указанной оптической с обратной связью следящей системы, минуя макетирование.
   В работе определен технический облик ОАСАО и представлены основные параметры их научно-технического уровня: принципы построения (структурные, функциональные схем указанных систем), доминирующие технические характеристики (точность, быстродействие и др.), научно-технические решения по улучшению элементной базы.
   Результаты диссертационной работы имеют практическое значение, т.к. на основе созданных методик сформированы характеристики и параметры процесса функционирования и контроля оптической с обратной связью следящей системы начальной азимутальной ориентации ИНС ЛА, которая содержит в ней последовательно соединенное звено с зоной нечувствительности; определено системное прикладное направление исследований, которое поможет практически повысить эффективность и снизить сроки разработки подобных систем, предложены и обоснованы патентнозащищенные предложения по построению соответствующих ОАСАО.
   В работе показаны особенности и важность начальной азимутальной ориентации ИНС ЛА, существующие принципы, методы и средства, методология и стратегия по созданию перспективной ОАСАО, системные и аналитические подходы к формированию базы знаний в данной предметной области.
   Особое место в диссертационной работе отведено разработке и обоснованию указанной методики характеристик и параметров ОАСАО, АК содержащего ФПЗС, анализу модели погрешности ОАСАО, проблеме передачи и приема пространственно-частотно-временной структуры марки АК, азимутальной привязки ОАСАО и средствам формирования опорного азимутального направления и др.
   Ключевые слова: летательный аппарат, азимутальная ориентация, инерциалъная навигационная система, оптическая следящая система, оптическая автоколлимационная система азимутальной ориентации, автоколлиматор, фотоэлектрический прибор с зарядовой связью, автоколлимационная марка.

Muhammad Rasheeq Ullah Baig Mirza. Methodic of initial azimuth orientation and correction of inertial navigation system of flying object. – manuscript.

Dissertation for a scientific degree of a candidate of technical science on the specialty 05.13.03. – Systems and processes of control. National Aviation University, Kiev, 2006.

   The goal of dissertation work is to improve accuracy of initial azimuth orientation of inertial navigation system (INS) of flying object (FO). To achieve given objective, following problems were solved:
   - patent-information research with the aim to analyze disadvantages and advantages of analogs and prototypes of existing and prospective systems of initial azimuth orientation of INS FO;
   - highlighting basic and associated problems, contradictions in their resolution on searching structures and basic links between components of these systems;
   - formation of basic criterion of marking scientific-technical effectiveness of solution by resolution of given problems and contradictions; validation, establishment and research of prospective methods and tools to enhance accuracy of initial azimuth and simulation model;
   - development and validation of methodic of initial azimuth orientation of INS FO;
   - conduct process of simulation of initial azimuth orientation of INS FO.
   In the dissertation work achieved theoretical, methodological and scientific-practical results of the construction of prospective optical-electronic auto-collimation system of azimuth orientation (OASAO) INS FO.
   In the result of completion of dissertation work achieved new results: first on the bases of fundamental position of analysis, synthesis, optimization formed, based, researched scientific-technical problems to enhance and check accuracy of prospective combined OASAO INS FO; first designed and developed methodic and optical with feed back double channel servo system of initial azimuth orientation INS FO; first derived and developed methodic and device for checking given optical with feed back servo system for the positioning of INS FO, in addition, modernized theoretical position and methodology of marking effectiveness of apparatus complex of optical with feed back servo system of initial azimuth orientation of INS FO, which includes serially connected non linear link with insensitive zone.
   Simulation modeling of OASAO allowed to investigate dynamics of the functioning process of given optical with feed back servo system, minimizing physical modeling.
   Results of dissertation work have practical significance, because on the bases of produced methodic formed characteristics and parameters of functioning process and testing of optical with feed back servo system of initial azimuth orientation INS FO, which contains in it, sequentially connected links with insensitive zone; defined systematic applied direction of research, which may practically improves effectiveness and reduces development period of such systems, presented and validated patent protected proposal for the development of OASAO.
   In this work shown importance and essentiality of initial azimuth orientation of INS FO, existing principles, method and resources, methodology and strategy to produce prospective OASAO, systematic and analytical way to form knowledge base in the given field of discipline.
   Important place in dissertation work is allocated to the development of mentioned methodic characteristics and parameters of OASAO, autocollimator (AC) containing charge couple device (CCD), analysis of error model of OACAO, transmitting and receiving problems of space-frequency-time structure of AC mark, azimuth laying of OASAO with the equipment establishing azimuth reference direction and etc.
   Key words: Flying Object, azimuth orientation of inertial navigation system, optical servo system, optical auto-collimation system of azimuth orientation, autocollimator, charge couple device, auto-collimation mark.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методика початкової азимутальної орієнтації і корегування інерціальної навігаційної системи літального апарату

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net