Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Підвищення надійності буксових вузлів рухомого складу залізниць
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення надійності буксових вузлів рухомого складу залізниць

Анотації 

Михаліченко П.Є. Підвищення надійності буксових вузлів рухомого складу залізниць – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2006.

   Дисертація присвячена підвищенню надійності роботи та здешевленню ремонту з’єднання з гарантованим натягом буксових вузлів рухомого складу залізниць, шляхом відновлення внутрішньої поверхні внутрішнього кільця підшипника кочення електролітичним осадженням цинку у нестаціонарних режимах.
   Розроблено методику та модель оцінки параметричної надійності нерухомого з’єднання буксового вузла з врахуванням відхилення розмірів поверхонь спряжень його деталей у поперечному, повздовжньому та одночасно в обох цих перерізах. Дана методика вперше дозволила встановити закономірності зношування і зміну форми поверхонь шийок осей колісних пар та внутрішніх кілець підшипників буксового вузла від пробігу рухомого складу в реальних умовах експлуатації.
   Запропоновано нові залежності зношування, міцності та надійності з’єднання з гарантованим натягом даного вузла від впливу фізико-механічних властивостей, структури, товщини відновлювального шару, а також технологічних та експлуатаційних факторів.
   Розроблено і впроваджено технологію та установку відновлення натягу нерухомого з’єднання, розраховано річний економічний ефект від підвищення надійності роботи вузла, а також від власне технології у порівнянні з існуючими технологіями.
   Ключові слова: надійність, натяг, овальність, конусність, нерухоме з’єднання, шийка колісної пари, кільце підшипника, знос, відновлення, нестаціонарний електроліз, цинкування, відновлювальний шар.

Михаличенко П.Е. Повышение надёжности буксовых узлов подвижного состава железных дорог. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.20 –эксплуатация и ремонт средств транспорта. – Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2006.

   Диссертация посвящена повышению надежности работы и снижению стоимости ремонта соединения с гарантированным натягом буксовых узлов колесных пар подвижного состава железных дорог путём восстановления внутренней поверхности внутреннего кольца подшипника качения электролитическим осаждением цинка в нестационарных режимах.
   В работе приведены основные технические характеристики соединения с гарантированным натягом “шейка оси – внутреннее кольцо подшипника качения” буксовых узлов различных видов подвижного состава, проанализированы условия работы в процессе эксплуатации колесной пары и определены причины ослабления натяга, основной из которых является физико-механическая нестабильность размеров кольца подшипника.
   Выполнено планирование экспериментальных исследований, которые необходимы для определения износа реальных деталей сопряжения, выбора материала и условий восстановления колец подшипников, для которых подобраны материалы, детали-образцы, инструменты, а также условия проведения опытов.
   Для анализа эксплуатационной надежности буксовых узлов электровозов и вагонов разработаны математические модели и методики оценки параметрической надежности с учетом отклонения размеров поверхностей деталей сопряжения в поперечном, продольном и одновременно в обеих этих плоскостях для неподвижных соединений буксовых узлов электровозов серии ВЛ, ЧС и вагонов прошедших длительную эксплуатацию на железных дорогах Украины. Данная методика впервые позволила установить закономерности износа и изменения формы поверхностей шейки оси колесной пары и внутреннего кольца подшипника буксового узла от пробега подвижного состава в реальных условиях эксплуатации. На основании полученных результатов определен запас колец необходимый для проведения селективной сборки буксовых узлов без простоя колесных пар во время текущего ремонта ТР3.
   По результатам экспериментов и визуальным наблюдениям за работой вышеуказанного соединения произведен анализ влияние изменения формы на механизм абразивно-коррозионого износа поверхностей сопряжения в условиях реальной эксплуатации буксовых узлов. Описаны процессы выбора материала восстановления, проведенного на масштабных образцах с различными гальваническими покрытиями, которые наиболее часто используются в ремонтном производстве железнодорожного транспорта. Определяющим параметром данного выбора было усилие распресовки масштабных образцов, которое определялось на гидравлическом прессе по распресовочным диаграммам. В качестве восстановительного материала был выбран электролитический цинк, который повышает прочность прессового соединения, защищает метал основания от коррозии, а также уменьшает износ поверхностей сопряжения. На основании распресовочных характеристик, полученных на том же гидравлическом прессе, были подобраны наиболее эффективные параметры обработки поверхностей сопряжения после восстановления втулок, гальваническим осаждением цинка.
   Для процесса восстановления колец в нестационарных режимах были проведены эксперименты с использованием различных форм токов, среди которых наиболее эффективным и менее трудоемким в реализации оказался импульсно-реверсивный ток. Подобраны наиболее эффективные параметры указаного тока, которые являются основополагающими для осаждения мелкокристаллического, плотного осадка цинкового покрытия.
   Впервые были определены зависимости прочности прессового соединения с втулками, восстановленными на постоянном и импульсно-реверсивном токах, от толщины восстановительного цинкового покрытия в сравнении с прессовыми соединениями без покрытий.
   Для подтверждения выбора цинкового гальванического покрытия, а также правильности подбора параметров технологического тока осаждения, в заключении были проведены эксперименты на натурных образцах шеек осей колесных пар електровозов и вагонов с восстановленными внутренними кольцами подшипников. На основании всех выше описанных исследований были сделаны соответствующие выводы.
   По результатам диссертационной работы разработаны и в гальваническом отделении локомотивного депо Нижнеднепровск-Узел Приднепровской железной дороги внедрены технология и установка восстановления внутренних колец подшипников качения буксового узла электровозов ВЛ8. Указанные технология и установка приняты для использования ВАТ “ЗЭРЗ” г. Запорожье. Рассчитан годовой экономический эффект от повышения надежности работы буксового узла, а также от собственно разработанной технологии.
   Ключевые слова: надёжность, натяг, овальность, конусность, неподвижное соединение, шейка колесной пары, кольцо подшипника, износ, восстановление, нестационарный электролиз, цинкование, восстановленный слой.

Mikhalichenko P.Y. The increase of the stationary joint reliability of the slipping junction of the railway rolling stock – Manuscript.

Thesis for a scientific degree of the candidate of engeneering science on a specielity 05.22.20 – Repair and exploitation of rolling stock. Dniepropetrovsk national university of railway transport named after Academmician V. Lazaryan, Dniepropetrovsk, 2005.

   The thesis is dedicated to the increase of work reliability and to the lowering of costs of repair of joint with the garanteed interference of the slipping junctions of the railway rolling stock by means of the reduction of insidesurface of bearing rings by electrolytic settling of rinc in non-stationary mode.
   The methods and model of the valuation of the parametrical reliability of the stationery joint of the slipping junction in view of the lower deviation of the mating members in rolling? piching planes and in both ones at the same time have been developed. For the first time this technique allowed to establish the objective laws of wear and chenge in surface shape of axle neck of the wheelpair and of the inner race of the slipping junction with the rolling stock run in the real conditions of the exploitation.
   New dependences of wear? strength and realiability of junction are provided with the garanteed tension of the junction from the influence of physical and mechanical characteristics, structure, thickness of the recaimed layer and from the technical and operation factors.
   The technology and instolatio of tightness restoration of stationari joint has been developed and introduced. The annual economic effect from the increase of the realibility of junction work has been calculeted and of the technology itseif as compared with the existing technologies.
   Keywords: realiability, interference, ovality, taper, stationery joint, wheelset neck, bearing ring, wear, restoration, non-stationary electrolysis, zinnc plating, the rebuilt layer.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення надійності буксових вузлів рухомого складу залізниць

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net