Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Демпфірування вертикальних коливань балкових пішохідних мостів елементами з гідравлічним опором
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Демпфірування вертикальних коливань балкових пішохідних мостів елементами з гідравлічним опором

Анотації 

Марочка В.В. Демпфірування вертикальних коливань балкових пішохідних мостів елементами з гідравлічним опором. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровськ, 2006.

   Дисертаційна робота присвячена визначенню ефективності конструкційних демпферів, розробці методик розрахунку прогонової будови з демпферами, розробці рекомендацій щодо проектування та експлуатації даних пристроїв.
   Проаналізовані основні методи зменшення надмірних вертикальних коливань, встановлено переваги конструкційного методу гасіння коливань взагалі, та конструкційних демпферів з гідравлічним опором зокрема.
   Досліджено особливості просторової роботи прогонової будови з демпферами. Розглянуто вплив конструкційних демпферів на вертикальні, горизонтальні та крутильні коливання прогонових будов. Досліджені деякі аварійні режими роботи демпфера.
   Побудовано та розв’язано три математичні моделі, що дозволяють дослідити роботу балкових прогонових будов з конструкційними демпферами, розроблено ряд висновків та рекомендацій, що дозволяють якісно охарактеризувати особливості роботи вищезазначеної динамічної системи. На основі цих моделей розроблено методику динамічного розрахунку балкових прогонових будов з демпферами.
   З метою практичного дослідження сумісної роботи прогонової будови та демпферів розроблено модель балкової прогонової будови з конструкційними демпферами, яка підтвердила розроблену раніше методику динамічного розрахунку балкової прогонової будови з демпферами.
   На основі проведених досліджень вдалося отримати методику, що дозволяє ефективно підібрати параметри демпфера, і тим самим зменшити вимушені вертикальні коливання балкових пішохідних прогонових будов. При цьому збільшується комфортність пішоходів, зменшується чутливість прогонових будов до будь-якого динамічного навантаження, збільшується строк їх служби.
   Ключові слова: балкова прогонова будова, конструкційний демпфер, вимушені коливання, математична модель, частота власних коливань.

Марочка В.В. Демпфирование вертикальных колебаний балочных пешеходных мостов элементами с гидравлическим сопротивлением. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.01 – строительные конструкции, здания и сооружения. – Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Днепропетровск, 2006.

   Диссертационная работа посвящена определению эффективности конструкционных демпферов, разработке методик расчета пролетного строения с демпферами, разработке рекомендаций по проектированию и эксплуатации данных устройств.
   Проанализированы основные методы уменьшения чрезмерных вертикальных колебаний, установлены преимущества конструкционного метода уменьшения колебаний, в частности демпферов с гидравлическим сопротивлением.
   Исследованы особенности пространственной работы пролетного строения с демпферами. Рассмотрено влияние конструкционных демпферов на вертикальные, горизонтальные и крутильные колебания пролетных строений, рассмотрена работа пролетных строений с демпферами под влиянием импульсных нагрузок. Исследованы некоторые аварийные режимы работы демпфера.
   Построено и решено три математические модели, которые позволяют исследовать работу балочных пролетных строений с конструкционными демпферами, разработан ряд выводов и рекомендаций, которые позволяют качественно охарактеризовать особенности работы вышеупомянутой динамической системы. На основании этих моделей разработана методика динамического расчета балочных пролетных строений с демпферами.
   С целью практического исследования совместной работы пролетного строения и демпферов разработана и испытана модель балочного пролетного строения с конструкционными демпферами. Испытания экспериментальной модели качественно и количественно подтвердили разработанную ранее методику динамического расчета балочного пролетного строения с демпферами. Дополнительно была исследована работа модели с заведомо нерациональными параметрами демпферов, исследовано влияние нелинейных режимов работы демпферов на колебания пролетного строения.
   На основании проведенных исследований удалось получить методику, которая позволяет эффективно подобрать параметры конструкционного демпфера, следовательно, уменьшить вынужденные вертикальные колебания балочных пешеходных пролетных строений. При этом увеличивается комфортность пешеходов, уменьшается чувствительность пролетных строений к какой-либо динамической нагрузке, увеличивается срок их службы.
   Ключевые слова: балочное пролетное строение, конструкционный демпфер, вынужденные колебания, математическая модель, частота собственных колебаний.

Marochka V.V. Damping of vertical oscillations of girders footbridges by hydraulical dampers. - Manuscript.

Thesis for the scientific degree of the candidate of science (technics) on a speciality 05.23.01 - Building Designs, Buildings and Constructions. - Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovs’k, 2006.

   The thesis is devoted to definition of constructional dampers efficiency, development of design procedures of a superstructure with dampers, of recommendations on these devices exploitation and designing.
   Features of space performance of a superstructure with dampers are investigated. Influence constructional dampers on vertical, horizontal and torsional oscillations of superstructures are considered, performance of superstructures with dampers under impulse loadings is considered too. Some emergency modes of damper performance are investigated.
   Three mathematical models which allow to investigate performance of girders superstructures with constructional dampers were composed and solved, some conclusions and recommendations which allow to characterize qualitatively this dynamic system features of performance are developed. The procedure of calculation of dynamic girders properties superstructures with dampers for these models is developed.
   The model of the girders superstructure with constructional dampers is developed and tested. The purpose of this investigations is practical research of joint performance of a superstructure and dampers. Investigations confirmed qualitatively and quantitatively the procedure of calculation of dynamic properties of girders superstructures with dampers, which had been developed earlier.
   The technique which allows to select effectively constructional dampers parameters and to reduce the forced vertical oscillations of girder superstructures of footbridges has been obtained. Thus comfort of pedestrians increases, sensitivity of superstructures for any dynamic loading decreases, term of their exploitation increases.
   Keywords: girders superstructure, constructional damper, forced oscillations, mathematical model, frequency of own oscillations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Демпфірування вертикальних коливань балкових пішохідних мостів елементами з гідравлічним опором

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net