Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Удосконалення процесу діагностування циліндро-поршневої групи та герметичності клапанів бензинового двигуна автомобіля
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення процесу діагностування циліндро-поршневої групи та герметичності клапанів бензинового двигуна автомобіля

Анотації 

Сараєва І.Ю. Удосконалення процесу діагностування циліндро-поршневої групи та герметичності клапанів бензинового двигуна автомобіля. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук за фахом 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Харків, 2006.

   Розроблено автоматизовану систему діагностування циліндро-поршневої групи та герметичності клапанів двигуна, що дозволяє фіксувати зміну тиску в циліндрі при кожному градусі повороту колінчатого вала, відтворювати, довгостроково зберігати і передавати по каналу Internet діагностичну інформацію в цифровому, графічному й текстовому виді.
   З використанням методів математичної статистики досліджені результати діагностування двигунів різних марок автомобілів ВАЗ, Opel, Audi, Ford, Skoda, ZAZ-Daewoo, BMW, Mazda, Mitsubishi, Honda зі ступенем стиску 9,5-10,5 одиниць, з робочим обсягом 1,2-2,8 л., із двома, чотирма й п'ятьма клапанами на циліндр. Отримані теоретичний закон розподілу випадкової величини компресії для цих двигунів, регресійні моделі, що описують зв'язок між частотою обертання колінчатого вала й випадковою величиною компресії та нижня межа допустимої величини компресії. Удосконалено метод діагностування, що передбачає оцінку технічного стану циліндро-поршневої групи та герметичності клапанів одночасно за трьома діагностичними параметрами: різниця компресії між циліндрами, темп наростання компресії, тиск картерних газів.
   Ключові слова: автомобіль, двигун, діагностика, автоматизація процесу, статистика, компресія, тиск картерних газів.

Сараева И.Ю. Усовершенствование процесса диагностирования цилиндро-поршневой группы и герметичности клапанов бензинового двигателя автомобиля. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 05.22.20 – Эксплуатация и ремонт средств транспорта. – Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Харьков, 2006.

   Диссертационная работа направлена на повышение достоверности, точности, информативности и углубленности процесса диагностирования цилиндро-поршневой группы и герметичности клапанов бензиновых двигателей современных легковых автомобилей. Для достижения поставленной цели разработана автоматизированная система диагностирования цилиндро-поршневой группы и герметичности клапанов двигателя, которая позволяет фиксировать изменение давления в цилиндре при каждом градусе поворота коленчатого вала, воспроизводить, длительно сохранять и передавать по каналу Internet диагностическую информацию в цифровом, графическом и текстовом виде.
   С использованием методов математической статистики исследованы результаты диагностирования двигателей различных марок автомобилей ВАЗ, Opel, Audi, Ford, Skoda, ZAZ-Daewoo, BMW, Mazda, Mitsubishi, Honda со степенью сжатия 9,5-10,5 единиц, с рабочим объемом 1,2-2,8 л., с двумя, четырьмя и пятью клапанами на цилиндр. Получены теоретический закон распределения случайной величины компрессии для этих двигателей, регрессионные модели, описывающие связь между частотой вращения коленчатого вала и случайной величиной компрессии, нижняя граница допустимой величины компрессии. Это позволяет произвести более углубленную диагностику цилиндро-поршневой группы и герметичности клапанов не только для отдельно взятой модели двигателя, а для широкого спектра бензиновых двигателей современных легковых автомобилей.
   Экспериментально установлено, что на величину темпа нарастания компрессии значительное влияние оказывает не только техническое состояние цилиндро-поршневой группы, но и начальное положение поршня и клапанов в момент старта, поэтому темп нарастания компрессии в цилиндре предлагается оценивать, как разность между максимальным по величине всплеском компрессии и вторым по счету.
   Усовершенствован метод диагностирования, который предусматривает оценку технического состояния цилиндро-поршневой группы и герметичности клапанов одновременно по трем диагностическим параметрам: разность компрессии между цилиндрами, темп нарастания компрессии, давление картерных газов. Использование данной комбинации диагностических параметров дает возможность локализовать неисправность цилиндро-поршневой группы и герметичности клапанов двигателя.
   Формализован процесс автоматизированной постановки диагноза путем использования операций математической логики над случайными комбинациями диагностических параметров, что позволяет получить объективное заключение о техническом состоянии цилиндро-поршневой группы и герметичности клапанов двигателя, не зависящее от квалификации специалиста.
   Разработаны математические критерии оценки качества диагностического параметра, которые в отличие от существующих критериев позволяют оценить чувствительность, стабильность и информативность диагностического параметра, как случайную величину, а не детерминированную функцию.
   Основные научные положения, практические и методические разработки использованы и внедрены на предприятиях: СТО “Opel” фирмы “Автохаус Харьков”, ОАО “Авиаконтроль”, Государственное предприятие Министерства Обороны Украины “Харьковский автомобильный ремонтный завод – 110”.
   Ключевые слова: автомобиль, двигатель, диагностика, автоматизация процесса, статистика, компрессия, давление картерных газов.

Sarayeva I. Yu. Diagnosing process improvement of cylinder-piston group and air-tightness of vehicle petrol engine valves. – Manuscript.

The thesis for a candidate’s degree (engineering) on speciality 05.22.20 - Operation and repair of transportation facilities. – Kharkiv National Automobile and Highway University. Kharkiv, 2006.

   The automated diagnosing system of a cylinder-piston group and air-tightness of engine valves has been devised and it allows note the pressure variation in a cylinder at every degree of crankshaft turn, presentation, long-term storage and transmissions of diagnosing information in digital, graphic and text form using of Internet.
   With the use of mathematical statistics methods diagnosing results of engines of different car brands like VAZ, Opel, Audi, Ford, Skoda, ZAZ-Daewoo, BMW, Mazda, Mitsubishi, Honda with a degree of compression of 9,5-10,5 units, with working by volume of 1,2-2,8 l., with two, four and five valves in a cylinder have been studied. The theoretical law of random distribution of compression for these engines, regressive models describing communication between rotational speed of the crankshaft and a random compression quantity, as well as, lower limit of a permissible compression quantity have been obtained. The diagnosing method, which allows for the estimation of specifications for the cylinder-piston group and air-tightness of valves, is simultaneously with three diagnosing parameters: the difference of compression between cylinders, rate of compression rise, pressure of crankcase gases has been improved.
   Keywords: car, engine, diagnostics, automation of process, statistics, compression, pressure of crankcase gases.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення процесу діагностування циліндро-поршневої групи та герметичності клапанів бензинового двигуна автомобіля

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net