Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Транспорт arrow Удосконалювання технології фінішної обробки деталей двигунів з метою підвищення працездатності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалювання технології фінішної обробки деталей двигунів з метою підвищення працездатності

Анотації 

Тимофєєв Сергій Сергійович “Удосконалювання технології фінішної обробки деталей двигунів з метою підвищення працездатності”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 - технологія машинобудування - Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків, 2006.

   В роботі вивчено умови роботи й причини виходу з ладу деталей циліндро-поршневої групи дизелів, а також виконано аналіз існуючих технологій нанесення зносостійких покриттів. Встановлено, що гальванічний спосіб разом з фосфатуванням не завжди забезпечує задану працездатність деталей. Конкретизована математична модель залежності експлуатаційних властивостей пари тертя гільза циліндр-поршневе кільце від технології їхнього виготовлення.
   Запропоновано й розроблено новий технологічний процес поверхневого зміцнення пари тертя гільза циліндр-поршневе кільце. Для забезпечення високих антифрикційних властивостей покриття цей процес рекомендовано здійснювати в одному технологічному циклі: попереднє активування поверхні та нанесення покриття в насичуючому середовищі перегрітої пари водяного розчину алюмохромофосфатних солей.
   Встановлено, що состав покриття змінюється залежно від параметрів технологічного процесу. Раціональні параметри: температура 600±20°С, час витримки 40 хвилин, концентрація алюмохромофосфатних солей 5-6%. Новий технологічний процес може здійснюватися при використанні модернізованого серійного устаткування.
   У дисертації виконано комплекс експериментальних досліджень поверхневого шару зразків деталей і встановлено взаємозв'язок між властивостями покриття і їхньою працездатністю.
   Розроблено практичні рекомендації щодо створення та впровадження нової технології поверхневої обробки, що дозволила вдосконалити технологію виготовлення деталей циліндро-поршневої групи дизелів і скоротити кількість технологічних операцій у три рази.
   Розроблено типовий технологічний процес, що забезпечує задану якість робочих поверхонь деталей.
   Економічний ефект від впровадження нової технології становить 30 тис.грн.
   Ключові слова: технологічний процес, фінішна обробка, поверхневе зміцнення, працездатність, якість, робоча поверхня, шорсткість, моторесурс.

Тимофеев Сергей Сергеевич “Совершенствование технологии финишной обработки деталей двигателей с целью повышения работоспособности”.– Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.02.08 – технология машиностроения – Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”, Харьков, 2006.

   В работе изучены условия работы и причины выхода из строя деталей цилиндро-поршневой группы дизелей, а также выполнен анализ существующих технологий нанесения износостойких покрытий. Установлено, что гальванический способ вместе с фосфатированием не всегда обеспечивает заданную работоспособность деталей. Конкретизована математическая модель зависимости эксплуатационных свойств пары трения гильза цилиндра-поршневое кольцо от технологии их изготовления.
   Предложен и разработан новый технологический процесс поверхностного упрочнения пары трения гильза цилиндра - поршневое кольцо. Для обеспечения высоких антифрикционных свойств покрытия этот процесс рекомендовано проводить в одном технологическом цикле: предварительное активирование поверхности и нанесения покрытия в насыщающей среде перегретого пара водного раствора алюмохромофосфатных солей.Установлено, что состав покрытия изменяется в зависимости от параметров технологического процесса. Рациональные параметры: температура 600±20°С, время выдержки 40 минут, концентрация алюмохромофосфатных солей 5-6%. Новый технологический процесс может осуществляться при использовании модернизированного серийного оборудования.
   В диссертации выполнен комплекс экспериментальных исследований поверхностного слоя образцов деталей и установлена взаимосвязь между свойствами покрытия и их работоспособностью.
   Разработаны практические рекомендации по созданию и внедрению новой технологии поверхностной обработки, которая позволила усовершенствовать технологию изготовления деталей цилиндро-поршневой группы дизелей и сократить количество технологических операций в три раза.
   Разработан типовой технологический процесс, обеспечивающий заданное качество рабочих поверхностей деталей.
   Экономический эффект от внедрения новой технологии составляет 30 тыс.грн.
   Ключевые слова: технологический процесс, финишная обработка, поверхностное упрочнение, работоспособность, качество, рабочая поверхность, шероховатость, моторесурс.

Timofeev Sergey “Improvement of finish treatments technology of engines details with the purpose of increase of capacity”. – Manuscript.

Thesis on competition of scientific degree of candidate of technical sciences on speciality 05.02.08 – technology of mechanical engineering. National technical university “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkov, 2006.

   The terms of work and cause of breakage the details of cylinder and piston group of diesels are considered in work, and also the analysis of existent technologies of causing of wearproof coverages is executed. It is set, that a galvanic method together with phosphate covering not provides the set capacity of details. The mathematical model of dependence of operating properties of pair of friction cylinders shell - pistons ring from technology of their making is concreted.
   It is offered and developed a new technological process of the superficial consolidating of pair of friction shell of cylinder - piston ring. For providing of high antifriction properties of coverage it is recommended to conduct this process in one technological loop: preliminary activating of surface and causing of coverage in the satiating environment of the overheated steam of water solution of aluminum-chrome-phosphate salts.
   It is set, that composition of coverage changes depending on the parameters of technological process. Rational parameters: temperature of 600±20°C, time of keeping 40 minutes, concentration of the aluminum-chrome-phosphate salts 5-6%. A new technological process can be carried out at the use of the modernized serial equipment.
   In thesis the complex of experimental researches of superficial layer of models of details is executed and relation between properties of coverage and their capacity is found.
   Practical recommendations on creation and introduction of a new technology of superficial treatment which allowed to perfect technology of making of details of cylinder-piston group of diesels and to reduce the quantity of technological operations in three times are developed.
   A standard technological process providing the necessary quality of working surfaces of details is developed.
   An economic effect from introduction of a new technology is about 30 000 grn.
   Keywords: technological process, finish treatment, superficial consolidating, capacity, quality, working surface, roughness, motoresource.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалювання технології фінішної обробки деталей двигунів з метою підвищення працездатності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net